Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2014
CiteertitelLegesverordening februari 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen
Externe bijlageTarieventabel bij Legesverordening februari 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1 en lid 2, eenhef en onderdeel h
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b
 3. Wet regeling grondslag heffing rechten Nederlandse identiteitskaart, art. 1
 4. Paspoortwet, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201401-01-2015Nieuwe regeling

12-02-2014

Gemeenteblad 2014, Nr. 10107

Z-13-24098

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 14 januari 2014;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440) en artikel 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een reisdocument of een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor reclame-uitingen van instellingen en verenigingen met een ideële doelstelling die bij het Centraal Bureau Fondsenwerving geregistreerd staan;

 • c.

  verenigingen, instellingen en burgers die met het organiseren van een gezamenlijke activiteit de burgerzin bevorderen (niet zijnde evenementen);

 • d.

  het raadplegen van de bij de gemeente behorende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • e.

  alle ter plaatse op grond van artikel G3 van de Kieswet geregistreerde politieke partijen, voor zover het betreft drie abonnementen op de verstrekking van de in de bij deze verordening behorende tarieventabel (raads- en commissiestukken / begrotingen en rekeningen).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 • 3.

  In afwijking van artikel 4:90, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt in geval van contante betaling geen kwitantie afgegeven.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges. Het college heeft de bevoegdheid om voor bijzondere groepen, waaronder de sociale huurwoningen, een ander tarief vast te stellen.

Artikel 11 Overgangsrecht

De "Legesverordening 2014", wordt ingetrokken met ingang van 15 februari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in artikel 11 en het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening februari 2014".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 12 februari 2014.

De griffier,

Drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

Mr. C. van der Kamp