Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Mandaterings- en machtigingsregeling Jeugdwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaterings- en machtigingsregeling Jeugdwet
CiteertitelMandaterings- en machtigingsregeling Jeugdwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpjeughulp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1
 2. Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201529-06-2017Machtiging art. 6.1.8 Jeugdwet (2e), ambtelijk mandaat art. 2.3 Jeugdwet (2e)

24-11-2015

Gemeenteblad 2015, Nr. 130559 (30-12-2015)

Z-14-28970
01-01-201531-12-2015Nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad 2014, Nr. 83927 (31-12-2014)

Z-14-28970

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaterings- en machtigingsregeling Jeugdwet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Jeugdwet;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende machtigingen en mandaten.

I. machtigingen

Artikel 2.4 Jeugdwet - Verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming over maatregel met betrekking tot gezag over minderjarige

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemachtigd tot het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming op basis van artikel 2.4 van de Jeugdwet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs kan met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

 

Artikel 2.7, lid 1 Jeugdwet - Bij treffen individuele voorziening zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemachtigd tot het zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school op basis van artikel 2.7 lid 1 van de Jeugdwet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs kan met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

 

Artikel 3.1 Jeugdwet - Aanwijzing van een jeugdhulpaanbieder die verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming kan doen

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemachtigd tot het aanwijzen van een jeugdhulpaanbieder op basis van artikel 3.1 van de Jeugdwet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs kan met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

 

Artikel 6.1.8 Jeugdwet - Indienen verzoek tot verkrijgen van een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige die woonplaats in de gemeente heeft in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

 • 1.

  De voorzitter Jeugdbeschermingstafel wordt gemachtigd tot het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging op basis van artikel 6.1.8 van de Jeugdwet.

 

Artikel 6.1.8 Jeugdwet - Het vertegenwoordigen van het college, inclusief het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop, in rechtszittingen naar aanleiding van het indienen van een verzoek door het college als vermeld in artikel 6.1.8 Jeugdwet

 • 1.

  De teamleider van het sociaal team wordt gemachtigd tot het vertegenwoordigen van het college, inclusief het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop, in rechtszittingen naar aanleiding van het indienen van een verzoek door het college als vermeld in artikel 6.1.8 Jeugdwet.

 

Artikel 6.1.12, lid 6 Jeugdwet - Mededeling vervallen machtiging, besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen, aan de raad voor de kinderbescherming

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemachtigd tot het doen van mededeling van het vervallen van de machtiging en het besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen op basis van artikel 6.1.12 lid 6 van de Jeugdwet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs kan met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

II. ambtelijke mandaten

Artikel 2.3 Jeugdwet - Oordeel over treffen individuele voorzieningen voor jeugdige of een ouder

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs en de manager AMHK worden gemandateerd tot het oordeel op basis van artikel 2.3 lid 1 van de Jeugdwet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Artikel 2.3 Jeugdwet - Oordeel over treffen individuele voorzieningen inhoudende dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is o.g.v. artikel:

 • -

  1:255 lid 2 BW (n.a.v. verzoek een minderjarige onder toezicht te stellen (VOTS))

 • -

  1:265b lid 2 BW (n.a.v. verzoek tot machtiging om de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen (MUHP))

 • -

  6.1.2 lid 5 Jeugdwet (n.a.v. verzoek tot machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie op te nemen ex art. 6.1.8 Jeugdwet)

 • -

  6.1.9 lid 1 Jeugdwet (n.a.v. verzoek tot spoedmachtiging gesloten accommodatie ex art. 6.1.8 Jeugdwet)

 • -

  6.1.4 lid 3 Jeugdwet (n.a.v. verzoek tot voorwaardelijke machtiging gesloten accommodatie ex art. 6.1.8 Jeugdwet)

Het intrekken van een op grond van één van de bovenstaande artikelen getroffen individuele voorziening indien het verzoek is afgewezen

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs en voorzitter van de jeugdbeschermingstafel worden gemandateerd tot het oordeel op basis van artikel 2.3 lid 1 van de Jeugdwet.

 

Artikel 8.1.1, lid 1 Jeugdwet - Verstrekken persoonsgebonden budget op wens van jeugdige of ouders

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemandateerd tot het verstrekken van een persoonsgebonden budget op basis van artikel 8.1.1, lid 1 van de Jeugdwet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Artikel 8.1.4 Jeugdwet - Herzien of intrekken persoonsgebonden budget

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemandateerd tot het herzien dan wel intrekken van een persoonsgebonden budget op basis van artikel 8.1.4 van de Jeugdwet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Artikel 3 lid 1 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015 - Inzet van jeugdhulp na een verwijzing van de jeugdige en/of de ouders, door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemandateerd tot de inzet van jeugdhulp na een verwijzing van de jeugdige en/of de ouders, door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder op basis van artikel 3 lid 1 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Artikel 3 lid 2 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015 - Beschikking individuele jeugdhulpvoorziening

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemandateerd tot het besluiten tot individuele jeugdhulpvoorziening op basis van artikel 3 lid 2 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Artikel 4 lid 2 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015 - Jeugdhulp in spoedeisend geval

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs, de manager AMHK en de manager Crisisdienst worden gemandateerd tot het treffen van een passende tijdelijke maatregel op basis van artikel 4 lid 2 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs, de manager AMHK en de manager Crisisdienst hebben de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Artikel 7 lid 2 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015 - Vaststellen aanvraagformulier

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemandateerd tot het besluiten tot vaststellen aanvraagformulier op basis van artikel 7 lid 2 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Artikel 7 lid 3 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015 - Ondertekend verslag aanmerken als aanvraag

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemandateerd tot het aanmerken van een ondertekend verslag als aanvraag op basis van artikel 7 lid 3 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Artikel 9, lid 2 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015 - Een beslissing aangaande een individuele jeugdhulpvoorziening herzien intrekken of terugvorderen

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemandateerd tot het herzien, het intrekken of terugvorderen van een individuele jeugdhulpvoorziening op basis van artikel 9, lid 2 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Artikel 9 lid 3 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015 - Geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten pgb

 • 1.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs wordt gemandateerd tot het geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten pgb op basis van artikel 7 lid 3 Verordening Jeugdhulp Bodegraven-Reeuwijk 2015.

 • 2.

  Het afdelingshoofd Welzijn, Zorg en Onderwijs heeft de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Bodegraven, 25 november 2014.

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris, a.i.,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp