Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van liggeld 2016
CiteertitelVerordening liggeld 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201501-01-2017Nieuwe regeling

16-12-2015

Gemeenteblad 2015, Nr. 128818 (30-12-2015)

Z-15-34521

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening liggeld 2016

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2016

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Afmeerplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een vaartuig, niet zijnde een woonboot te worden ingenomen.

 • b.

  Jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam liggeld wordt, overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald, een recht geheven voor het aanleggen van een vaartuig aan openbare gemeentegrond en/of in openbaar water.

Artikel 3: Belastingplicht

Het in artikel 2 bedoelde recht is verschuldigd door degene, die de vereiste vergunning heeft verkregen, of door degene, door wie openbare gemeentegrond of gemeentewater is ingenomen.

Artikel 4: Maatstaf van heffing

Het liggeld wordt geheven per afmeerplaats.

Artikel 5: Belastingtarieven en belastingtijdvak

Het liggeld bedraagt per belastingjaar:

 • a.

  voor een afmeerplaats in haven De Wikke, haven Treebord en haven Kamille/Melkdistel en voor de afmeerplaatsen HA2 t/m HA8 in haven Kerkestuk/Dunantlaan: € 269,74

 • b.

  voor een afmeerplaats aan de Notaris d’ Aumerielaan, Roland Holstlaan, Nieuwdorperweg, Raadhuisweg en Zoutmansweg en voor de afmeerplaatsen HA1a, HA1b en HA9 t/m HA14 in haven Kerkestuk/Dunantlaan: € 161,89

 • c.

  voor afmeerplaatsen op de overige locaties: € 82,75

Artikel 6: Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7: Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8: Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het liggeld is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het liggeld verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde liggeld als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde liggeld als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9: Termijnen van betaling

Het recht genoemd in artikel 5 is invorderbaar in 1 termijn, welke vervalt een maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10: Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van liggeld.

Artikel 12: Overgangsrecht

De “Verordening liggeld 2015” van 17 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13: Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in artikel 10 en het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening liggeld 2016'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 16 december 2015.

De griffier,

drs J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp