Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening op de auditcommissie 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de auditcommissie 2016
CiteertitelVerordening op de auditcommissie 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2016Nieuwe regeling

30-03-2016

Gemeenteblad 2016, Nr. 41960 (06-04-2016)

Z-16-38035

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de auditcommissie 2016

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de auditcommissie 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  auditcommissie: een door de raad ingestelde adviescommissie ter behartiging van de taakvelden genoemd in artikel 2;

 • -

  griffier: de griffier van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 • -

  portefeuillehouder: de portefeuillehouder financiën;

 • -

  raad: de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk.

Artikel 2. Taakomschrijving

De auditcommissie:

 • a.

  voert namens de raad de coördinatie ten aanzien van de controlerende instrumenten voor de raad (waaronder accountantscontrole, doelmatigheidsonderzoeken college);

 • b.

  formuleert voorstellen voor de controleagenda van de raad en adviseert over eventuele bijstellingen;

 • c.

  houdt toezicht op de kwaliteit van het interne financiële beheer;

 • d.

  houdt – met het oog op de controleagenda - toezicht op de interne en externe financiële rapportages en maakt zo nodig afspraken met de portefeuillehouder financiën en de controller over de planning en controlecyclus binnen de gemeente;

 • e.

  adviseert de raad over de uitvoering en eventuele aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet;

 • f.

  is belast met de voorbereiding van procedures tot selectie en benoeming van een accountant en brengt aan de raad advies uit over de benoeming;

 • g.

  is het directe aanspreekpunt voor de door de raad aangewezen accountant en voert voor aanvang van de controles met de accountant het afstemmingsoverleg;

 • h.

  bespreekt jaarlijks het controleplan van de accountant;

 • i.

  bespreekt de bevindingen van de accountant naar aanleiding van (interim)-controles en naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole;

 • j.

  formuleert een advies aan de raad over de wijze van behandeling van de (interim)-rapportages van de accountant;

 • k.

  adviseert zo nodig aan de raad over het jaarverslag en de programmarekening, mede aan de hand van de accountantsverklaring en het accountantsverslag;

 • l.

  adviseert over het controleprotocol en de onderwerpen die naast de reguliere controle in het bijzonder zullen worden getoetst in het kader van de accountantscontrole en andere aspecten van rechtmatigheid.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1.

  De auditcommissie bestaat uit drie leden van de raad, waaronder een voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door de raad benoemd voor de duur van de raadsperiode.

 • 3.

  Door de leden wordt een plaatsvervangend voorzitter uit hun midden aangewezen.

 • 4.

  Een lid van de commissie kan zich niet laten vervangen.

 • 5.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen en doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.

 • 6.

  De raad kan een lid schorsen of ontslaan.

 • 7.

  Indien een tussentijdse vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de invulling daarvan.

 • 8.

  De griffier is secretaris.

 • 9.

  De portefeuillehouder, de gemeentesecretaris, de directeur bedrijfsvoering, de controller en het hoofd financiën kunnen door de leden worden gevraagd als adviserend lid in de vergadering van de commissie aanwezig te zijn.

Artikel 4. Werkwijze

 • 1.

  De auditcommissie vergadert ten minste viermaal per jaar of zo dikwijls als de voorzitter en de leden nodig achten voor de uitoefening van de taken.

 • 2.

  De vergaderingen van de auditcommissie vinden in beslotenheid plaats.

 • 3.

  De verslagen van de auditcommissie zijn niet openbaar.

 • 4.

  De adviezen van de auditcommissie zijn openbaar.

 • 5.

  De auditcommissie kan een reglement van orde voor haar vergaderingen opstellen. Dit reglement wordt ter kennisneming aan de raad gezonden en openbaar gemaakt.

 • 6.

  Indien minder dan twee leden aanwezig zijn wordt geen vergadering gehouden.

 • 7.

  De voorzitter kan over hetgeen in de auditcommissie wordt besproken en omtrent de kennis van de inhoud van bepaalde stukken die in de commissie aan de orde zijn gekomen aan de leden of adviserend leden geheimhouding opleggen.

 • 8.

  De commissie rapporteert aan de raad.

Artikel 5. Slotbepaling

Bij twijfel over de toepassing van de in deze verordening opgenomen bepalingen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de auditcommissie, na overleg met het presidium.

Artikel 6. Intrekken oude verordening

De Verordening op de auditcommissie wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de auditcommissie 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 30 maart 2016.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp