Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels voor tijdelijke reclameborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor tijdelijke reclameborden
CiteertitelBeleidsregels voor tijdelijke reclameborden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpreclame

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 06-05-2015. Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Gemeenteblad 2015, 39259.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-201501-01-2015Nieuwe regeling

05-01-2015

Gemeenteblad 2015, 5474

Z-14-26647

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor tijdelijke reclameborden

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk;

 

overwegende, dat zij bij besluit van 27 november 2012 op grond van artikel 2:10, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk, nadere regels voor reclameborden hebben vastgesteld;

 

dat zij voornemens zijn de exploitatie van alle reclameborden in de gemeente op te dragen aan een commerciële partij;

 

dat in verband hiermee het beleid voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden moet worden aangepast;

 

dat de nadere regels voor reclameborden kunnen worden ingetrokken;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

besluiten:

 

 • I.

  in te trekken de bij besluit van 27 november 2012 vastgestelde nadere regels voor reclameborden;

   

 • II.

  vast te stellen de volgende

   

  Beleidsregels voor tijdelijke reclameborden

   

  • Artikel 1. Exploitatie

   Het is niet toegestaan om reclame aan te brengen anders dan op de, in opdracht van de gemeente, geplaatste reclamedisplays.

    

  • Artikel 2. Algemene voorschriften reclameborden

   • 1.

    Tijdelijke reclame-uitingen worden geplaatst conform de volgende voorrangregels:

    • -

     plaatselijke niet-commerciële reclamedoeleinden;

    • -

     plaatselijke commerciële evenementen;

    • -

     regionale niet-commerciële reclamedoeleinden en commerciële evenementen, uitsluitend binnen een straal van 50 km;

    • -

     commerciële reclamedoeleinden.

      

   • 2.

    Tijdelijke reclame-uitingen voor commerciële doeleinden zijn uitsluitend toegestaan indien deze betrekking hebben op een maatschappelijk, educatief, cultureel doel of evenement binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

   • 3.

    Er mogen uitsluitend reclame-uitingen worden aangebracht die in overeenstemming zijn met de ten tijde van het aanbrengen geldende Nederlandse Reclame Code, vastgesteld door Stichting Reclame Code (inclusief geldende bijzondere reclamecodes, zoals de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken - RVA).

   • 4.

    Reclame-uitingen mogen geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen bevatten en niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, een en ander ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

   • 5.

    Een campagne wordt maximaal voor een aaneengesloten periode van veertien dagen geplaatst.

   • 6.

    Campagnes worden niet op zondagen verwisseld.

    

  • Artikel 3. Veiligheidsvoorschriften reclameborden

   • 1.

    A0-reclamedisplays brengen de verkeersveiligheid niet in gevaar.

   • 2.

    A0-reclamedisplays vormen geen belemmering voor doorgaand verkeer en hulpverlenende diensten.

   • 3.

    A0-reclamedisplays verstoren niet de zichtbaarheid van de openbare ruimte, de verkeerslichten, verkeersborden en overige verkeersobjecten.

    

  • Artikel 4. Citeertitel

   Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels voor tijdelijke reclameborden.

    

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op een nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen datum.

Bodegraven, 5 januari 2015.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris, a.i.,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp

Toelichting

Voor een kwalitatief goede openbare ruimte voor de gebruiker waarbij inrichting, gebruik en beheer zorgvuldig en integraal op elkaar zijn afgestemd, wordt het plaatsen van reclame-uitingen in de openbare ruimte integraal aangepakt. Om deze reden is de exploitatie van reclameborden opgedragen aan een commerciële partij. In de met die partij gesloten overeenkomst is vastgelegd op welke locaties in de gemeente reclameborden mogen worden geplaatst. Voor die locaties is een uitsluitend recht verleend aan de exploitant. Op andere locaties mogen geen reclameborden worden geplaatst. Dit betekent dat aan andere partijen dan de exploitant geen toestemming voor het plaatsen van reclameborden wordt verleend. Meldingen voor het plaatsen van reclameborden worden niet geaccepteerd. Zij die reclame-uitingen in de gemeente willen aanbrengen kunnen zich wenden tot de exploitant van de reclameborden. Informatie hierover staat op de website van de gemeente.

 

De beleidsregels treden in werking op de ingangsdatum van het contract dat wordt afgesloten met een derde partij ten behoeve van de exploitatie van de tijdelijke reclameborden.