Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017
CiteertitelVerordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwinkeltijden
Externe bijlageBijlage A

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-10-2018Nieuwe regeling

14-12-2016

Gemeenteblad 2016, 180356

Z-15-33799

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie bestuur en financiën;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, tweede Kerstdag;

 • -

  supermarkt: winkel als bedoeld onder code 47.11 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door de Kamer van Koophandel, welke indeling bepalend is voor de bepaling van de bedrijfsactiviteit en/of bepaling hoofdproduct;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • -

  centrale winkelgebieden: de gebieden die als zodanig zijn weergegeven op de in bijlage A opgenomen kaart;

 • -

  overige (bedrijfs)terreinen: de gebieden die als zodanig zijn weergegeven op de in bijlage A opgenomen kaart.

Artikel 2 Vrijstellingen

 • 1.

  Er geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 2, eerste lid van de wet:

  • a.

   op feestdagen tussen 09:00 en 17:00 uur, voor zover deze feestdagen niet op zondag vallen;

  • b.

   op zondagen voor supermarkten tussen 12:00 en 17:00 uur, tenzij het betreft 1e Paasdag, 1e Pinksterdag of 1e Kerstdag;

  • c.

   op elke laatste zondag van de maanden maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december voor de centrale winkelgebieden tussen 12:00 en 17:00 uur, tenzij het betreft 1e Paasdag, 1e Pinksterdag of 1e Kerstdag;

  • d.

   op acht door burgemeester en wethouders voor de overige (bedrijfs)terreinen aangewezen zondagen, tussen 12:00 en 17:00 uur, waarbij 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag niet kunnen worden aangewezen. Burgemeester en wethouders kunnen bij het aanwijzen van de zondagen onderscheid maken tussen verschillende delen van de gemeente, of tussen winkels behorende tot verschillende branches of categorieën;

  • e.

   op zon- en feestdagen voor:

   • 1°.

    musea;

   • 2°.

    winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

   • 3°.

    winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan voorbespeelde beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi,die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

   • 4°.

    winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht;

   • 5°.

    winkels, die zijn gelegen op het terrein van campings en recreatieparken, gedurende de openingstijden van de camping of het recreatiepark.

 • 2.

  Er geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 2, tweede lid van de wet:

  • a.

   voor het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

  • b.

   voor het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

  • c.

   het in of op het terrein van bejaardenoorden te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 3 Ontheffing voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden ten behoeve van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekken oude verordening

De Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2015 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 2.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2015 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op woensdag 14 december 2016.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp

Toelichting

 

Algemeen

Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten hebben echter de vrijheid om bij verordening te bepalen of — en in hoeverre — zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de oude Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn komen te vervallen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om openstelling van winkels op zon- en feestdagen toe te staan en kunnen hierbij differentiëren in tijd, branche en/of gebied.

 

Situatie Bodegraven-Reeuwijk

Sinds 1 april 2012 kent de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het fenomeen ‘koopzondag’ en de ontheffing voor de ‘zondagavondsuper’. Direct na de wijziging van de Winkeltijdenwet op 1 juli 2013 heeft de gemeenteraad de winkeltijdenverordening herzien. Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvorming is hierbij een belangenafweging gemaakt. Door onderzoeksbureau I&O Research is onder consumenten en ondernemers onderzoek gedaan naar de beleving van de zondagsopenstelling van winkels. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport (Evaluatie zondagsopenstelling Bodegraven-Reeuwijk / Juli 2013 / I&O Research) waarin een representatief beeld is gepresenteerd van de consumenten en ondernemers. Het onderzoeksrapport vormde hoofdzakelijk de belangenafweging voor de gemeenteraad bij de gemaakte keuzes binnen de verordening. Tevens zijn een aantal vrijstellingen van het per 1 januari 2013 grotendeels vervallen Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet overgeheveld naar deze verordening.

 

Coalitieakkoord 2014-2018

In het voorjaar van 2014 is na de landelijke gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe coalitie geformeerd. Deze coalitie heeft afspraken gemaakt over verruimde zondagsopenstelling van winkels. Dit heeft geresulteerd in een ruimer beleid voor zondagsopenstelling. Concreet gold dat het college maximaal 8 koopzondagen per jaar kan aanwijzen, maar dat bij (ten hoogste) 4 van deze dagen onderscheid kan worden gemaakt naar branche, of gebied. Op deze wijze kan beter worden ingespeeld op de specifieke wensen van verschillende branches. Voor feestdagen die niet op zondag vallen geldt een algemene vrijstelling die binnen de verordening is geregeld. Tevens is besloten om het systeem van ontheffingen af te schaffen voor supermarkten en deze te vervangen door een algemene vrijstelling. Alle supermarkten hebben hierdoor de mogelijkheid om de winkel op zondag open te stellen voor publiek.

 

In 2016 heeft op basis van afspraken in het coalitieakkoord een evaluatie plaatsgevonden van het winkeltijdenbeleid tot dan toe. Deze evaluatie was geen hernieuwd draagvlakonderzoek naar de zondagsopenstelling, maar had als doel om de effecten (van het tot dan toe) huidige beleid inzichtelijk te maken. Als uitkomst van deze evaluatie is er voor gekozen een aantal wijzigingen door te voeren. Om meer duidelijkheid te creëren voor consument en ondernemer is er voor gekozen om een vast ritme aan te brengen in de koopzondag. Elke laatste zondag van de maand (m.u.v. januari / februari / juli / augustus) is er koopzondag in de centrale winkelgebieden van Bodegraven en Reeuwijk-Brug. Dit gaat dan om Bodegraven-centrum, Vromade (Bodegraven), Bruggenhoofd en Mierekker (Reeuwijk-Brug). Voor de overige bedrijventerreinen, die zich voornamelijk aan de randen bevinden van de gemeente, blijft het college de koopzondagen jaarlijks aanwijzen. Dit gebeurt op basis van de voorkeuren die ondernemers aangeven. Er is bij de hier gevestigde detailhandel behoefte aan meer flexibiliteit. Ook is er een verruiming aangebracht in de vrijstelling voor winkels waarin eet- en drinkwaren voor directe consumptie worden verkocht. Deze was oorspronkelijk alleen van toepassing op winkels, waar uitsluitend dergelijke maaltijden werden verkocht. Om beter aan te sluiten op de ontwikkelingen binnen de retailsector is deze vrijstellingmogelijkheid verruimd. Winkels waarin hoofdzakelijk of uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren en drinken worden verkocht vallen nu onder deze regeling. Het verkopen van een aanvullend assortiment niet zijnde consumpties is dus ook toegestaan.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

Feestdagen

Onder feestdagen wordt in deze verordening verstaan: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag. Eerste Paasdag en eerste Pinksterdag zijn niet afzonderlijk aangewezen als feestdagen, omdat deze dagen, anders dan eerste Kerstdag, altijd op een zondag vallen. Voor eerste Paasdag en eerste Pinksterdag geldt automatisch het regime voor de zondag. De periodes op 4 mei na 19 uur (dodenherdenking), Goede Vrijdag na 19 uur en 24 december na 19 uur zijn niet aangemerkt als feestdag in de zin van de verordening. De reden hiervan is dat openstelling van winkels en bedrijven op deze momenten niet wenselijk worden geacht, onder meer vanwege de eerbiediging van de rust. Op grond van de Winkeltijdenwet is en blijft het voor winkels dus verboden om geopend te zijn op deze momenten. De categorieën genoemd onder de artikel 6a t/m 6d zijn hiervan echter uitgezonderd. Deze mogen dus wel open op de genoemde tijdstippen. Koningsdag en 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn niet aangemerkt als feestdagen. De winkels mogen op deze dagen dus geopend zijn volgens het regime dat geldt op werk- of zondagen (afhankelijk op welke dag het valt).

 

Supermarkt

Voor de branche ‘supermarkt’ wordt aansluiting gezocht bij de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hier is de supermarkt ingedeeld onder SBI-code 4711. Overige levensmiddelenwinkels zoals bakkers, of slagerijen vallen hier niet onder.

 

Winkel

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 Winkeltijdenwet: een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht. Artikel 1 Winkeltijdenwet geeft tevens een definitie voor de begrippen 'goederen' en 'particulier'.

 

Centrale winkelgebieden

Hieronder worden de winkels verstaan die zich bevinden in Bodegraven-centrum, Vromade (Bodegraven), Miereakker (Reeuwijk-Brug) en Bruggenhoofd (Reeuwijk-Brug). De gebieden zijn gearceerd aangegeven op de kaart (bijlage A).

 

Overige (bedrijfs)terreinenHieronder worden de winkels verstaan die zich bevinden in het overige grondgebied. De gebieden zijn gearceerd aangegeven op de kaart (bijlage A).

 

Artikel 2

Lid 1

sub a

Op alle feestdagen die niet op zondag vallen mogen winkels van 9 uur tot 17 uur geopend zijn.

 

sub b

Supermarkten mogen op elke zondag geopend zijn van 12 uur tot 17 uur. Dit geldt niet op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag (voor zover deze op zondag valt).

 

sub c

Op elke laatste zondag van de maanden maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december mogen winkels gelegen binnen de centrale winkelgebieden geopend zijn tussen 12 uur en 17 uur. Dit geldt niet op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag (voor zover deze op zondag valt).

 

sub d

Op 8 door het college aan te wijzen dagen mogen winkels gelegen binnen de overige (bedrijfs)terreinen geopend zijn tussen 12 uur en 17 uur. Dit geldt niet op 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag (voor zover deze op zondag valt). Ondernemers maken jaarlijks hun voorkeuren bekend bij de gemeente, waarna het college een besluit neemt.

 

sub e

Voor de genoemde categorieën in dit sub geldt een vrijstelling op zon- en feestdagen.

 

Lid 2

Voor de genoemde categorieën in dit lid geldt een vrijstelling op zon-, feest- en werkdagen voor zover deze niet in een winkel plaatsvinden, zoals straatverkoop.

 

Artikel 3

Incidentele ontheffingen kunnen verleend worden bij feestelijkheden, bijeenkomsten, evenementen, veilingen, beurzen en muziekfestivals,kunstateliers en galeries van tijdelijke aard. Deze ontheffing kan voor de werk-, zon- en feestdagen worden verleend.

 

Artikel 4

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 5

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 6

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 7

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 8

Lid 1

Eventuele ontheffingen die zijn verleend op basis van de hiervoor geldende verordening blijven geldig. Wel kan het college wijzigingen van beperkingen en voorschriften hieraan verbinden.

 

Lid 2

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 9

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 10

Geen toelichting nodig.

Bijlage A als bedoeld in artikel 1 van de Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017

 

Bijlage A