Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Regeling Individueel Keuzebudget Bodegraven-Reeuwijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Individueel Keuzebudget Bodegraven-Reeuwijk 2017
CiteertitelRegeling Individueel Keuzebudget Bodegraven-Reeuwijk 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpIKB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. CAR-UWO, hoofdstuk 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2020Nieuwe regeling

06-12-2016

Gemeenteblad 2016, 187217

Z-16-44871

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Individueel Keuzebudget Bodegraven-Reeuwijk 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk besluit:

 • *

  gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet

 • *

  gelet op artikel 160 van de Gemeentewet

 • *

  gelet op de Wet op de loonbelasting 1964

 • *

  gelet op de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1965

 • *

  gelet op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO

 • *

  nadat daarover overeenstemming is bereikt in de commissie voor Georganiseerd Overleg

tot het vaststellen van de navolgende:

  

Regeling Individueel Keuzebudget Bodegraven-Reeuwijk 2017

 

Artikel 1: Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Individueel Keuzebudget (IKB): in geldwaarde uitgedrukte aanspraken resulterend in een saldo dat de medewerker kan aanwenden voor in de CAR-UWO neergelegde en voor de lokaal aangewezen doelen.

 • b.

  IKB-module: module van het personeelsinformatiesysteem waarin de medewerker zijn IKB-keuzes kenbaar maakt.

 • c.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, onder a van de CAR-UWO.

 • d.

  Sportvereniging: een vereniging die zich richt op het in competitieverband of recreatief deelnemen aan fysieke krachtmeting of fysiek spel.

 • e.

  Werkgever: het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Lokale bronnen

Artikel 2: Lokale bronnen van het IKB

 • 1.

  Op basis van artikel 3:28 lid 6 van de CAR-UWO gelden de volgende lokale bronnen:

  • a.

   lokaal bovenwettelijk verlof;

  • b.

   verlof ter compensatie van de leeftijdsuren.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde lokale bronnen zijn niet pensioengevend.

Artikel 3: Lokaal bovenwettelijk verlof

 • 1.

  Op basis van artikel 2 Regeling Verlof & Werktijden Bodegraven-Reeuwijk 2016 lid 1 en 2 hebben medewerkers aanspraak op extra verlof per jaar.

 • 2.

  Deze verlofaanspraak wordt omgezet in een financiële aanspraak die in gelijke delen maandelijks wordt toegevoegd aan het IKB van de medewerker. De hoogte van deze financiële waarde wordt vastgesteld volgens de rekenmethode zoals die geformuleerd is in artikel 3:31 van de CAR-UWO.

Artikel 4: Verlof ter compensatie van de leeftijdsuren

 • 1.

  Op basis van artikel 2 Regeling Verlof & Werktijden Bodegraven-Reeuwijk 2016 lid 3 kunnen medewerkers aanspraak hebben op extra verlof per jaar.

 • 2.

  De verlofaanspraak wordt omgezet in een financiële aanspraak die in gelijke delen maandelijks wordt toegevoegd aan het IKB van de medewerker. De financiële waarde hiervan wordt vastgesteld volgens de rekenmethodezoals die geformuleerd is in artikel 3:31 van de CAR-UWO.

Lokale doelen

Artikel 5: Lokale doelen

Naast de in artikel 3:29 van de CAR-UWO vermelde doelen gelden de volgende lokale doelen:

 • *

  fitnessabonnement of contributie sportvereniging

 • *

  kosten van een beroepsvereniging

 • *

  contributie personeelsvereniging

 • *

  bijdrage aan levensloopregeling

 • *

  storting in ABP Extrapensioen

 • *

  fiscale uitruil woon-werkverkeer

Artikel 6: Fitnessabonnement of contributie sportvereniging

 • 1.

  De medewerker kan het IKB gebruiken voor de bekostiging (van een deel) van zijn of haar fitnessabonnement bij een sportschool of van zijn of haar contributie voor een sportvereniging.

 • 2.

  De medewerker overlegt bij de keuze via de IKB-module een betalingsbewijs van het fitnessabonnement of de contributie sportvereniging.

Artikel 7: Kosten van een beroepsvereniging

 • 1.

  Indien de medewerker lid is van een beroepsvereniging, kan hij of zij een keer per jaar het IKB aanwenden voor het doel beroepsvereniging.

 • 2.

  De medewerker overlegt bij de keuze via de IKB-module de jaaropgave van de beroepsvereniging en het betalingsbewijs.

Artikel 8: Contributie van de personeelsvereniging

Indien de medewerker lid is van de personeelsvereniging, kan hij of zij het IKB aanwenden voor het doel contributie van de personeelsvereniging.

Artikel 9: Begrenzing IKB-uitruil op grond van de artikelen 6, 7 en 8

De maximaal toegestane uitruil voor de in de artikelen 6, 7 en 8 omschreven doelen bedraagt (in verband met het beslag op de vrije ruimte in het kader van de werkkostenregeling) cumulatief € 300,- per medewerker per jaar.

Artikel 10: Vakbondscontributie

 • 1.

  Indien de medewerker lid is van een vakbond, zoals bedoeld in artikel 12:1, lid 1, sub c en artikel 12:1, lid 3 van de CAR-UWO, kan hij of zij een keer per jaar het IKB aanwenden voor het doel vakbondscontributie.

 • 2.

  De medewerker overlegt bij de keuze via de IKB-module de jaaropgave van de vakbond en het betalingsbewijs.

Artikel 11: Bijdrage aan levensloopregeling

Indien de medewerker gebruik maakt van de levensloopregeling, kan hij of zij het IKB aanwenden voor het doel levensloopregeling.

Artikel 12: ABP ExtraPensioen

 • 1.

  De medewerker kan – indien er voor hem/haar fiscale pensioenruimte is – zijn of haar IKB aanwenden om maandelijks een extra storting te doen in ABP ExtraPensioen.

 • 2.

  Deze stortingen kunnen plaatsvinden totdat de fiscale pensioenruimte die de medewerker hiertoe heeft is bereikt.

 • 3.

  De medewerker dient bij de keuze via de IKB-module de aanmelding voor ABP ExtraPensioen en de fiscale pensioenruimtebepaling van het ABP te overleggen.

 • 4.

  Indien de medewerker de maandelijkse stortingen wil beëindigen dan dient hij/zij dit in de IKB-module aan te geven. Het initiatief hiertoe rust uitdrukkelijk bij de medewerker.

Artikel 13: Fiscale uitruil woon-werkverkeer

 • 1.

  De medewerker kan – indien hiervoor fiscale ruimte is – het IKB aanwenden voor de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

 • 2.

  Fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat maandelijks fiscaal onbelast voor woon-werkverkeer mag worden vergoed aan een medewerker en het bedrag dat daadwerkelijk door de werkgever voor woon-werkverkeer wordt vergoed.

 • 3.

  De medewerker kan via de IKB-module aangeven gebruik te willen maken van de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

 • 4.

  In geval van verhuizing dient de medewerker dit direct aan de werkgever door te geven.

 • 5.

  Bij een aanpassing van het aantal dagen waarop de medewerker werkt, wordt het uit te ruilen bedrag dienovereenkomstig aangepast.

 • 6.

  In geval van afwezigheid of ziekte van de medewerker van meer dan zes weken wordt de uitruil stopgezet.

 • 7.

  Indien de medewerker de maandelijkse uitruil wil stoppen dan dient de medewerker dit in de IKB-module aan te geven. Het initiatief hiertoe rust uitdrukkelijk bij de medewerker.

Artikel 14: Gevolgen keuzes

Het bepaalde in artikel 3:33 van de CAR-UWO is van toepassing op deze regeling.

Slotbepalingen

Artikel 15: Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 16: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling Individueel Keuzebudget Bodegraven-Reeuwijk 2017’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2017. Met ingang van dezelfde datum vervalt de navolgende regeling: Regeling Keuzemenu Arbeidsvoorwaarden Bodegraven-Reeuwijk 2011.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 6 december 2016.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp