Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening Blijverslening Bodegraven-Reeuwijk 2017 II

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Blijverslening Bodegraven-Reeuwijk 2017 II
CiteertitelVerordening Blijverslening Bodegraven-Reeuwijk 2017 II
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpblijverslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201701-01-2019Nieuwe regeling

19-04-2017

Gemeenteblad 2017, 110247

Z-17-47746

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Blijverslening Bodegraven-Reeuwijk 2017 II

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Blijverslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2017 II

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Soort lening:

   • *

    Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt. De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000 is.

   • *

    Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt. De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 is.

  • b.

   Doelgroep Blijverslening:

   • *

    Eigenaar-bewoners in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die hun woning levensloopbestendig willen maken.

   • *

    Bij een blijverslening die consumptief wordt verstrekt, is tenminste één van de aanvragers is jonger dan 76 jaar op het moment van indienen van de aanvraag voor de Blijverslening.

   • *

    Zowel bij een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt als bij een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt, mag het belastbaar huishoudensinkomen niet hoger zijn dan de bovengrens van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor de sociale huursector (€ 44.360,- per 1 juli 2016).

   • *

    Zowel bij een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt als bij een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt, mag het vermogen van de huishouden niet meer bedragen dan het heffingsvrij vermogen voor de belastingen.

  • c.

   Markt- / woning en prijssegment:

   • *

    Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De aanvrager moet tenminste drie jaar eigenaar van de woning zijn.

  • d.

   Het College heeft de bevoegdheid de bepalingen in dit lid aan te passen.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Maatregelen om de eigen woning van aanvrager levensloopbestendig te maken. Tot die maatregelen worden aanpassingen aan woningen gerekend die voldoen aan de betreffende basiseisen in het Handboek Woonkeur, Basispakket deel C en D of Pluspakket Zorg en die voldoen aan de Wmo-toets voor indeling en maatvoering en aan het gemeentelijk Wmo-beleid;

  • b.

   Bouwkundige of domotica-aanpassingen zoals opgesomd en omschreven in de ‘Overzichtslijst bouwkundige en domotica-aanpassingen Blijverslening’. Een exemplaar van deze lijst is ter informatie als bijlage bijgevoegd bij de verordening;

  • c.

   Maatregelen die mantelzorg bevorderen door inwoning van een mantelzorgverlener of mantelzorgbehoevende mogelijk te maken.

 • 2.

  Het college kan bij een Wmo-consulent van de gemeente advies inwinnen over de passendheid van de maatregelen.

 • 3.

  Het college kan het in het eerste lid vermelde overzicht van maatregelen uitbreiden en/of inkorten. De in het eerste lid onder b vermelde overzichtslijst kan eveneens door het college worden uitgebreid of ingekort.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  mensen langer zelfstandig in de eigen woning laten wonen;

 • b.

  uitbreiden van de voorraad levensloopbestendige woningen in de gemeente.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

 • 2.

  Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing het bepaalde in de Deelnemingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het SVn.

Artikel 7 Beveogdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 10.000,- .

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 25.000,- .

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Bijlverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door het college op grond van artikel 4:4 van de Algemene Wet bestuursrecht vastgesteld (digitaal) formulier. Bij de aanvraag wordt opgave gedaan van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een hersteltermijn van twee weken geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn van twee weken het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan waarbij zolang de aanvraag niet compleet is de beslistermijn wordt opgeschort, een beslissing en deelt die middels een besluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag / intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,- .

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

 • f.

  De aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, de ‘Kenmerken Blijverslening’ (ter informatie opgenomen als bijlage bij deze verordening), ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Bodegraven-Reeuwijk en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Bouwkrediet

 • 1.

  De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2.

  Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij de gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 15 Intrekking oude verordening

De Verordening Blijverslening Bodegraven-Reeuwijk 2017, vastgesteld op 14 december 2016, wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Blijverslening Bodegraven-Reeuwijk 2017 II.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op woensdag 19 april 2017.

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

mr. C. van der Kamp

Bijlage 1: Overzichtslijst bouwkundige en domotica-aanpassingen Blijverslening

 

Bouwkundige aanpassingen

 

 • .

  Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • .

  Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • .

  Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

 • .

  Verstelbaar keukenblok

 • .

  Inductie koken ipv gas of electra

 • .

  Verbreden deuren

 • .

  Aanbrengen traplift

 • .

  Automatische opener garage

 • .

  Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • .

  Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • .

  Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet*

 • .

  Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • .

  Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • .

  Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • .

  Koolmonoxidemelder

 • .

  Gasmelder

 • .

  Gasafsluiter

 • .

  Waterdetector

 • .

  Teruggebogen deurklinken

 • .

  Drempels weg of verlagen

 • .

  Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • .

  Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

 • .

  Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

 • .

  Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • .

  Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

 • .

  Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • .

  Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • .

  Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • .

  Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • .

  Tweede trapleuning

 • .

  Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • .

  Trapleuning verlengen

 • .

  Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • .

  Infreezen antislip randen in traptreden

 • .

  Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • .

  Anti-sliplaag op bestaande tegels

 • .

  Beugels naast de douche

 • .

  Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • .

  Thermostatische badmengkraan

 • .

  Thermostatische douchemengkraan

 • .

  Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

 • .

  Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

 • .

  Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • .

  Toilet op verdieping

 • .

  Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

 • .

  Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • .

  Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • .

  TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

 • .

  Eénhendelmengkraan keuken

 • .

  Inloopdouche aanbrengen

 

Domotica-aanpassingen

Apparaten aan informatiesystemen koppelen

 • .

  Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's

 • .

  Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.

 • .

  Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning per plaats al naargelang het uur van de dag en de aanwezigheid van personen en of dieren

 • .

  Openen van deuren via mobiele telefoon

 • .

  Verwarming automatisch op nachtstand bij verlaten woning

 • .

  De ramen automatisch laten sluiten (na ingestelde tijd, afstandsbediening, temperatuur enz.)

 • .

  Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm

 • .

  Inbraakalarm per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie

 • .

  Bewakingscamera's voor particulier gebruik

 • .

  Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan

 • .

  Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan

 • .

  Digitaal spiekoog

 • .

  Draadloze video-deurintercom

 • .

  Automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkoming van legionellabesmetting

 • .

  Ramen automatisch laten openen bij CO-alarm

 • .

  Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning/zonneschermen/rolluiken

 

Verlichting

 • .

  Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er niemand meer is

 • .

  Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte

 • .

  Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

 

Beveiliging

 • .

  Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag

 • .

  Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders

 • .

  Bewakingscamera's voor particulier gebruik

 

Telecommunicatie

 • .

  Vlakke wandschermen waarop televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie te zien zijn

 • .

  Audio: geluidsboxen waarop radio, televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie, telefoon te horen zijn

 • .

  Koppeling van het domotica systeem aan het internet

 • .

  GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis

Bijlage 2: Kenmerken Blijverslening

 

 

Consumptief

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

Looptijd

De looptijd bedraagt 10 jaar.

- Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

- Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar. 

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

Betaling van rente en aflossing

- De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

- De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

-Automatische incasso is verplicht.

- De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

- De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

- Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

- Automatische incasso is verplicht. 

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Kosten

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

- Vast bedrag voor afsluitkosten.

- Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

- Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

 

Zekerheden

Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

- Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

- Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.  

- Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

- Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden- Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

- De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen. 

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.