Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018
CiteertitelBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen, kwijtschelding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

13-12-2017

Gemeenteblad 2017, 226675

Z-17-57585

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

 

gelet op de artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

besluit:

 

vast te stellen het:

 

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018

Artikel 1: Heffingen waarbij kwijtschelding wordt verleend

Kwijtschelding wordt alleen verleend bij de invordering van de volgende heffingen:

 • 1.

  afvalstoffenheffing, voor zover het:

  • a.

   de in onderdeel 1.1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen genoemde heffingen betreft;

  • b.

   de in onderdeel 1.3 van de tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen genoemde heffingen betreft met een maximum van € 55,21;

 • 2.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • 3.

  rioolheffingen;

 • 4.

  hondenbelasting, voor zover het de 1e hond betreft.

Artikel 2: Gehanteerde normen voor kwijtschelding

 • 1.

  Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

 • 2.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken worden de kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 • 3.

  Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken wordt bij het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang.

Artikel 3: Overgangsrecht

Het ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbesluit 2017’ van 14 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de gevallen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 5: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2017’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 13 december 2017.

De griffier,

drs. J.H. Rijs