Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Besluit mandaat woningcorporatie Mozaïek Wonen, Woningbouwvereniging Reeuwijk en Stichting Zorgpartners Midden-Holland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat woningcorporatie Mozaïek Wonen, Woningbouwvereniging Reeuwijk en Stichting Zorgpartners Midden-Holland
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 13 van de Huisvestingswet 2014
 3. artikel 19 van de Huisvestingswet 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-201825-06-201526-06-2019Nieuwe regeling

07-08-2018

gmb-2018-198482

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat woningcorporatie Mozaïek Wonen, Woningbouwvereniging Reeuwijk en Stichting Zorgpartners Midden-Holland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 13 en 19 van de Huisvestingswet 2014;

 

besluiten:

 

 • 1.

  aan de directeur-bestuurder van de woningcorporatie Mozaïek Wonen en aan de directeur-bestuurder van de Woningbouwvereniging Reeuwijk mandaat te verlenen, met ondermandaat aan de behandelend medewerker, voor de volgende artikelen uit de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2015:

  • -

   artikel 3 lid 2: het in afwijking van artikel 3 lid 1 onder b verlenen van een huisvestingsvergunning aan woningzoekenden als bedoeld in artikel 8 onder a, artikel 9 lid 2 en artikel 15;

  • -

   artikel 4 lid 3: het verlenen van een huisvestingsvergunning door afgifte van een beschikking;

  • -

   artikel 7 lid 4: het verlenen van urgentie door afgifte van een beschikking tot indeling in een urgentiecategorie;

  • -

   artikel 9 lid 2: het binnen 12 maanden na de datum van afgifte van een urgentiebeschikking tweemaal aanbieden van passende woonruimte aan de in artikel 9 lid 2 bedoelde woningzoekenden;

  • -

   artikel 10 lid 1: het intrekken van de beschikking tot indeling in een urgentiecategorie;

  • -

   artikel 10 lid 3: het verlengen van de geldigheidsduur van urgenties in bijzondere gevallen;

  • -

   artikel 10 lid 4: het al dan niet op zijn verzoek indelen van een woningzoekende in een andere urgentiecategorie als gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven;

 • 2.

  aan de directeur-bestuurder van Stichting Zorgpartners Midden-Holland mandaat te verlenen, met ondermandaat aan de behandelend medewerker, voor de volgende artikelen uit de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2015:

  • -

   artikel 3 lid 2: het in afwijking van artikel 3 lid 1 onder b verlenen van een huisvestingsvergunning aan woningzoekenden als bedoeld in artikel 8 onder a, artikel 9 lid 2 en artikel 15;

  • -

   artikel 4 lid 3: het verlenen van een huisvestingsvergunning door afgifte van een beschikking;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na de dag van bekendmaking en terug werkt tot en met 25 juni 2015.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw bezwaar.

 

Bodegraven, 7 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G.de Jager

de burgemeester,

mr. C.van der Kamp