Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2018
CiteertitelVerordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwinkeltijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 156 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2020Art. 2A

27-05-2020

gmb-2020-139250

Z/19/75466
04-04-201904-06-2020Art. 2, art. 2A

27-03-2019

gmb-2019-78886

01-10-201804-04-2019Nieuwe regeling

19-09-2018

gmb-2018-203520

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2018

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2018;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, tweede Kerstdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • -

  centrale winkelgebieden: de gebieden die als zodanig zijn weergegeven op de in bijlage A opgenomen kaart;

 • -

  perifere winkelgebieden: de gebieden die als zodanig zijn weergegeven op de in bijlage A opgenomen kaart;

 • -

  supermarkt: winkel als bedoeld onder code 4711 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door de Kamer van Koophandel, welke indeling bepalend is voor de bepaling van de bedrijfsactiviteit en/of bepaling hoofdproduct;

 • -

  bouwmarkt: winkel als bedoeld onder code 4752 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door de Kamer van Koophandel, welke indeling bepalend is voor de bepaling van de bedrijfsactiviteit en/of bepaling hoofdproduct;

 • -

  meubelzaak: winkel als bedoeld onder code 4759 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door de Kamer van Koophandel, welke indeling bepalend is voor de bepaling van de bedrijfsactiviteit en/of bepaling hoofdproduct;

 • -

  keukenzaak: winkel als bedoeld onder code 4752 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door de Kamer van Koophandel, welke indeling bepalend is voor de bepaling van de bedrijfsactiviteit en/of bepaling hoofdproduct;

 • -

  autozaak: winkel als bedoeld onder code 451 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door de Kamer van Koophandel, welke indeling bepalend is voor de bepaling van de bedrijfsactiviteit en/of bepaling hoofdproduct;

 • -

  motorzaak: winkel als bedoeld onder code 45402 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door de Kamer van Koophandel, welke indeling bepalend is voor de bepaling van de bedrijfsactiviteit en/of bepaling hoofdproduct;

 • -

  tuincentrum: winkel als bedoeld onder code 4776 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door de Kamer van Koophandel, welke indeling bepalend is voor de bepaling van de bedrijfsactiviteit en/of bepaling hoofdproduct.

Artikel 2 Vrijstellingen

 • 1.

  Er geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 2, eerste lid van de wet:

  • a.

   op feestdagen tussen 09:00 en 17:00 uur, voor zover deze feestdagen niet op zondag vallen;

  • b.

   op zondagen voor supermarkten tussen 12:00 en 17:00 uur, tenzij het betreft 1e Paasdag, 1e Pinksterdag of 1e Kerstdag;

  • c.

   op zondagen tussen 12:00 en 17:00 uur voor bouwmarkten, meubelzaken, keukenzaken, tuincentra, motor- en autozaken welke gevestigde zijn binnen de perifere winkelgebieden, tenzij het betreft 1e Paasdag 1e Pinksterdag of 1e Kerstdag;

  • d.

   op acht door burgemeester en wethouders voor de centrale winkelgebieden aangewezen zondagen per kalenderjaar, tussen 12:00 en 17:00 uur, waarbij 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag niet kunnen worden aangewezen. Burgemeester en wethouders kunnen bij het aanwijzen van de zondagen onderscheid maken tussen verschillende delen binnen de centrale winkelgebieden;

  • e.

   op zon- en feestdagen voor

   • 1°.

    musea;

   • 2°.

    winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

   • 3°.

    winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan voorbespeelde beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

   • 4°.

    winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht;

   • 5°.

    winkels, die zijn gelegen op het terrein van campings en recreatieparken, gedurende de openingstijden van de camping of het recreatiepark.

 • 2.

  Er geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 2, tweede lid van de wet:

  • a.

   voor het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

  • b.

   voor het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

  • c.

   het in of op het terrein van bejaardenoorden te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 2A Aanvullende vrijstelling voor Reeuwijk-Brug

In aanvulling op het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder d, geldt voor winkels gevestigd in Reeuwijk-Brug ook vrijstelling van het verbod genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet, op maximaal acht op verzoek aan te wijzen zondagen tussen 12:00 en 17:00 uur, waarbij 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag niet kunnen worden aangewezen

Artikel 3 Ontheffing voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden ten behoeve van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekken oude verordening

De Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 2.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2017 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2018.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2018.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 19 september 2018.

 

De griffier,;

drs, J.H.Rijs

Bijlage A

Toelichting

 

Algemeen

 

Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten hebben echter de vrijheid om bij verordening te bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de oude Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn komen te vervallen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om openstelling van winkels op zon- en feestdagen toe te staan en kunnen hierbij differentiëren in tijd, branche en/of gebied.

 

Artikel 1

 

Feestdagen

Onder feestdagen wordt in deze verordening verstaan: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag. Eerste Paasdag en eerste Pinksterdag zijn niet afzonderlijk aangewezen als feestdagen, omdat deze dagen, anders dan eerste Kerstdag, altijd op een zondag vallen. Voor eerste Paasdag en eerste Pinksterdag geldt automatisch het regime voor de zondag. De periodes op 4 mei na 19 uur (dodenherdenking), Goede Vrijdag na 19 uur en 24 december na 19 uur zijn niet aangemerkt als feestdag in de zin van de verordening. De reden hiervan is dat openstelling van winkels en bedrijven op deze momenten niet wenselijk worden geacht, onder meer vanwege de eerbiediging van de rust. Op grond van de Winkeltijdenwet is en blijft het voor winkels dus verboden om geopend te zijn op deze momenten. De categorieën genoemd onder de artikelen 2 lid 1a en 1e zijn hiervan echter uitgezonderd. Deze mogen dus wel open op de genoemde tijdstippen. Koningsdag en 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn niet aangemerkt als feestdagen. De winkels mogen op deze dagen dus geopend zijn volgens het regime dat geldt op werk- of zondagen (afhankelijk op welke dag het valt).

 

Winkel

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 Winkeltijdenwet: een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden

verkocht.

 

Branches

Voor de diverse genoemde branches branche wordt aansluiting gezocht bij de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze dient als leidraad bij de beoordeling of een bepaalde winkel behoort onder de genoemde branches en zodoende in aanmerking komt voor een vrijstelling.

 

Artikel 2

 

Sub a.

Alle winkels mogen op vijf feestdagen (niet zijnde een zondag) van 9.00 tot 17.00 uur open zijn. De feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag (voor zover niet op zondag), tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag (voor zover niet op zondag). Het college wijst de feestdagen niet afzonderlijk aan bij besluit. De vrijstelling is geregeld in de verordening.

 

Sub b.

Supermarkten hebben de mogelijkheid om hun winkel open te stellen op zondagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Een uitzondering geldt voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag indien deze dagen op zondag vallen. Op deze dagen mogen supermarkten niet open gaan voor publiek. Voor de tweede feestdagen die niet vallen op een zondag valt de supermarkt onder de vrijstelling uit artikel 2 sub a. Op deze dagen mogen supermarkten open van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Sub c.

Bouwmarkten, meubelzaken, keukenzaken, tuincentra, motor- en autozaken die gelegen zijn binnen de perifere winkelgebieden hebben evenals supermarkten de mogelijkheid om hun winkel open te stellen op zondagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Ook hier geldt dat deze vrijstelling niet geldt op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag indien deze dagen op zondag vallen.

 

Sub d.

Het college wijst jaarlijks 8 zondagen aan waarop een vrijstelling geldt voor alle winkels tussen 12 uur en 17 uur. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar gebied. Per saldo kan het aantal koopzondagen binnen een bepaald gebied nooit het aantal van 8 overstijgen. Op deze wijze wordt gedeeltelijk ingespeeld op de wens vanuit de verschillende ondernemers. Voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag kan geen vrijstelling worden verleend.

 

Sub e.

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 is ook een groot gedeelte van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet vervallen. In het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet zijn uitzonderingen opgenomen voor bepaalde winkels, zodat die op zon- en feestdagen open mogen zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om snackbars en ijssalons, maar ook om bloemenwinkels bij begraafplaatsen en winkels in musea. Dit betekent dat winkels die voorheen op basis van deze vrijstellingen open mochten zijn op de zondag, dit na de inwerkingtreding van de wijzigingswet niet meer mochten. Enkele vervallen vrijstellingen zijn overgeheveld naar deze verordening.

 

Artikel 3

 

Incidentele ontheffingen kunnen verleend worden bij feestelijkheden, bijeenkomsten, evenementen, veilingen, beurzen en muziekfestivals, kunstateliers en galeries van tijdelijke aard. Deze ontheffing kan voor de werk-, zon- en feestdagen worden verleend.

 

Artikel 4 t/m 10

 

Geen nadere toelichting benodigd.