Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening verhuissubsidie winkelgebied Bodegraven-centrum 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verhuissubsidie winkelgebied Bodegraven-centrum 2019
CiteertitelVerordening verhuissubsidie winkelgebied Bodegraven-centrum 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwinkel, horeca

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

19-09-2018

gmb-2018-203521

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verhuissubsidie winkelgebied Bodegraven-centrum 2019

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2018;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening verhuissubsidie winkelgebied Bodegraven-centrum 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  college: burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk;

 • -

  de-minimisverklaring: een verklaring dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan € 207.000,- aan overheidssteun heeft ontvangen;

 • -

  huurder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een pand of gedeelte daarvan huurt;

 • -

  ondernemer: een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf te leiden of in stand te houden;

 • -

  onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitoefent ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd;

 • -

  transformatiegebied: gebied waarin nu detailhandel, horeca en dienstverlening is gevestigd buiten het winkelgebied Bodegraven-centrum, zoals aangegeven op bij deze verordening behorende tekening in bijlage I;

 • -

  verhuissubsidie: eenmalige incidentele subsidie voor een gedeeltelijke dekking van de verhuiskosten, verbouwingskosten en/of vestigingskosten van de onderneming die verhuist naar het winkelgebied Bodegraven-centrum;

 • -

  winkelgebied Bodegraven-centrum: concentratiegebied van detailhandel, horeca en dienstverlening, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende tekening in bijlage I.

Artikel 2. Doel en reikwijdte subsidie

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verleend voor de verhuizing van een bestaande fysieke en levensvatbare winkel of horecabedrijf naar het winkelgebied Bodegraven-centrum, die op het moment van de aanvraag voor een subsidie is gevestigd binnen het transformatiegebied en hier reeds was gevestigd op de dag waarop deze verordening is vastgesteld.

 • 2.

  Subsidie op grond van deze verordening wordt uitsluitend verleend aan ondernemers, zijnde exploitant van een winkel of horecabedrijf, die:

  • a.

   rechtspersonen naar burgerlijk recht zijn;

  • b.

   natuurlijke personen of een groep van natuurlijke personen zijn.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidies op grond van deze verordening is een budgetplafond vastgesteld van € 1.000.000,-.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in de artikel 4, tweede lid, onder a, genoemde kosten, met een maximum van € 50.000,- per ondernemer.

 • 3.

  Een subsidie kan alleen worden verleend zolang het in het eerste lid genoemde budget dit toelaat.

 • 4.

  De gemeenteraad kan besluiten het subsidieplafond te verhogen of te verlagen.

Artikel 4. Verhuissubsidie

 • 1.

  Het college kan aan een ondernemer een verhuissubsidie verlenen indien de onderneming gelegen is in het transformatiegebied en wil verplaatsen naar het winkelgebied Bodegraven-centrum.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een verhuissubsidie moet, in aanvulling op het gestelde in het eerste lid, worden voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   de subsidie mag uitsluitend worden aangewend voor interne verbouwingskosten en/of verplaatsingskosten van de te verhuizen onderneming;

  • b.

   de subsidie mag niet worden aangewend voor schuldsanering en/of het verrichten van achterstallige betalingen of andersoortige dekking van gemaakte kosten;

  • c.

   de ondernemer beëindigt de onderneming op de locatie binnen het transformatiegebied;

  • d.

   het is de ondernemer niet toegestaan binnen vijf jaar na de verplaatsing een winkel of horecabedrijf te starten binnen het transformatiegebied;

  • e.

   de branche van de onderneming mag binnen 3 jaar na de verplaatsing, gerekend vanaf de officiële opening van het pand, niet fundamenteel gewijzigd worden zonder toestemming van het college;

  • f.

   de onderneming dient minimaal 3 jaar na de verplaatsing, gerekend vanaf de ingebruikname van het pand, gevestigd te blijven op de nieuwe locatie;

  • g.

   de ondernemer dient, voor zover redelijkerwijs voor uitvoering van deze verordening noodzakelijk, desgevraagd inzage te geven in zijn boeken en bescheiden c.q. accountantsverklaring;

  • h.

   voor iedere beëindiging met verplaatsing kan maximaal één maal subsidie worden genoten in het kader van deze verordening;

  • i.

   per adres op de achterlaatlocatie binnen het transformatiegebied kan maximaal één maal subsidie worden genoten in het kader van deze verordening.

Artikel 5. De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie op grond van deze verordening wordt, voorafgaand aan de verhuizing, schriftelijk ingediend bij het college met behulp van het formulier als bedoeld in bijlage II van deze verordening.

 • 2.

  De aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende gegevens en bescheiden:

  • a.

   een kopie van het inschrijfbewijs van de onderneming bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer(s);

  • c.

   een kopie van de (concept) huur- dan wel koopovereenkomst, c.q. (concept) huurcondities van de te verlaten/nieuwe locatie;

  • d.

   de balans en winst- en verliesrekening van de laatste drie jaren voorafgaande aan het jaar waarop de aanvraag wordt ingediend (of voor zover van toepassing);

  • e.

   een de-minimisverklaring;

  • f.

   de geaccordeerde offerte(s) voor de uit te voeren verbouwings- en/of verplaatsingskosten.

 • 3.

  De uiterste datum waarop een aanvraag om subsidie kan worden ingediend is 31 december 2020. Aanvragen die na deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af indien:

  • a.

   niet aan de criteria in artikel 4 en 5 is voldaan;

  • b.

   voor het indienen van de aanvraag reeds een begin is gemaakt met de uitvoering van de desbetreffende activiteit;

  • c.

   de onderneming reeds is verhuisd en gevestigd;

  • d.

   het subsidieplafond is bereikt;

  • e.

   de ondernemer doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde.

 • 2.

  Het college kan een subsidie alsnog weigeren en op nihil vaststellen indien de aanvrager zijn onderneming niet binnen 1 jaar nadat de subsidie is verleend op de locatie heeft gevestigd waarop de aanvraag betrekking heeft. De in voorkomend geval verleende subsidie dient te worden terugbetaald.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat de gevraagde subsidie wordt geweigerd of de verleende subsidie wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Artikel 7. Verantwoording subsidie

 • 1.

  Bij het besluit tot het verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt.

 • 2.

  Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie.

Artikel 8. Intrekking, wijziging en terugvordering

 • 1.

  De beschikking tot verlening van een subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de ontvanger niet binnen de in de beschikking tot verlening van de subsidie opgenomen termijn beschikt over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere rechtens benodigde toestemmingen in verband met het project of indien blijkt dat de subsidie niet binnen één jaar is aangewend voor het doel waarvoor deze is verleend. Het besluit tot intrekking of wijziging bevat tevens de voorwaarden waaronder terugbetaling van de verleende subsidie dient te geschieden.

 • 2.

  Indien de ondernemer de economische activiteit, welke plaatsvindt op de locatie waarvoor de definitieve subsidie is verleend, beëindigt binnen drie jaar na de verhuizing, anders dan door een faillissement, kan het college de verleende subsidie terugvorderen.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze verordening, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt verslag gedaan aan de raad.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening verhuissubsidie winkelgebied Bodegraven-centrum 2019

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 19 september 2018.

 

De griffier,

drs. J.H.Rijs

Bijlage I Transformatiegebied en winkelgebied Bodegraven-centrum

 

 

----- (paars) = transformatiegebied

----- (oranje)= winkelgebied Bodegraven-centrum

Bijlage II Aanvraagformulier verhuissubsidie winkelgebied Bodegraven-centrum

 

1. Aanvrager

 

Naam:

 

Adres:

 

Postcode:

 

Woonplaats:

 

Email:

 

Telefoonnummer:

 

2. Gegevens onderneming (huidige adres winkel)

 

Naam onderneming:

 

Registratienummer Handelsregister KvK:

 

Vestigingsadres:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

3. Gegevens beoogde adres winkel

 

Vestigingsadres:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

4. Subsidie-aanvraag (a.h.v. overzicht kosten)

 

Aanvraag voor een subsidie voor in totaal: €

 

Specificeer per onderdeel:

 

Verhuizing: €

 

Verbouwing: €

 

5. Bijlagen

 • -

  een kopie van het inschrijfbewijs van de onderneming bij de Kamer van Koophandel;

 • -

  een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer(s);

 • -

  een kopie van de (concept) huur- dan wel koopovereenkomst, c.q. (concept) huurcondities van de te verlaten/nieuwe locatie;

 • -

  de balans en winst- en verliesrekening van de laatste drie jaren voorafgaande aan het jaar waarop de aanvraag wordt ingediend (of voor zover van toepassing);

 • -

  een de-minimisverklaring;

 • -

  de geaccordeerde offerte(s)/facturen voor de uit te voeren verhuis-, verbouwings- en/of vestigingskosten.

     

 

Let op, het ontbreken van één of meer bijlagen leidt tot een incomplete aanvraag. Het college kan dan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 

6. Ondertekening

 

Aldus naar waarheid ingevuld op ___________________________ (datum)

  

te ___________________________________________________ (woonplaats)

    

_____________________________________________________ (handtekening)