Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, houdende regels voor het verlenen van stimuleringssubsidies (Verordening stimuleringssubsidies winkelgebied Bodegraven-centrum 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, houdende regels voor het verlenen van stimuleringssubsidies (Verordening stimuleringssubsidies winkelgebied Bodegraven-centrum 2019)
CiteertitelVerordening stimuleringssubsidies winkelgebied Bodegraven-centrum 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwinkel, horeca

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2019Nieuwe regeling

27-03-2019

gmb-2019-78889

Z/19/75470

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, houdende regels voor het verlenen van stimuleringssubsidies (Verordening stimuleringssubsidies winkelgebied Bodegraven-centrum 2019)

 

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2019;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening stimuleringssubsidies winkelgebied Bodegraven-centrum 2019

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  college: burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk;

 • -

  de-minimisverklaring: een verklaring dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren niet meer aan overheidssteun heeft ontvangen dan op basis van (internationale) wetgeving is toegestaan;

 • -

  eigenaar: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van een pand onder de reikwijdte van deze verordening;

 • -

  gevelsubsidie: eenmalige incidentele subsidie voor de (gedeeltelijke) dekking van de gemaakte kosten voor gevelverbetering van een pand gevestigd binnen het winkelgebied Bodegraven-centrum;

 • -

  planontwikkelingssubsidie: eenmalige incidentele subsidie voor de (gedeeltelijke) dekking van de gemakte kosten voor een haalbaarheidsonderzoek van de transformatie van een pand binnen het transformatiegebied met een detailhandelsfunctie naar een andere gewenste functie;

 • -

  transformatiegebied: gebied waarin nu detailhandel, horeca en dienstverlening is gevestigd buiten het winkelgebied van Bodegraven-centrum, zoals aangegeven in bijlage I;

 • -

  transformatiesubsidie: eenmalige incidentele subsidie voor de (gedeeltelijke) dekking van de gemaakte kosten van transformatiemaatregelen aan een pand met een detailhandelsfunctie gelegen binnen het transformatiegebied naar een andere functie;

 • -

  winkelgebied Bodegraven-centrum: concentratiegebied van detailhandel, horeca en dienstverlening, zoals aangegeven in bijlage I.

 

Artikel 2. Doel en reikwijdte subsidies

 • 1.

  Het doel van de subsidies op grond van deze verordening is het tot stand brengen van een compact toekomstbestendig en een kwalitatief hoogwaardig winkelgebied binnen Bodegraven-centrum zonder structurele leegstand.

 • 2.

  Gevelsubsidie kan uitsluitend worden verleend aan eigenaren, wiens pand is gelegen in het winkelgebied Bodegraven-centrum en die conform de beschreven uitgangspunten in de nota ‘Bouwstenen voor gevelverbetering’ aanpassingen wensen te doen aan hun gevel.

 • 3.

  Planontwikkelingssubsidie kan uitsluitend worden verleend aan eigenaren van een pand binnen het transformatiegebied voor het opstellen van een haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling van het betreffende pand naar een nieuwe functie, anders dan de bestaande detailhandelsfunctie, met als doel de gebruiksmogelijkheden van het pand te verbeteren en de verhuurbaarheid te vergroten.

 • 4.

  Transformatiesubsidie kan uitsluitend worden verleend aan eigenaren van een pand binnen het transformatiegebied voor een transformatie van dit pand naar een nieuwe functie, anders dan de bestaande detailhandelsfunctie, indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   in geval van toekenning stemt de eigenaar in met de feitelijke beëindiging van het gebruik als detailhandel;

  • b.

   zolang een gewijzigde bestemming of een vergunning voor afwijking van het geldende bestemmingsplan niet onherroepelijk van kracht is zal de eigenaar bij zijn eventuele rechtsopvolgers bedingen dat de locatie tot aan de feitelijke beëindiging van het gebruik als detailhandel niet opnieuw in gebruik zal worden genomen voor het gebruik als detailhandel, op straffe van terugbetaling van het toegekende subsidiebedrag;

  • c.

   de transformatie naar een nieuwe functie dient zichtbaar een verbetering te zijn van het ruimtelijk beeld en te passen in de omgeving. De transformatie of nieuwe functie wordt door de gemeente beoordeeld in relatie tot de aangrenzende bebouwing en de stedenbouwkundige impact voor de omgeving.

 

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidies op grond van deze verordening is een budgetplafond vastgesteld van € 1.000.000,-. Er is geen onderscheid in budgetten voor de verschillende subsidies.

 • 2.

  Een subsidie kan alleen worden verleend zolang het in het eerste lid genoemde budget dit toelaat.

 • 3.

  De gemeenteraad kan besluiten het subsidieplafond te verhogen of te verlagen.

 • 4.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en naar oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de realisatie van de werkzaamheden en door het college goedgekeurd zijn.

 

Artikel 4. Subsidiebedragen

 • 1.

  De hoogte van de te verstrekken gevelsubsidie per pand wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel:

   

  Soort verbetering

  Bijdrage procentueel

  Maximale subsidie voor deze vorm

  Verwijderen reclame en/of verlichting inclusief herstellen van de gevel

  100%

  € 500

  Verwijderen dichte rolluiken inclusief herstellen van de gevel

  100%

  € 500

  Verwijderen luifel inclusief herstellen van de gevel

  100%

  € 500

  Aanbrengen subtiele gevelreclame conform eisen Welstand / ‘Bouwstenen voor gevelverbetering’

  50%

  € 750

  Aanbrengen doorzichtig rolluik aan de binnenzijde

  50%

  € 2.500

  Integrale aanpak gevel conform eisen Welstand / ‘Bouwstenen voor gevelverbetering’

  50%

  € 12.500

 

 

 • 2.

  De planontwikkelingssubsidie bedraagt per pand 100% van de gemaakte kosten, met een maximum van € 5.000,-.

 • 3.

  De transformatie subsidie bedraagt per pand 30% van de gemaakte kosten, met een maximum van € 15.000,-.

 • 4.

  De subsidie mag niet worden aangewend voor schuldsanering en/of het verrichten van achterstallige betalingen of andersoortige dekking van gemaakte kosten.

 • 5.

  Werkzaamheden die niet in de uitoefening van een bedrijf worden verricht komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 5. De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie op grond van deze verordening wordt, voorafgaand aan de werkzaamheden, schriftelijk ingediend bij het college met behulp van het formulier als bedoeld in bijlage II van deze verordening.

 • 2.

  De aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende gegevens en bescheiden:

  • a.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of eigenaren;

  • b.

   een kopie van het eigendomsbewijs van het pand;

  • c.

   een de-minimisverklaring;

  • d.

   een foto van de bestaande situatie;

  • e.

   een gedetailleerde werkomschrijving inclusief tekeningen voor een gevelverbeteringsplan;

  • f.

   een begroting van de werkzaamheden of de geaccordeerde offertes voor de uit te voeren werkzaamheden.

 • 3.

  De uiterste datum waarop een aanvraag om subsidie kan worden ingediend is 31 december 2020. Aanvragen die na deze datum worden ingediend worden niet in behandeling genomen

 • 4.

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 5.

  De eigenaar dient, voor zover redelijkerwijs voor uitvoering van deze verordening noodzakelijk, desgevraagd inzage te geven in het business plan, administratie, en/of jaarrekening en bescheiden c.q. een bijbehorende accountantsverklaring.

 

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af indien:

  • a.

   niet aan de criteria in deze verordening is voldaan;

  • b.

   voor het indienen van de aanvraag reeds een begin is gemaakt met de uitvoering van de desbetreffende activiteit;

  • c.

   het subsidieplafond is bereikt;

  • d.

   de eigenaar doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde.

 • 2.

  Het college kan een subsidie alsnog weigeren en op nihil vaststellen indien de werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd niet binnen een half jaar zijn aangevangen, dan wel niet binnen twee jaar na aanvang zijn uitgevoerd. De in voorkomend geval verleende subsidie dient te worden terugbetaald.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat de gevraagde subsidie wordt geweigerd of de verleende subsidie wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

 

Artikel 7. Gereedmelding

 • 1.

  Binnen 1 jaar na het verlenen van de subsidie, moet de eigenaar de werkzaamheden gereed hebben en dit melden bij het college. Indien de werkzaamheden reeds zijn aangevangen maar niet binnen de termijn van 1 jaar na verlenen subsidie gereed zijn, kan voor deze termijn uitstel worden aangevraagd.

 • 2.

  De gereedmelding gaat vergezeld van een gespecificeerd overzicht van de kosten waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als in de begroting, alsmede van de op de werkzaamheden betrekking hebbende originele rekeningen en betalingsbewijzen. Het college kan verlangen dat de gereedmelding vergezeld gaat van een accountantsverklaring omtrent de juistheid van alle gegevens.

 • 3.

  De gereedmelding is tevens een aanvraag om vaststelling van de subsidie.

 

Artikel 8. Verantwoording subsidie

 • 1.

  Bij het besluit tot het verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt.

 • 2.

  Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie.

 

Artikel 9. Intrekking, wijziging en terugvordering

 • 1.

  De beschikking tot verlening van een subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de eigenaar niet binnen de in de beschikking tot verlening van de subsidie opgenomen termijn beschikt over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere rechtens benodigde toestemmingen in verband met het project of indien blijkt dat de subsidie niet binnen één jaar is aangewend voor het doel waarvoor deze is verleend. Het besluit tot intrekking of wijziging bevat tevens de voorwaarden waaronder terugbetaling van de verleende subsidie dient te geschieden.

 • 2.

  Het college kan de beschikking tot subsidieverlening intrekken en wijzigen indien het pand wordt vervreemd voordat de werkzaamheden zijn gereed gemeld.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze verordening, voor zover toepassing gelet op het belang van de eigenaar leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt verslag gedaan aan de raad.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening stimuleringssubsidies winkelgebied Bodegraven-centrum 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 27 maart 2019.

De griffier,

drs. J.H. Rijs MMC

Bijlage I Transformatiegebied en winkelgebied Bodegraven-centrum

 

 

------ (blauw) = transformatiegebied

------ (oranje) = winkelgebied Bodegraven-centrum

Bijlage II Aanvraagformulier stimuleringssubsidies winkelgebied Bodegraven-centrum 2019

 

 • 1.

  Aanvrager

   

  Naam:

   

  Adres:

   

  Postcode:

   

  Woonplaats:

   

  Email:

   

  Telefoonnummer:

   

 • 2.

  Gegevens pand

   

  Adres:

   

  Postcode:

   

  Plaats:

   

 • 3.

  Subsidie-aanvraag

   

  Vraagt subsidie aan voor:

   

  0 Gevelsubsidie

  0 Planontwikkelingssubsidie

  0 Transformatiesubsidie

   

  Vraagt het volgende subsidiebedrag aan: €

   

  De totaal te maken kosten bedragen: €

   

 • 4.

  Bijlagen

   

  • -

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer(s);

  • -

   een kopie van het eigendomsbewijs van het pand;

  • -

   de balans en winst- en verliesrekening van de laatste drie jaren voorafgaande aan het jaar waarop de aanvraag wordt ingediend (of voor zover van toepassing);

  • -

   een de-minimisverklaring;

  • -

   een foto van de bestaande situatie;

  • -

   een gedetailleerde werkomschrijving / gevelverbeteringsplan;

  • -

   een begroting van de werkzaamheden;

  • -

   de geaccordeerde offerte(s) voor de uit te voeren werkzaamheden.

    

   Let op, het ontbreken van één of meer bijlagen leidt tot een incomplete aanvraag. Het college kan dan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

    

 • 5.

  Ondertekening

   

  Aldus naar waarheid ingevuld op

   

  (datum)

   

  (plaats)

   

   

   

  (handtekening)