Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Controleverordening Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingControleverordening Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
CiteertitelControleverordening Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling van Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/CVDR394273/CVDR394273_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

08-07-2019

gmb-2019-258482

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleverordening Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Het algemeen bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken;

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 28 tot en met 33 van de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken;

 

Gelet op het gestelde in de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2003, nummer IFLO2003/77278 inzake de gevolgen Wet dualisering provinciebestuur en de hieruit voor gemeenschappelijke regelingen voortvloeiende regelgeving ten aanzien van begroten en verantwoorden, te weten het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

 

Gelet op het gestelde in de artikelen 3 tot en met 6 van de Samenwerkingsovereenkomst van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken en Staatsbosbeheer;

 

Gelet op het gestelde in artikel 8 lid 2 van de Financiële verordening Groenalliantie Midden-Holland en omstreken;

 

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Algemeen bestuur:

Het algemeen bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

Dagelijks Bestuur:

Het dagelijks bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

Recreatieschap:

De Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

Staatsbosbeheer:

De uitvoerende organisatie op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

Accountant:

Een door het algemeen bestuur aan te wijzen externe registeraccountant die door het algemeen bestuur belast is met de controle van de jaarrekening en van het financiële beheer van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

Accountantscontrole:

De controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door het algemeen bestuur benoemde accountant van: het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten alsmede de grootte en samenstelling van het vermogen en het rechtmatig tot stand komen van baten en lasten en balansmutaties.

Rechtmatigheid:

Het handelen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen besluiten van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

PROCEDURE AANWIJZING ACCOUNTANT

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur aan te

wijzen accountant. De aanwijzing van de accountant kan geschieden voor een periode

van meer dan een jaar.

INFORMATIEVOORZIENING AAN/DOOR ACCOUNTANT

Artikel 3 Informatieverstrekking aan de accountant

  • 1.

    Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarstukken conform de geldende interne- en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

  • 2.

    Gelet op het gestelde in artikel 5 lid 1 juncto lid 4 van de Financiële verordening Groenalliantie Midden-Holland en omstreken levert Staatsbosbeheer alle relevante informatie welke nodig is voor een juiste beoordeling van de jaarstukken door de accountant.

  • 3.

    Onder relevante informatie wordt in ieder geval verstaan de bevoegdheid tot het opnemen van de kas, het inzien van de boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden waarvan de accountant inzage voor de controle nodig acht.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

Artikel 5 Rapportering

De controleverklaring en het verslag van bevindingen worden voorafgaand aan vaststelling door het algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid op deze stukken te reageren.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en is van toepassing op de accountantscontrole van de jaarrekening van het jaar 2019 en navolgende jaren.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Controleverordening Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken op 8 juli 2019.