Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Beleidsregels parkeervergunningen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels parkeervergunningen 2019
CiteertitelBeleidsregels parkeervergunningen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bodegraven-Reeuwijk/318394/CVDR318394_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingen gebieden of weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op plaatsen voor vergunninghouders

Maximum aantallen uit te geven parkeervergunningen voor het bedrijventerrein Groote Wetering en bedrijvenpark Rijnhoek te Bodegraven

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-316724

Z-15-33605

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels parkeervergunningen 2019

 

Artikel 1. Begripsbepalingen, toepassingsgebied

 • 1.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Parkeerverordening Bodegraven-Reeuwijk 2013.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die de parkeervergunning aanvraagt;

  • b.

   bewonersvergunning: een parkeervergunning voor degene die bewoner is van een woning gelegen in een gebied waar belanghebbendenparkeerplaatsen aanwezig zijn;

  • c.

   ondernemersvergunning: een parkeervergunning voor een ondernemer of instelling gelegen in een gebied waar belanghebbendenparkeerplaatsen aanwezig zijn;

  • d.

   werknemersvergunning: een parkeervergunning voor degene die werkzaam is bij een ondernemer of instelling in een gebied waar belanghebbendenparkeerplaatsen aanwezig zijn;

  • e.

   inwonersvergunning: een parkeervergunning voor een inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die houder en/of beroepsmatig bestuurder is van een motorvoertuig (vrachtauto of autobus) met eventueel aangekoppelde aanhangwagen.

 • 3.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op de door het college op grond van artikel 2, eerste lid, van de Parkeerverordening Bodegraven-Reeuwijk 2013, aangewezen weggedeelten bestemd voor het parkeren met een parkeervergunning op plaatsen voor vergunningshouders.

 

Artikel 2. Parkeervergunningen

 • 1.

  Algemeen

  • a.

   Bij het verlenen van een vergunning worden de daaraan verbonden voorschriften meegegeven.

  • b.

   Bij wijziging van de omstandigheden van de aanvrager die relevant waren voor de verlening van een parkeervergunning dient de aanvrager dit terstond te melden bij de vergunningverlener.

  • c.

   Aan de afgifte van een parkeervergunning kunnen beperkingen worden gesteld.

  • d.

   In het gebied voor belanghebbendenparkeren kunnen de parkeerplaatsen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

   • -

    parkeerplaatsen voor het parkeren van personenauto’s, waarvoor het belanghebbendenparkeren van kracht is op werkdagen tussen 7.00 en 16.30 uur;

   • -

    parkeerplaatsen voor het parkeren van vrachtauto’s of autobussen;

   • -

    parkeerplaatsen voor het parkeren van vrachtauto’s of autobussen op een afgesloten parkeerterrein of parkeergarage;

   • -

    parkeerplaatsen voor het parkeren van vrachtauto’s en autobussen in de openbare ruimte, welke op werkdagen tussen 6.00 en 19.00 uur fungeren als wachtplaatsen.

  • e.

   Vergunningen worden verleend op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

  • f.

   Als in een gebied voor belanghebbendenparkeren het maximale aantal af te geven parkeervergunningen per categorie parkeerplaats wordt overschreden, dan zal per categorie parkeerplaats een wachtlijst worden aangelegd. Plaatsing op een wachtlijst gebeurt op volgorde van binnenkomst van aanvragen. Belanghebbenden die in het betreffende gebied zelf belanghebbende zijn hebben voorrang bij het afgeven van een parkeervergunning.

  • g.

   In afwijking van het bepaalde onder e en f worden de parkeervergunningen bij eerste uitgifte zodanig verdeeld dat alle belanghebbenden in aanmerking komen voor een of meer parkeervergunningen.

 • 2.

  Bewonersvergunning voor het parkeren van een personenauto (categorie I)

  De vergunning kan worden verleend aan een bewoner indien:

  • -

   hij in de basisregistratie personen als inwoner van het opgegeven adres in het betreffende vergunninghoudersgebied is geregistreerd.

 • 3.

  Ondernemersvergunning voor het parkeren van een personenauto (categorie II)

  De vergunning kan worden verleend aan een onderneming of instelling indien:

  • -

   de onderneming of instelling kan aantonen dat deze gevestigd is in het betreffende vergunninghoudersgebied.

 • 4.

  Ondernemersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus (categorie III)

  De vergunning kan worden verleend aan een onderneming of instelling indien:

  • -

   de onderneming of instelling kan aantonen dat deze gevestigd is in het betreffende vergunninghoudersgebied.

 • 5.

  Ondernemersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus op een parkeerplaats welke op werkdagen tussen 6:00 en 19:00 uur fungeert als wachtplaats (categorie IV)

 • 6.

  Werknemersvergunning voor het parkeren van een personenauto (categorie V)

  De vergunning kan worden verleend aan een werknemer van een onderneming of instelling indien:

  • -

   hij een werkgeversverklaring van een onderneming of instelling in het betreffende vergunninghoudersgebied of een kopie daarvan overlegt.

 • 7.

  Inwonersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus (categorie VI)

  De vergunning kan worden verleend aan een inwoner indien:

  • -

   hij in de basisregistratie personen als inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is geregistreerd en

  • -

   kan aantonen dat hij houder en/of beroepsmatig bestuurder is van een motorvoertuig (vrachtauto of autobus) met eventueel aangekoppelde aanhangwagen en dat het noodzakelijk is dit voertuig in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te parkeren.

 • 8.

  Inwonersvergunning voor het parkeren van een vrachtauto of autobus op een parkeerplaats welke op werkdagen tussen 6:00 en 19:00 uur fungeert als wachtplaats (categorie VII)

  De vergunning kan worden verleend aan een inwoner indien:

  • -

   hij in de basisregistratie personen als inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is geregistreerd en

  • -

   kan aantonen dat hij houder en/of beroepsmatig bestuurder is van een motorvoertuig (vrachtauto of autobus) met eventueel aangekoppelde aanhangwagen en dat het noodzakelijk is dit voertuig in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te parkeren.

 

Artikel 3. Intrekken oude beleidsregels

De Beleidsregels parkeervergunningen van 17 mei 2016 (Gemeenteblad 2016, 86028) worden ingetrokken.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels parkeervergunningen 2019.

 

Bodegraven, 26 november 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G. de Jager

 

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp