Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor de heffing en de invordering van liggeld 2020 (Verordening liggeld 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor de heffing en de invordering van liggeld 2020 (Verordening liggeld 2020)
CiteertitelVerordening liggeld 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2019-316730

Z/19/77671

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor de heffing en de invordering van liggeld 2020 (Verordening liggeld 2020)

 

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelegen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 19 november 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor de heffing en de invordering van liggeld 2020

 

Artikel 1: Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Afmeerplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een vaartuig, niet zijnde een woonboot te worden ingenomen.

 • b.

  Jaar: een kalenderjaar.

 

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam liggeld wordt, overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald, een recht geheven voor het aanleggen van een vaartuig aan openbare gemeentegrond en/of in openbaar water.

 

Artikel 3: Belastingplicht

Het in artikel 2 bedoelde recht is verschuldigd door degene, die de vereiste vergunning heeft verkregen, of door degene, door wie openbare gemeentegrond of gemeentewater is ingenomen.

 

Artikel 4: Maatstaf van heffing

Het liggeld wordt geheven per afmeerplaats.

 

Artikel 5: Belastingtarieven en belastingtijdvak

 • 1.

  Het liggeld bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor een afmeerplaats in haven De Wikke, haven Treebord en haven Kamille/Melkdistel en voor de afmeerplaatsen HA2 t/m HA8 in haven Kerkestuk/Dunantlaan: € 284,30

  • b.

   voor een afmeerplaats aan de Roland Holstlaan, het Vondelpad, en voor de afmeerplaatsen HA1a, HA1b en HA9 t/m HA14 in haven Kerkestuk/Dunantlaan: € 170,61

  • c.

   voor een afmeerplaats aan de Notaris d’Aumerielaan, de Raadhuisweg en de Zoutmansweg: € 235,61

  • d.

   voor afmeerplaatsen op de overige locaties: € 87,20

 • 2.

  Over de in lid 1 genoemde bedragen is 21% omzetbelasting (btw) verschuldigd.

  

Artikel 6: Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 7: Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving.

  

Artikel 8: Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het liggeld is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het liggeld verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde liggeld als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde liggeld als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 9: Termijnen van betaling

Het recht genoemd in artikel 5 is invorderbaar in 1 termijn, welke vervalt een maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 10: Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11: Overgangsrecht

De “Verordening liggeld 2019” van 19 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 12: Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in artikel 11 en het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Artikel 13: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening liggeld 2020.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 18 december 2019.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs MMC