Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Bodegraven-Reeuwijk
CiteertitelVerordening Inrichting Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201101-01-2011Nieuwe regeling

03-01-2011

Gemeentepagina's 04-05-2011

Z-11-2128 / INT-11-134

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

gelet op artikel 2 lid 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

overwegende dat de ingezetenen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toegang hebben tot een antidiscriminatievoorzieningen;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • b.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • c.

  Antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • d.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a van de Wet.

 • e.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het Besluit.

 • f.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het Besluit.

 • g.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

 • h.

  College: college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Zorgplicht College

Het College biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  de klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   per post;

  • b.

   per e-mail;

  • b.

   per telefoon;

  • d.

   op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten, en;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden bij het regionaal antidiscriminatiebureau midden Holland en Haaglanden en hebben de mogelijkheid om de klacht te melden zoals in artikel 3 lid 2 is beschreven.

 • 2.

  Het regionaal antidiscriminiatiebureau draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op

[Ingevolge artikel 142 van de Gemeentewet is de verordening in werking getreden met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. De verordening is bekendgemaakt op 4 mei 2011 en in werking getreden op 12 mei 2011 en werkt terug tot en met 1 januari 2011.]

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 3 januari 2011.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs

 

De voorzitter,

drs. J.P.J. Lokker