Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Raadsbesluit tot het mandateren van besluiten op grond van artikel 6 lid 1 Wet openbaarheid van bestuur aan de raadsgriffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit tot het mandateren van besluiten op grond van artikel 6 lid 1 Wet openbaarheid van bestuur aan de raadsgriffier
CiteertitelRaadsbesluit tot het mandateren van besluiten op grond van artikel 6 lid 1 Wet openbaarheid van bestuur aan de griffier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6, lid 1 en artikel 3, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

03-01-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit tot het mandateren van besluiten op grond van artikel 6 lid 1 Wet openbaarheid van bestuur aan de raadsgriffier

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Raadsbesluit tot het mandateren van besluiten op grond van artikel 6 lid 1 Wet openbaarheid van bestuur aan de raadsgriffier

Artikel 1

Het nemen van een beslissing op basis van artikel 6 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien van een verzoek op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gemandateerd aan de raadsgriffier.

Artikel 2

De raadsgriffier overlegt met de voorzitter van de raad indien hij overweegt tot afwijzing van een verzoek op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 3

De raadsgriffier brengt binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar verslag uit van de door hem op basis van dit mandaat genomen besluiten.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van gemeente Bodegraven-Reeuwijk,gehouden op 3 januari 2011.

 

De griffier,

drs. J.H. Rijs

De voorzitter,

drs. J.P.J. Lokker