Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 DEC 2014 no. 24 ter uitvoering van artikel 3 en 4, van de Hinderverordening Bonaire (AB 1995, no. 4) en tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 7 februari 2011, no. 4 (AB 2011, no. 3) (Vuurwerkbesluit Bonaire)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 DEC 2014 no. 24 ter uitvoering van artikel 3 en 4, van de Hinderverordening Bonaire (AB 1995, no. 4) en tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 7 februari 2011, no. 4 (AB 2011, no. 3) (Vuurwerkbesluit Bonaire)
CiteertitelVuurwerkbesluit Bonaire
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Hinderverordening Bonaire, artt. 3, lid 1, en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2015artt. 1, 4 en 5 en de bijlage

17-12-2015

A.B. 2015, no. 9

Onbekend
18-12-201401-12-201418-12-2015Nieuwe regeling

17-12-2014

A.B. 2014, no. 15

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 DEC 2014 no. 24 ter uitvoering van artikel 3 en 4, van de Hinderverordening Bonaire (AB 1995, no. 4) en tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 7 februari 2011, no. 4 (AB 2011 no. 3) (Vuurwerkbesluit Bonaire).

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE,

Overwegende:

dat het wenselijk is ter voorkomen en beperking van gevaar, schade en hinder aan het milieu algemene regels te stellen inzake activiteiten of handelingen ten aanzien van de verkoop, het vervoer en de opslag van vuurwerk;

dat het daarom noodzakelijk is deze activiteiten of handelingen aan te wijzen als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire;

dat het tevens wenselijk is om artikel I, eerste lid, onderdeel h, van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 7, februari 2011, no. 4 (AB 2011, no. 3) te wijzigen.

Gelet op:

artikel 3, eerste lid en artikel 4 van de Hinderverordening Bonaire;

Gelezen:

het advies van de afdeling juridische algemene zaken van de directie bedrijfsvoering en ondersteuning van 11 december 2014.

HEEFT BESLOTEN

vast te stellen het navolgende Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen;

Paragraaf I.

Artikel 1.

Activiteiten of handelingen die worden verricht ten aanzien van de verkoop, het vervoer of de opslag van vuurwerk zijn aangewezen als categorie van milieubelastende activiteiten zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Hinderverordening Bonaire (AB 1995, no. 4)

Artikel 2.

Degene die activiteiten of handelingen verricht als bedoeld in artikel 1, dient de voorschriften in dit besluit na te leven.

Paragraaf II. Melding

Artikel 3.

 • 1. Het is verboden activiteiten of handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 1 zonder een melding te doen aan het bestuurscollege.

 • 2. Degene die de activiteiten of handeling verricht doet hiervan uiterlijk 1 december van het betreffende jaar melding aan het bestuurscollege.

 • 3. De melding bevat ten minste de volgende gegevens en bescheiden:

  • a.

   de naam, het adres en telefoonnummer van degene die de melding doet;

  • b.

   indien de activiteiten of handelingen worden ondernomen door een rechtspersoon de adresgegevens van de rechtspersoon en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   een beschrijving van de activiteiten of handelingen die worden ondernomen, waar en wanneer deze plaatsvinden;

  • d.

   de hoeveelheid en het type vuurwerk wat wordt vervoerd, verkocht of opgeslagen;

  • e.

   In geval het een melding voor een verkooppunt betreft bevat de melding een plattegrond waarop de voorraadruimte bij de verkoopruimte en verkoopruimte voor vuurwerk zijn aangegeven;

  • f.

   een beschrijving van de wijze waarop het transport van vuurwerk plaatsvindt;

  • g.

   een bewijs dat de waarborgsom aan Selibon N.V. is voldaan.

 • 4. Het bestuurscollege stelt degene die een onvolledige melding indient in de gelegenheid om binnen 5 werkdagen de melding aan te vullen. Indien de melding binnen deze termijn niet wordt aangevuld, wordt de melding geacht niet te zijn gedaan.

 • 5. Het bestuurscollege stelt degene die een melding doet in kennis van de volledigheid van de melding en maakt de melding zo spoedig mogelijk bekend in minimaal twee op Bonaire verschijnende dag- of nieuwsbladen.

Paragraaf III Vuurwerk

Artikel 4.

 • 1. Onder consumentenvuurwerk wordt verstaan: vuurwerk wat is ingedeeld in categorie 1, 2 en 3 en wat is vermeld in de bij dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen behorende bijlage.

 • 2. Onder professioneel vuurwerk wordt verstaan, vuurwerk dat is ingedeeld in categorie 4 en uitsluitend bestemd is voor het gebruik door personen met gespecialiseerde kennis.

 • 3. Het is slechts toegestaan professioneel vuurwerk te vervoeren, op te slaan of te verkopen, voorhanden te hebben of te gebruiken, indien men beschikt over gespecialiseerde kennis.

 • 4. De gespecialiseerde kennis zoals vermeld in het tweede en derde lid en in artikel 5, vijfde lid, dient te blijken uit een door een erkend instituut afgegeven diploma of certificaat.

 • 5. Het is niet toegestaan handelingen of activiteiten te verrichten ten aanzien van vuurwerk;

  • a.

   dat gedeeltelijk of voornamelijk bestaat uit witte fosfor en dat door wrijving langs een oppervlakte tot ontbranding wordt gebracht, de zogenaamde raspa bill;

  • b.

   night shells van het type Flower met een diameter groter dan 3 inch;

  • c.

   night shells, enkel of double shot met een diameter groter dan 2 inch;

  • d.

   sky boms met een diameter groter dan 2 inch, en

  • e.

   cakeboxen met schietkokers met een diameter groter dan 1 inch;

 • 6. Consumentenvuurwerk en de verpakking van consumentenvuurwerk moeten zijn voorzien van de aanduiding "geschikt voor particulier gebruik of "consumer fireworks". Professioneel vuurwerk en de verpakking van professioneel vuurwerk dient voorzien te zijn van de aanduiding "niet geschikt voor particulier gebruik" of "professioneel vuurwerk".

 • 7. Op de transportverpakking van het vuurwerk moet zijn aangegeven tot welke ADR klasse het vuurwerk behoort, zoals bedoeld in de klassenindeling vermeld in de bijlagen behorend bij het Europees verdrag betreffende het Internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

 • 8. Het vuurwerk en de verpakking van het vuurwerk moeten zijn voorzien van een aanduiding hoe het vuurwerk gebruikt moet worden. Deze aanduiding is gesteld in het Engels, Nederlands of in het Papiaments.

 • 9. Het vuurwerk moet voorzien zijn van een productiejaar en een artikelnummer

Paragraaf IV. Verkoop en opslag

Artikel 5.

 • 1. De verkoop van vuurwerk is toegestaan van 27 december tot en met 31 december van elk kalenderjaar.

 • 2. Het is niet toegestaan vuurwerk te verkopen of te verstrekken aan kinderen beneden de 12 jaar.

 • 3. Het is niet toegestaan vuurwerk te verkopen of te verstrekken door personen beneden de 16 jaar en door personen die onder invloed zijn van alcoholische drank of verdovende middelen.

 • 4. De verkopers en verstrekkers van vuurwerk, alsmede degenen die de voorbereiding van deverkoop doen en betrokken zijn bij de opslag van vuurwerk, moeten voor het verrichten van de activiteiten zijn geïnstrueerd over de gevaren bij de verkoop en de opslag van vuurwerk, alsmede de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten. De instructies zijn samengevat op een instructiekaart die in de verkoopruimte en de opslagruimte aanwezig moet zijn.

 • 5. Het is niet toegestaan om vuurwerk op te slaan, te verkopen of te vervoeren of voorhanden te hebben wat niet aan de eisen van dit besluit voldoet.

 • 6. Het is niet toegestaan om professioneel vuurwerk te vervoeren, te verkopen, op te slaan of voorhanden te hebben door iemand die niet beschikt over gespecialiseerde kennis.

Artikel 6.

 • 1. Het is niet toegestaan om vanuit ruimten die in gebruik zijn als winkel of woning vuurwerk te verkopen en op te slaan.

 • 2. Het is niet toegestaan vuurwerk te verkopen en op te slaan in een straal van 100 meter rondom het ziekenhuis, een kerk, een school voor basisonderwijs, of een benzinestation.

 • 3. De minimale afstand tussen een voorraadruimte bij een verkoopruimte van vuurwerk en een woning of winkel bedraagt minimaal 30 meter.

 • 4. Een verkoopruimte voor vuurwerk en een voorraadruimte bij de verkoopruimte mogen alleen op de begane grondvloer zijn gelegen.

 • 5. In de directe nabijheid van vuurwerk binnen een voorraadruimte bij een verkoopruimte of verkoopruimte mogen geen licht-ontvlambare stoffen of licht-brandbare stoffen aanwezig zijn.

 • 6. Het ompakken van vuurwerk en het klaarmaken van vuurwerkpakketten ten behoeve van de verkoop vindt plaats in een voorraadruimte bij een verkoopruimte of een verkoopruimte.

Artikel 7.

 • 1. Een voorraadruimte bij een verkoopruimte en een verkoopruimte voor vuurwerk mogen niet eerder in gebruik worden genomen, dan nadat deze door toezichthouders van de directie Toezicht en Handhaving en medewerkers van Brandweerkorps Caribisch Nederland zijn gecontroleerd en schriftelijk is geadviseerd aan de gezaghebber dat deze geschikt zijn voor gebruik.

 • 2. In een voorraadruimte bij een verkoopruimte mag niet meer dan 300 kilogram bruto-gewicht aan vuurwerk aanwezig zijn. In die gevallen waarvoor door de brandweer specifiek onder door hen nader te stellen voorwaarden toestemming is verleend, bedraagt de toegestane opslag bij een verkoopruimte maximaal 1000 kilogram bruto-gewicht.

 • 3. Het is toegestaan een container te gebruiken als voorraadruimte van vuurwerk nabij een verkoopruimte. Deze container moet voorzien zijn van een sprinkler installatie. De sprinklerinstallatie moet zijn aangesloten op het waterleidingnet. De werking van de sprinklerinstallatie moet zijn goedgekeurd door de Brandweer. De opslag van het vuurwerk mag de werking van de sprinklerinstallatie niet hinderen. Het is in ieder geval niet toegestaan om dozen met vuurwerk tegen de wanden van de container te plaatsen.

 • 4. In de verkoopruimte voor vuurwerk mag niet meer dan 100 kilogram bruto-gewicht aan vuurwerk aanwezig zijn.

 • 5. Vuurwerk dat gelet op vorenstaande hoeveelheden niet in de voorraadruimte bij een verkoopruimte of verkoopruimte aanwezig mag zijn, moet worden opgeslagen in een door de gezaghebber aangewezen locatie.

 • 6. Van elk soort vuurwerk ter bezichtiging door kopers mag slechts één exemplaar worden uitgestald in de verkoopruimte. Dummy's van vuurwerk mogen onbeperkt aanwezig zijn

 • 7. In de voorraadruimte bij een verkoopruimte en verkoopruimte moet zich een door de commandant van de brandweer goedgekeurd blusapparaat van minimaal 5 kilogram type bevinden. Tevens moet in beide ruimten een tuinslang aanwezig zijn die is gekoppeld aan het waterleidingnet.

 • 8. Op de toegangsdeuren naar de verkoopruimte en de voorraadruimte moet een veiligheidssymbool zijn aangebracht waarmee ontploffingsgevaar wordt aangeduid.

 • 9. Het is niet toegestaan te roken in de voorraadruimte bij een verkoopruimte en de verkoopruimte voor vuurwerk. De aanduiding in het Nederlands, Papiaments en Engels van het rookverbod moet in zowel de opslagruimte als de verkoopruimte voor een ieder zichtbaar zijn.

 • 10. De voorraadruimte mag niet toegankelijk zijn voor publiek.

 • 11. De omgeving in een straal van 25 meter van de verkoopruimte moet worden schoongehouden. Voorafgaande aan de melding moet een waarborgsom bij Selibon worden betaald voor het geval dat de omgeving niet wordt schoongehouden en Selibon de opruimingswerkzaamheden verricht.

Paragraaf V. Vervoer

Artikel 8.

 • 1. Het Vervoer van vuurwerk moet op een veilige manier gebeuren. Het vervoer vindt plaats via een in overleg met de brandweer en politie te volgen route.

 • 2. Het is alleen toegestaan vuurwerk te transporteren in een gesloten wagen, of in een container. Degene die vuurwerk vervoert moet over een formulier beschikken waarop het soort vuurwerk aangegeven staat dat getransporteerd wordt.

 • 3. Het is vanaf 27 december toegestaan vuurwerk te vervoeren van de door de gezaghebber aangewezen locatie naar de voorraadruimten bij de verkoopruimten en de verkoopruimten.

Paragraaf VI. Niet verkocht vuurwerk

Artikel 9.

 • 1. Aan de gezaghebber, wordt binnen een door de gezaghebber vast te stellen periode een overzicht verstrekt van niet verkocht vuurwerk.

 • 2. Het na afloop van de verkoopperiode van vuurwerk niet verkochte vuurwerk dient binnen een door de gezaghebber vast te stellen periode te worden opgeslagen in een door de gezaghebber aangewezen locatie.

 • 3. Vuurwerk dat na de in het voorgaande lid vastgestelde periode wordt aangetroffen op een andere locatie dan de aangewezen locatie, wordt in beslag genomen en vernietigd.

Paragraaf VII Wijziging andere regeling

Artikel 10.

[Wijzigt het Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 07 FEB 2011 no. 4 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, sub b van de Hinderverordening Bonaire en tot wijziging van het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 juni 2010, no. 7 (A.B. 2010, no. 7)]

Paragraaf VIII. Slotbepalingen

Artikel 11.

Dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als Vuurwerkbesluit Bonaire.

Artikel 12.

Dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking op de dag na afkondiging en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 december 2014.

Aldus vastgesteld op de datum, van dit eilandsbesluit en getekend op 17 DEC 2014

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

de gezaghebber, de secretaris,

Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid Vuurwerkbesluit Bonaire (AB. 2014, no. 15)

Nederlandse naamEngelse naameffectcategoriemaximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten
Knalvuurwerkbangersknal32.5 gram zwart buskruit of maximaal 2 gram perchloraat/metaal knalladin
Knalstrengenbanger batteriesrepeterende knal2100 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment maximaal 0,5 gram zwart buskruit
      31000 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment maximaal 0.5 gram zwart buskruit of flashbangers met een max van 250 gram perchloraat/metaal mengsel knallading
Batterij enkelschotsbuizenshot tube batterieseffecten als van enkelschotsbuizen2500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: per compartiment maximaal 15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten: per compartiment als burstlading of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan
Batterij fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsenbatteriesEffecten van meerdere fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen2200 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen batterijen toegestaan van fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen, waarbij ieder type afzonderlijk functioneert en voldoet aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld
Combinaties van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizencombinationsGecombineerde effecten van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen.2500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen combinaties toegestaan van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen, waarbij ieder type afzonderlijk functioneert en voldoet aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld
Flitstablettenflash pelletsmeervoudige lichtflitsen230 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Fonteinenfountainsuitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect2100 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan
Grondmobielenground moversbeweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect225 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 3 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan
Grondtollenground spinnersdraaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect215 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 8 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan
Springtollenjumping groundspinnersdraaiende beweging over de grond, veelvuldig onderbroken door een opspringende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan
Mijnenmineseenmalige uitstoot van de gehele inhoud250 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading met ieder of maximaal 5 gram zwart buskruit, of maximaal 2 gram nitraat/metaal of maximaal 1 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan; indien ook niet-pyrotechnische voorwerpen aanwezig zijn, bedraagt het maximaal toegestane gewicht van de voortdrijvende lading 8 gram nitrocellulose met een massafractie nitraat van maximaal 12,6%
Minivuurpijlenmini rocketsopstijgen met of zonder licht- of geluidseffect, al dan niet gevolgd door geluidseffect in de lucht21,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading van meer dan 0,13 gram is niet toegestaan
Vuurpijlenrocketsopstijgen met of zonder licht- of geluidseffect, al dan niet gevolgd door licht- of geluidseffect in de lucht240 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; de burstlading bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4.0 gram nitraat/metaal of maximaal 2,0 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan  
Romeinse kaarsenRoman candlesachtereenvolgende uitstoot van pyrotechnische units, waardoor een serie licht- of geluidseffecten in de lucht ontstaan2twee of meer pyrotechnische units tot een gezamenlijk gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten van ten hoogste 50 gram waarbij het gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten per pyrotechnische unit niet meer bedraagt dan 10 gram; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading, ieder met of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan
Enkelschotsbuizenshot tubesuitstoot van de pyrotechnische unit, waardoor een licht- of geluidseffect in de lucht ontstaat225 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: de burstlading van de pyrotechnische unit bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan
      340 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: de burstlading van de pyrotechnische unit bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan
Stijgtollenspinnersgecombineerde draaiende en stijgende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect25 gram zwart buskruit; knallading is niet toegestaan
Draaizonnenwheelsdraaiende beweging rond een vast punt, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect240 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; het gewicht aan pyrotechnische stoffen van een eventuele effectlading met fluiteffect per compartiment niet meer dan 5 gram; knallading is niet toegestaan
Bengaals vuurBengal flamesuitstoot van gekleurde vlammen120 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Bengaalse lucifersBengal matchesuitstoot van gekleurde vlammen en vonken13,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Bengaalse fakkelsBengal sticksuitstoot van gekleurde vlammen en vonken17,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
      225 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
KerstcrackersChristmas crackersknal als gevolg van uit elkaar trekken van het artikel en uitstoot van niet- pyrotechnische voorwerpen116 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraaten rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat
Knetter pelletscrackling granulesknetterend geluid13,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Flitstablettenflash pelletsmeervoudige lichtflitsen12,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Fonteinen voor gebruik binnenshuisfountains for indoor useuitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect17,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met massafractie nitraat van maximaal 12.6%, zonder aanvullende oxiderende stoffen
Fonteinen voor gebruik buitenshuisfountains for outdoor useuitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect17,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Grondtollengroundspinnersdraaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect15,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Schertslucifersnovelty matchesknal of lichteffect150 milligram, 1 knallading van maximaal 2,5 milligram zilverfulminaat toegestaan
Confettibommenparty poppersknal en uitstoot van niet- pyrotechnische voorwerpen116 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor
Slangenserpentsexpanderende vaste verbrandingsresten in een vooraf bepaalde vorm 13,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Trektouwtjessnapsknal als gevolg van het uit elkaar trekken van het artikel116 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat
Sterretjessparklersuitstoot van vonken met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect17,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
      230 gram pyrotechnische stoffen of preparaten
Tafelbommen, knalbonbons of cotillonvruchtentable bombsknal en uitstoot van niet- pyrotechnische voorwerpen12.0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met een assafractie nitraat van maximaal 12,6%
Knalerwtenthrowdownsknal als gevolg van het op de grond gooien van het artikel12.5 milligram zilverfulminaat