Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

Eilandsverordening van 16 oktober 2012, no. 2 tot het vaststellen van de rechtspositie van de leden van de eilandsraad en van de eilandsraadcommissies van het openbaar lichaam Bonaire (Verordening rechtspositie eilandsraadsleden en eilandsraadcommissieleden Bonaire)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEilandsverordening van 16 oktober 2012, no. 2 tot het vaststellen van de rechtspositie van de leden van de eilandsraad en van de eilandsraadcommissies van het openbaar lichaam Bonaire (Verordening rechtspositie eilandsraadsleden en eilandsraadcommissieleden Bonaire)
CiteertitelVerordening rechtspositie eilandsraadsleden en eilandsraadcommissieleden Bonaire
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artt. 120, 121, 122 en 123
 2. Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-2012Nieuwe regeling

16-10-2012

A.B. 2013, no. 6

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSVERORDENING van 16 oktober 2012, no. 2 tot het vaststellen van de rechtspositie van de leden van de eilandsraad en van de eilandsraadcommissies van het openbaar lichaam Bonaire (Verordening rechtspositie eilandsraadsleden en eilandsraadcommissieleden Bonaire).

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat bij eilandsverordening dient te worden voorzien in een vergoeding voor de werkzaamheden van leden van de eilandsraad en in een tegemoetkoming in de kosten alsmede in de materiële gevolgen in verband met de tijdelijke vervanging van leden van de eilandsraad wegens zwangerschap, bevalling en ziekte;

dat eveneens bij eilandsverordening de vergoeding voor bijzondere reis- en verblijfkosten voor eilandsraadsleden en voor het door commissieleden bijwonen van vergaderingen van eilandsraadcommissies wordt vastgesteld.

Gelet op:

de artikelen 120, 121, 122 en 123, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende eilandsverordening:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuurscollege: het college van eilandgedeputeerden tezamen met de gezaghebber als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling III, WolBES;

 • b.

  commissieleden: de eilandsraadsleden en andere burgers die lid zijn van een eilandsraadcommissie als bedoeld in de artikelen 117 en 118, WolBES;

 • c.

  eilandgriffier: de eilandgriffier, of diens vervanger als bedoeld in hoofdstuk III, afdeling IX, paragraaf 1 en 3, WolBES;

 • d.

  eilandsecretaris: de eilandsecretaris, of diens vervanger als bedoeld in hoofdstukIII, afdeling IX, paragraaf 1 en 2, WolBES;

 • e.

  eilandsraad: de eilandsraad als bedoeld in hoofdstuk III, afdeling II, WolBES;

 • f.

  openbaar lichaam of Bonaire: openbaar lichaam Bonaire als bedoeld in artikel 2, WolBES;

 • g.

  Rechtspositiebesluit: Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES, of de regeling die dit besluit vervangt;

 • h.

  voorzitter of voorzitter van van de eilandsraad: de gezaghebber of diens vervanger, als bedoeld in de artikelen 10 en 90 WolBES;

 • i.

  WolBES: Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hoofdstuk 2 Eilandsraadsleden

Artikel 2 Schadeloosstelling en tegemoetkoming van kosten

 • 1. De leden van de eilandsraad van Bonaire genieten per jaar een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ter hoogte van de in het Rechtspositiebesluit artikel 1, eerste lid, genoemde USD maximumbedragen.

 • 2. Als de bezoldiging van de ambtenaren bedoeld in artikel 1, eerste lid, Ambtenarenwet BES, wordt gewijzigd, wordt overeenkomstig artikel 1, derde lid, Rechtspositiebesluit met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat de vergoeding voor de werkzaamheden van de eilandsraadsleden en de tegemoetkoming in de kosten dienovereenkomstig gewijzigd.

 • 3. De vergoeding voor de werkzaamheden en de tegemoetkoming in de kosten genoemd in het eerste lid worden naar boven afgerond in hele USD en worden maandelijks uitbetaald.

Artikel 3 Reis- en verblijfkosten

 • 1. Reizen van eilandsraadsleden buiten het grondgebied van het openbaar lichaam in verband met een aangelegenheid betreffende het openbaar lichaam worden vergoed volgens het gestelde in het ‘Besluit Beleid inzake daggeldvergoeding’ van het bestuurscollege.

 • 2. Als het Besluit Beleid inzake daggeldvergoeding wordt gewijzigd wordt de hoogte van de vergoeding bedoeld in het eerste lid met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat dienovereenkomstig gewijzigd.

 • 3. De aanvraag voor de vergoeding bedoeld in het eerste lid is gericht aan de gezaghebber. De aanvraag wordt vooraf ingediend bij de eilandgriffier door middel van het als bijlage 1 bij deze verordening opgenomen aanvraagformulier en bevat ten minste:

  • a.

   inhoudelijke informatie over de betreffende bijeenkomst;

  • b.

   de reden waarom deelname van belang is voor het openbaar lichaam.

 • 4. De voorzitter beslist op de aanvraag.

 • 5. In geval van overmacht kunnen de door een eilandsraadslid vooruit betaalde onvoorziene kosten in verband met een vooraf aangevraagde en goedgekeurde reis, voor zover deze kosten nog niet aan hem zijn uitgekeerd, aan hem worden vergoed.

 • 6. Betaling van onvoorziene kosten als bedoeld in het vijfde lid, kan in geval van overmacht uitsluitend voor het deel van de kosten dat nog niet is vergoed, plaatsvinden doordat een bedrijf zijn factuur rechtstreeks indient bij het openbaar lichaam.

 • 7. Voor het verkrijgen van de vergoeding bedoeld in het vijfde lid wordt het als bijlage 2 bij deze verordening opgenomen declaratieformulier door het eilandsraadslid volledig ingevuld en ondertekend. Het declaratieformulier wordt binnen 10 weken bij de eilandgriffier ingediend, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

 • 8. Het declaratieformulier bedoeld in het zevende lid wordt door het bestuurscollege vastgesteld en gewijzigd.

Artikel 4 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1. Het openbaar lichaam vergoedt de kosten die redelijkerwijs zijn verbonden aan de goedgekeurde deelname van een lid van de eilandsraad aan een door of namens het openbaar lichaam aangeboden of verzorgde cursus, congres, seminar of symposium volgens het gestelde in het in artikel 3, eerste lid, genoemde Besluit.

 • 2. De deelname aan een activiteit als bedoeld in het eerste lid wordt vooraf bij de gezaghebber aangevraagd door middel van het als bijlage 1 bij deze verordening opgenomen aanvraagformulier.

 • 3. Indien een lid van de eilandsraad wil deelnemen aan een cursus, respectievelijk een congres, seminar of symposium welke niet door of namens het openbaar lichaam wordt aangeboden of verzorgd, richt dit lid hiertoe een aanvraag aan de voorzitter. De aanvraag wordt vooraf gedaan door middel van het als bijlage 1 bij deze verordening opgenomen aanvraagformulier en wordt in een begeleidend schrijven gemotiveerd.

 • 4. De motivering bij de aanvraag bedoeld in het derde lid bevat ten minste:

  • a.

   inhoudelijke informatie over de betreffende bijeenkomst;

  • b.

   de reden waarom deelname van belang is voor het openbaar lichaam;

  • c.

   een kostenspecificatie.

 • 5. De voorzitter beslist op de aanvraag.

Artikel 5 Vergoeding waarnemend voorzitterschap

 • 1. Indien een lid van de eilandsraad op grond van artikel 90, eerste lid, WolBES meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de eilandsraad waarneemt, ontvangt hij hiervoor een toeslag van 8% van de in artikel 2, eerste lid, vastgestelde vergoeding over de tijd van de waarneming.

 • 2. De toeslag genoemd in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde tegemoetkoming in de kosten.

Artikel 6 Zwangerschap en bevalling, of ziekte

 • 1. Artikel 2 is van toepassing op een lid van de eilandsraad aan wie ingevolge artikel Ya 13 juncto artikel X 10, Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat, op grond van artikel 1a, Rechtspositiebesluit, de schadeloosstelling en vergoeding van kosten bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt gehalveerd.

 • 2. Artikel 2, is van toepassing op personen die in de gevallen genoemd in het eerste lid, tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een lid van de eilandsraad.

Artikel 7 Voorzieningen voor eilandsraadsleden met een functionele beperking

 • 1. De eilandsraad kan aan een lid van de eilandsraad met een, naar het oordeel van het bestuurscollege structurele functionele beperking, op aanvraag, aan het werk voor de eilandsraad gerelateerde voorzieningen toekennen.

 • 2. Onder voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstaan:

  • a.

   vervoersvoorzieningen die er toe strekken dat het eilandsraadslid, bedoeld in het eerste lid, eilandsraads-, commissie- en fractievergaderingen kan bijwonen;

  • b.

   intermediaire activiteiten ten behoeve van een eilandsraadslid met een visuele, auditieve of motorische handicap;

  • c.

   noodzakelijke persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van het eilandsraadswerk, indien die ondersteuning een compensatie vormt voor zijn in het eerste lid genoemde beperking.

 • 3. Dit artikel is niet van toepassing indien het eilandsraadslid op grond van wettelijke regeling reeds recht heeft op toekenning van de in het tweede lid genoemde voorzieningen.

Hoofdstuk 3 Commissieleden

Artikel 8 Vergoeding bijwonen vergadering

 • 1. De leden van een commissie als bedoeld in de artikelen 117 en 118, WolBES, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie, per vergadering, een vergoeding ter hoogte van het in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, Rechtspositiebesluit genoemde USD maximumbedrag.

 • 2. In plaats van de in het eerste lid genoemde vergoeding kan de eilandsraad in bijzondere gevallen bij besluit bepalen dat leden van het dagelijks bestuur van een commissie als bedoeld in artikel 118, WolBES, een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

 • 3. Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie:

  • a.

   als lid van de eilandsraad;

  • b.

   als eilandgedeputeerde;

  • c.

   uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

 • 4. De presentielijst wordt na afloop van de commissievergadering door de commissievoorzitter en de commissiesecretaris getekend. De commissievoorzitter draagt ervoor zorg dat de ondertekende presentielijst zo spoedig mogelijk bij de eilandgriffier wordt ingediend.

 • 5. De berekening en betaling van de in het eerste lid genoemde vergoeding geschiedt op basis van de getekende presentielijsten van de commissievergaderingen.

 • 6. De vergoeding genoemd in het eerste lid wordt naar boven afgerond in hele USD en wordt, maandelijks door het openbaar lichaam uitbetaald.

Artikel 9 Vergoeding commissielid in verband met bijzondere deskundigheid en zwaarte taak

Ten aanzien van een commissielid:

 • a.

  die op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken, en

 • b.

  wiens vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te verrichten arbeid,

kan de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de betreffende commissie bij besluit van de eilandsraad met ten hoogste 100 % worden verhoogd ten opzichte van de bedragen genoemd in artikel 8, eerste lid.

Artikel 10 Voorzieningen voor commissieleden met een functionele beperking

 • 1. De eilandsraad kan aan een commissielid met een naar het oordeel van het bestuurscollege structurele functionele beperking, op aanvraag, aan het commissiewerk gerelateerde voorzieningen toekennen.

 • 2. Op het aanvragen en toekennen van de in het eerste lid bedoelde voorziening, is het bepaalde in artikel 8, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van haar afkondiging.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie eilandsraadsleden en eilandsraadcommissieleden Bonaire.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in openbare vergadering van de eilandsraad van 16 oktober 2012.

De voorzitter De eilandgriffier