Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSVERORDENING van 30 december 2010, no. 6 op de heffing en de invordering van retributies en leges (Retributie- en legesverordening Bonaire)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSVERORDENING van 30 december 2010, no. 6 op de heffing en de invordering van retributies en leges (Retributie- en legesverordening Bonaire)
CiteertitelRetributie- en legesverordening Bonaire
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene retributieverordening Bonaire, en de daarop gebaseerde eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen (zijnde het Besluit legestarieven en het Besluit legesinning). Alhoewel een intrekkingsbepaling van deze verordening en de besluiten in de regeling ontbreekt, is het blijkens de overwegingen van deze regeling wel de bedoeling geweest de Algemene retributieverordening Bonaire, en de genoemde eilandsbesluiten, in te trekken.

Ingevolge artikel 14 treedt deze regeling in werking op het tijdstip waarop artikel 62 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt. Het betreffende artikel is in werking getreden op 1 januari 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 166, lid 1 en lid 2, onderdeel h
 2. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artt. 40 en 62, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling eilandsbelastingen Bonaire

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

30-12-2010

A.B. 2010, no. 7

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSVERORDENING van 30 december 2010, no. 6 op de heffing en de invordering van retributies en leges (Retributie- en legesverordening Bonaire)

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

Dat voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het openbaar lichaam en van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen die bij het openbaar lichaam in beheer of in onderhoud zijn dan wel voor het genot van door of vanwege het openbaar lichaam verstrekte diensten, eilandbelastingen kunnen worden geheven;

dat het wegens de gewijzigde staatkundige structuur het wenselijk is dat de Algemene retributieverordening Bonaire (AB. 1975, no. 34), en de daarop gebaseerde eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen worden vervangen door een belastingverordening met bijgehorende tarieventabel als bedoeld in art 62 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ;

dat het derhalve noodzakelijk is dat het openbaar lichaam Bonaire een eilandsverordening vaststelt op de heffing en invordering van retributies en leges;

Gelet op:

De artikelen 40 en 62, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en artikel 166, eerste en tweede lid, onderdeel h, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Gelezen:

het advies van de afdeling financiën en de afdeling juridische algemene zaken van 20 december 2010

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende eilandsverordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

een hele dag wordt aangemerkt

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘retributie’ of ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het openbaar lichaam of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij het openbaar lichaam in beheer of in onderhoud zijn;

 • b.

  het genot van door of vanwege het openbaar lichaam verstrekte diensten;

een en ander met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel en voor zover daarvoor niet in een andere specifieke belastingverordening rechten worden geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen bedoeld in artikel 2, onder a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 2, onder b.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Rechten worden niet geheven voor:

  • a.

   stukken die ingevolge een wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verstrekt;

  • b.

   de verstrekking van door de eilandsraad of het bestuurscollege vastgestelde verordeningen of besluiten van algemene strekking aan overheidsinstellingen en culturele of wetenschappelijke instanties;

  • c.

   bewijzen van onvermogen;

 • 2. De rechten bedoeld in de onderdelen 8.1. en 8.2.1 worden niet geheven van personen in dienst van het openbaar lichaam die uit hoofde van hun dienstuitoefening als bestuurders optreden van motorrijtuigen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1. Met betrekking tot de rechten bedoeld in artikel 2, onder a, is het belastingtijdvak gelijk aan de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het gebruik plaatsvindt.

 • 2. Met betrekking tot de rechten ter bestrijding van het ophalen en het aanbieden van afvalstoffen, is het belasting tijdvak gelijk aan een maand.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. De tarieven van de heffing van de afvalstoffen worden per maand, ingevolge artikel 81, derde lid, van de wet Financiën openbare lichamen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, opgenomen in de maandelijkse nota van het Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. inzake betaling van elektriciteit en water.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De rechten bedoeld in artikel 2, onder a, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2. De rechten bedoeld in artikel 2, onder b, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

 • 1. Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, kan het bestuurscollege kwijtschelding verlenen aan:

  • a.

   overheidsinstellingen van het openbare lichaam;

  • b.

   sport, culturele of sociale organisaties.

Artikel 11 Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van rechten voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Indien de verleende vergunning binnen een jaar na de afgifte ten gevolge van niet aan de vergunninghouder te wijten oorzaken wordt ingetrokken en de betaalde rechten een bedrag van USD 100,= overschrijden, wordt, tegen overlegging van het schriftelijk bewijs van de vergunning, gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de rechten verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 77 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 12 Overdracht van bevoegdheden

Het bestuurscollege is bevoegd tot het wijzigen van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 13 Nadere regels door het bestuurscollege

Het bestuurscollege kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing, invordering en kwijtschelding van de rechten.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op het tijdstip dat artikel 62 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari van het jaar volgend op het in het eerste lid genoemde tijdstip, tenzij dat tijdstip op 1 januari valt, in welk geval de datum van ingang van de heffing samenvalt met het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Retributie- en legesverordening Bonaire

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire van 30 december 2010.

de voorzitter, wnd.