Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT ter uitvoering van eilandelijke belastingverordeningen van 21 SEP 2011 no. 8 (Uitvoeringsregeling eilandsbelastingen Bonaire)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT ter uitvoering van eilandelijke belastingverordeningen van 21 SEP 2011 no. 8 (Uitvoeringsregeling eilandsbelastingen Bonaire)
CiteertitelUitvoeringsregeling eilandsbelastingen Bonaire
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De onder 4 tot en met 9 aangegeven bronnen zijn de betreffende artikelen van de in het openbaar lichaam Bonaire geldende belastingverordeningen, waarin aan het bestuurscollege de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en inning van de onderscheiden eilandsbelastingen, zoals in de aanhef geformuleerd.

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 168, lid 1, aanhef en onder b
 2. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 67, lid 2, aanhef en onderdeel a en lid 3
 3. Belastingwet BES, artt. 8.8 en 8.19
 4. Loods-, lig- en meerverordening Bonaire, art. 37
 5. Eilandsverordening grondbelasting Bonaire, art. 10
 6. Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire, art. 10
 7. Toeristenbelastingverordening Bonaire, art. 11
 8. Retributie- en legesverordening Bonaire, art. 13
 9. Motorrijtuigenbelastingverordening Bonaire, art. 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2011Nieuwe regeling

21-09-2011

A.B. 2011, no. 9

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT ter uitvoering van eilandelijke belastingverordeningen van 21 SEP 2011 no. 8 (Uitvoeringsregeling eilandsbelastingen Bonaire);

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat het wenselijk is ter uitvoering van diverse eilandelijke belastingverordeningen uitvoeringsmaatregelen vast te stellen inzake de aangifte en de voorlopig aanslagen;

Gelet op:

de artikelen 8.8 en 8.19 van de Belastingwet BES;

artikel 67, tweede lid aanhef en onderdeel a, en derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

artikel 168, eerste lid aanhef en onderdeel b van de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba;

het betreffende artikel van de in het openbaar lichaam Bonaire geldende belastingverordeningen, waarin aan het bestuurscollege de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en inning van de onderscheiden eilandsbelastingen;

Gelezen:

Het gezamenlijke advies van de afdeling Financiën en de afdeling Juridische en Algemene Zaken van 19 augustus 2011.

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen het navolgende eilandsbesluit ter uitvoering van eilandelijkebelastingverordeningen:

Artikel 1 Algemene bepaling

 • 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 8.8 en 8.19 van de Belastingwet BES en artikel 168, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede op het betreffende artikel van de in het openbaar lichaam geldende belastingverordeningen, waarin aan het bestuurscollege de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden eilandsbelastingen.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als eilandsbelastingen.

 • 3. De op andere wijze geheven eilandsbelastingen bedoeld in artikel 69 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde bedrag. Artikel 2 blijft bij de op andere wijze geheven eilandsbelastingen buiten toepassing.

Artikel 2 Aangifte

 • 1. De eilandsambtenaar bedoeld in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba maakt gebruik van de bij dit besluit vastgestelde formulieren van het aangiftebiljet.

 • 2. Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage LTB1 opgenomen model.

 • 3. Als formulier van het aangiftebiljet verhuurbelasting op motorrijtuigen wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage VOM1 opgenomen model en geldt voor het tijdvak van aangifte tot 30 juni 2011.

 • 4. Als formulier van het aangiftebiljet verhuurbelasting op motorrijtuigen wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage VOM2 opgenomen model en geldt voor het tijdvak van aangifte vanaf 1 juli 2011.

 • 5. Als formulier van het aangiftebiljet precariobelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage PB1 opgenomen model.

 • 6. Als formulier van het aangiftebiljet/kennisgeving havenbelasting/retributie voor het gebruik van de pieren wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage HB1 opgenomen model.

Artikel 3 Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting kan de in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoelde eilandsambtenaar het door belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister bedoeld in artikel 458 van het Wetboek van Strafrecht BES raadplegen.

Artikel 4 Voorlopige aanslag

 • 1. De in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoelde eilandsambtenaar legt een voorlopige aanslag op, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

 • 2. De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan, kan geschieden:

  • a.

   voor de verhuurbelasting op motorrijtuigen: op grond van de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag over dezelfde kalendermaand in het voorafgaande kalenderjaar, met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de eilandsbelasting alsmede met andere wijzigingen die voor de heffing van de eilandsbelasting van belang kunnen zijn. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van de vorige volzin berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag;

  • b.

   voor de toeristenbelasting: op grond van het gemiddelde dat voortvloeit uit de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag over dezelfde kalendermaand in de twee voorafgaande kalenderjaren, met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de eilandsbelasting alsmede met andere wijzigingen die voor de heffing van de eilandsbelasting van belang kunnen zijn. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van de vorige volzin berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag;

 • 3. Bij de toepassing van het tweede lid, onder a en b, wordt onder wijziging in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de eilandsbelasting mede begrepen de wijziging van de vóór 1 januari 2011 geldende verhuurautobelasting in een verhuurbelasting op motorrijtuigen, onderscheidenlijk logeergastenbelasting in een toeristenbelasting.

Artikel 5 Inwerkingtreding en bekendmaking

 • 1. Dit eilandsbesluit wordt in het afkondigingsblad Bonaire geplaatst

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na plaatsing in het afkondigingsblad.

Ondertekening

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling eilandsbelastingen Bonaire.

Aldus vastgesteld op de datum van dit eilandsbesluit en getekend op 21 SEP 2011

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

de gezaghebber, de eilandsecretaris,

Bijlagen behorende bij de Uitvoeringsregeling eilandbelastingen Bonaire

Bijlage LTB1: model voor het formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting;

Bijlage VOM1: model voor het formulier van het aangiftebiljet verhuurbelasting op motorrijtuigen tot 30 juni 2011;

Bijlage VOM2: model voor het formulier van het aangiftebiljet verhuurbelasting op motorrijtuigen na 1 juli 2011

Bijlage PB1: model voor het formulier van het aangiftebiljet precariobelasting

Bijlage HVB1: model voor het formulier van het aangiftebiljet havenbelasting