Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 16 januari 2009, no. 2 ter uitvoering van artikel 2, eerste, tweede en derde lid van de Landsverordening economische zones 2000 (P.B. 2001, no. 18)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 16 januari 2009, no. 2 ter uitvoering van artikel 2, eerste, tweede en derde lid van de Landsverordening economische zones 2000 (P.B. 2001, no. 18)
CiteertitelEilandbesluit instelling economische zone RNW E-zone
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
17-01-200910-10-2010Nieuwe regeling

16-01-2009

A.B. 2009, no. 2

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 16 januari 2009, no. 2 ter uitvoering van artikel 2, eerste, tweede en derde lid van de Landsverordening economische zones 2000 (P.B. 2001, no. 18)

Artikel 1

In dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  landsverordening: de Landsverordening economische zones 2000 (P.B. 2001, no. 18);

 • b.

  economische zone: de economische zone, bedoeld in artikel 2;

 • c.

  perceel: het geheel of een gedeelte van het perceel of percelen omschreven in artikel 2;

 • d.

  rechtspersoon: een rechtspersoon overeenkomstig artikel 3 van de landsverordening die is toegelaten tot de economische zone;

 • e.

  verwijderde rechtspersoon: een rechtspersoon ten aanzien van wie het besluit tot toelating is ingetrokken overeenkomstig artikel 4 van de landsverordening;

 • f.

  beheerder: de beheerder- exploitant, bedoeld in artikel 5, tweede lid van de landsverordening.

Artikel 2

In het Eilandgebied Bonaire wordt een economische zone ingesteld, welke zone kadastraal is omschreven als perceel afdeling 2, sectie F, nr. 11, groot 508.400 vierkante meter. Een en ander volgens de als bijlage bij dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen aangehechte tekening en nader aangeduid als RNW E-Zone.

Artikel 3

 • 1. Tot de economische zone worden alleen rechtspersonen toegelaten met een in aandelen verdeeld kapitaal, die uitsluitend in de zone een bedrijf uitoefenen.

 • 2. De economische zone zal beheerd worden door een, binnen drie maanden na instelling van economische zone, door het bestuurscollege aan te wijzen beheerder.

 • 3. Geen bedrijven zullen worden toegelaten zonder schriftelijk overeenstemming tussen de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en de beheerder van de economische zone.

Artikel 4

In of vanuit de economische zone mogen uitsluitend diensten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, eerste lid, onder d, van de landsverordening, worden verleend zonder dat daarbij sprake is van een fysieke goederenstroom.

Artikel 5

Bij verkoop of overdracht van de eigendom van een perceel of vestiging van of overdracht van een beperkt zakelijk recht daarop, is de eigenaar/verkoper verplicht bij de akte van overdracht aan de koper/verkrijgereen kettingbeding op te leggen luidende:

 • a.

  in geval van verkoop of overdracht van een perceel of vestiging of overdracht van een beperkt zakelijk recht daarop is de eigenaar/verkoper verplicht het perceel of het beperkt zakelijk recht daarop te verkopen en in eigendom over te dragen aan een rechtspersoon;

 • b.

  de eigenaar/verkoper die in gebreke blijft de onder sub a vermelde verplichting na te komen, zal ten behoeve van het eilandgebied Bonaire een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren ter grote van éénhonderdduizend gulden;

 • c.

  dat bij elke volgende overdracht aan de opvolgende koper/eigenaar of zakelijkgerechtigde de verplichting wordt opgelegd dit kettingbeding wederom op te nemen onder verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete ter grote van éénhon-derdduizend gulden ten behoeve van het eilandgebied.

Artikel 6

 • 1. In het geval dat een verwijderde rechtspersoon eigenaar is van een perceel of van een beperkt zakelijk recht hierop, is deze rechtspersoon verplicht binnen zes maanden na de datum van het intrekkingsbesluit het perceel of het beperkte zakelijke recht hierop ter verkoop aan te bieden en in eigendom over te dragen aan een rechtspersoon.

 • 2. De verwijderde rechtspersoon is verplicht voldoende algemene bekendheid te geven aan de verkoop. In geval naar oordeel van de beheerder de verwijderde rechtspersoon niet voldoet aan deze verplichting, zal beheerder gehouden zijn aan de verkoop voldoende algemene bekendheid te geven.

 • 3. De aanbieding van verkoop van de percelen en de eventueel daarop gebouwde opstallen of het beperkt zakelijk recht hierop, geschiedt tegen de verkoopwaarde volgens een door een beëdigd taxateur opgesteld rapport, welk niet ouder mag zijn dan zes maanden. Onder de verkoopwaarde wordt bedoeld de meest gangbare verkoopwaarde zonder dat het bedrijf, dat er eventueel wordt uitgeoefend, enigerlei invloed op de taxatie zal hebben.

 • 4. Indien de aanbieding tot verkoop niet heeft geleid tot de beoogde overdracht, als bedoeld in het eerste lid, dan is de verwijderde rechtspersoon verplicht het perceel of het beperkte zakelijke recht hierop te koop aan te bieden aan de beheerder voor een prijs gelijk aan de verkoopwaarde vermeld in het derde lid.

Artikel 7

 • 1. Indien er binnen drie maanden na de in artikel 6, eerste lid, gestelde termijn van zes maanden geen overeenstemming is over de verkoopwaarde tussen de verwijderde rechtspersoon, de beheerder en de hypotheekhouder, zo deze er is, dan wordt over deze waarde en eventueel bestaande geschilpunten bij wege van bindend advies beslist door drie deskundigen.

 • 2. De deskundigen worden benoemd door de beheerder, de verwijderde rechtspersoon en de hypotheekhouder, zo deze er is. Bij gebreke van een hypotheekhouder wordt de derde deskundige benoemd door de eerste twee deskundigen in onderling overleg of, indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, op verzoek van de meest gerede partij door de Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Bonaire.

 • 3. De uitspraak van de deskundigen zal met redenen omkleed moeten zijn en binnen een termijn van uiterlijk drie maanden na hun benoeming moeten zijn uitgebracht. De aan de uitspraak der deskundigen verbonden kosten komen ten laste van de verwijderde rechtspersoon en van de beheerder, ieder voor de helft.

 • 4. Bij de vaststelling van de verkoopprijs door de deskundigen zal het bedrijf dat er eventueel wordt uitgeoefend niet van invloed mogen zijn op de vaststelling van de verkoopprijs.

 • 5. De verwijderde rechtspersoon is verplicht mee te werken aan het totstandkomen van een notariële akte bestemd tot levering van het perceel of het beperk zakelijk recht hierop en de eventueel daarop gebouwde opstallen binnen een maand nadat het bindend advies, bedoeld in het eerste lid, is uitgebracht.

Artikel 8

 • 1. Onverminderd de voorgaande bepalingen wordt de verkrijger in eigendom van een perceel of een beperkt zakelijk recht hierop niet toegelaten tot de economische zone indien is nagelaten het kettingbeding, bedoeld in artikel 5, op te nemen in de akte van overdracht.

 • 2. Aan de verkrijger in eigendom van een perceel of een hierop gevestigd beperkt zakelijk recht, die geen toelating behoeft tot de economische zone zal geen vergunning conform artikel 8, tweede lid van de landsverordening verleend worden, indien is nagelaten het kettingbeding, bedoeld in artikel 5, op te nemen in de akte van overdracht.

Artikel 9

Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.

Artikel 10

Dit eilandbesluit, houdende algemene maatregelen wordt aangehaald als: Eilandbesluit instelling economische zone RNW E-zone.

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 januari 2009, no. 2 (A.B. 2009, no. 2) (Eilandsbesluit instelling economische zone RNW E-zone)

Bijlage AB 2009, no. 2 [Klik hier om het document te downloaden]