Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSBESLUIT houdende algemene maatregelen dd. 4 november 1981, no.1 tot hernieuwde vaststelling van de tarieven voor de levering van water enz.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT houdende algemene maatregelen dd. 4 november 1981, no.1 tot hernieuwde vaststelling van de tarieven voor de levering van water enz.
Citeertitelgeen
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Dit besluit vervangt waarschijnlijk het ElLANDSBESLUIT houdende algemene maatregelen dd. 18 maart 1976, no.6 tot wijziging van de tarieven voor de levering van water enz. (A.B. 1976, no.10): hoewel het laatstgenoemde besluit niet wordt ingetrokken, regelt dit besluit hetzelfde onderwerp.

Bij het besluit van 9-3-1982 (A.B. 1982. no. 3) is abusievelijk een onderdeel h aan artikel 5 toegevoegd, terwijl dat artikel al een onderdeel h had. Het nieuwe onderdeel h is na het oude opgenomen.

Bij de afkondiging van het besluit van 6-1-1988 (A.B. 1988, no. 1), is abusievelijk als datum van afkondiging vermeld 13 januari 1987. Als datum van inwerkingtreding is hieronder desniettemin 14 januari 1988 vermeld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-198801-01-198810-10-2010art. 5, 6, 7

06-01-1988

A.B. 1988, no. 1

n.v.t.
22-12-198201-09-1982besluit van7-9-1982A.B. 1982, no. 16.

13-12-1982

A.B. 1982, no. 22

n.v.t.
11-09-1982art. 5

07-09-1982

A.B. 1982, no. 16

n.v.t.
21-03-1982art. 5

09-03-1982

A.B. 1982. no. 3

n.v.t.
21-12-1981Nieuwe regeling

06-11-1981

A.B. 1981, no. 27

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT houdende algemene maatregelen dd. 4 november 1981, no.1 tot hernieuwde vaststelling van de tarieven voor de levering van water enz.

 

 

Artikel 1
 • a.

  Voor het hebben van een aansluiting op het waterdistributienet voor huishoudelijk gebruik is f.15,-- per maand verschuldigd.

  In voormeld bedrag is begrepen de vergoeding voor de levering van ten hoogste 4m3 water in dezelfde maand.

  De prijs voor de daaropvolgende geleverde kubieke meters leidingwater in dezelfde maand bedraagt;

  voor de 5e t/m 7e m3

  f.4,-- per m3

  voor de 8e t/m 10e m3

  f.7,-- per m3

  voor de 11e t/m 12e m3

  f.10,-- per m3

  voor de 13e en volgende m3s

  f.13,-- per m3

  Indien boven de eerste 4 m3 water gedeelten van kubieke meters leidingwater worden afgenomen wordt de prijs naar evenredigheid berekend.

 • b.

  Voor het hebben van een aansluiting op het waterdistributienet voor niethuishoudelijkgebruik is f.20,-- per maand verschuldigd. In voormeld bedrag is begrepen de vergoeding voor de levering van ten hoogste 4 m3 water in dezelfde maand. De prijs voor de daaropvolgende geleverde kubieke meters leidingwater in dezelfde maand bedraagt boven 4 m3 f. 13,-- per m3.

 • c.

  Voor het hebben van een aansluiting op het waterdistributienet t.b.v. extra grote bouwwerken wordt de prijs vastgesteld, op f. 13,-- per m3 leidingwater.

Artikel 2
 • a.

  Onder huishoudelijk gebruik wordt verstaan het waterverbruik van een gebouw dat als woonhuis wordt gebruikt.

 • b.

  Onder niet huishoudelijk gebruik wordt verstaan het overige waterverbruik met uitzondering van hetgeen vermeld onder artikel 1, lid c.

Artikel 3

Als bijdrage in de kosten van aansluiting op het waterleidingnet dient f. 20,- te worden betaald; dit bedrag dient te worden voldaan vóór de aansluiting plaatsvindt.

Artikel 4

Alvorens de aansluiting op het distributienet plaatsvindt, dient de aanvrager een waarborgsom te storten ad f. 30,--.

Deze waarborgsom wordt verhoogd tot f. 500,-- ingeval de aansluiting geschiedt t.b.v. incidentele grote bouwwerken.

Deze waarborgsommen worden na afsluiting aan de betrokkene gerestitueerd na verrekening met de bedragen die hij eventueel terzake van vastrecht, waterlevering en boete verschuldigd is.

Artikel 5
 • 1.

  Een afwijking van het bepaalde in artikel 1 bedraagt de prijs voor de levering van

  • a.

   leidingwater aan schepen f. 20,-- per m3

  • b.

   leidingwater per truck f. 6,-- per m3 aan particulieren,

  • c.

   leidingwater per truck f. 13,-- per m3 aan Bopec,

  • d.

   voor levering van leiding- en putwater aan de Bopec en andere grote bouwwerken f. 35,-- transportkosten per rit,

  • e.

   putwater per truck met een inhoud van ± 4 m3, f.8,-- per trucklading aan particulieren,

  • f.

   water per blik met een inhoud van ± 5 gallon, f.0,10 per bliklading,

  • g.

   water per vat met een inhoud van ± 200 liter, f.1,20 per vat,

  • h.

   tenzij het water wordt gebruikt voor bouwwerken in welke geval de prijs bedraagt;

   • 1.

    per m3 leidingwater f. 6,30 per m3 (per vat f.1,30)

   • 2.

    per vat putwater f. 3,--,

   ledingwater aan de Stichting Ziekenverpleging en Bejaardenzorg Bonaire, scholen aangesloten bij het R.K. Schoolbestuur: ,alsmede de Comishon Cuido pa Ansianonan di Rincon (Cocari):

   voor het hebben van een aansluiting op het waterdistributienet is f.12,50 per maand verschuldigd. In voormeld bedrag is begrepen de vergoeding voor de levering van ton hoogste 5m3 water in dezelfde maand.

   De prijs voor de daaropvolgende geleverde kubieke meters leidingwater in dezelfde maand bedraagt:

   voor de 6e t/m l4e m3

   f.4,30 per m3;

   voor de 15e en volgende kubieke meters

   f.6,30 per m3.

   Indien boven de eerste 5m3 water gedeelten van kubieke meters leidingwater worden afgenomen,wordt de prijs naar evenredigheid berekende.

 • 2.

  De levering van leidingwater aan particulieren kan enkel plaatsvinden aan de zogenaamde "kunuku"-houders en aan andere particulieren, die wegens het ontbreken van een waterdistributienet in de nabijheid van hun woning niet hierop zijn aangesloten.

 • 3.

  De levering van putwater aan particulieren, op wie het tweede lid niet van toepassing is, kan geschieden tegen betaling van de in het eerste lid sub e bepaalde tarief , aangevuld met de vervoerskosten met een minimum van f.15,=.

Artikel 6

De verschuldigde gelden voor waterlevering en vastrecht moeten uiterlijk binnen 20 dagen na de op de waterrekening gestempelde datum ten kantore van de naamloze vennootschap Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (W.E.B. N.V.) worden voldaan. Wanneer betalingen niet binnen 20 dagen zijn geschied wordt een bedrag van f. 1,-- voor inningskosten in rekening gebracht.

Artikel 7

Zijn de verschuldigde gelden niet voor de in artikel 5 bedoelde datum voldaan dan kan de naamloze vennootschap Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (W.E.B. N.V.) de aansluiting doen beëindigen. Wederaansluiting kan pas plaatsvinden nadat het verschuldigde alsnog is voldaan en de bijdrage ex. artikel 2 opnieuw is betaald.

Artikel 8

Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen treedt in werking op 21 december 1981.