Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 08 juni 2006, no. 3 tot vaststelling van de doelstelling, taken, onderverdeling, het formatieplan, de functiebeschrijvingen en het organisatieboek van de afdeling financiën van de bestuursdienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 08 juni 2006, no. 3 tot vaststelling van de doelstelling, taken, onderverdeling, het formatieplan, de functiebeschrijvingen en het organisatieboek van de afdeling financiën van de bestuursdienst
CiteertitelOrganisatiebesluit bestuursdienst, afdeling financiën
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
 2. Organisatieverordening Bonaire, art. 2, lid 2 en lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
09-06-200610-10-2010Nieuwe regeling

08-06-2006

A.B. 2006, no. 3

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 08 juni 2006, no. 3 tot vaststelling van de doelstelling, taken, onderverdeling, het formatieplan, de functiebeschrijvingen en het organisatieboek van de afdeling financiën van de bestuursdienst

Artikel 1

De afdeling financiën heeft de volgende doelstellingen:

 • -

  Het zorgdragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de financieel-economische en financiële beleidsadvisering, van de samenstelling van de meerjarenbegroting en de beheers.-en beleidsbegroting, van een correcte financiële informatievoorziening door middel van management,- en bestuursrapportages en van een correcte financiële administratie en -verslaglegging.

 • -

  Het zorgdragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van een tijdige en adequate heffing en invordering, alsmede van het beheer van de inkomende betalingen per bank, cheque en contant, voor het doen van betalingen, van teruggaaf op aanslagen alsmede betalingen in opdracht van de afdeling financiën zelve.

De afdeling financiën draagt zorg voor:

 • -

  Financieel beleid;

 • -

  Financiële administratie;

 • -

  Belastingen en heffingen;

 • -

  Incasso.

Artikel 2

De afdeling financiën heeft de volgende taken:

 • a.

  Financieel-economische beleidsadvisering;

 • b.

  Begrotingen, budgetbewaking en liquiditeitsbeheer;

 • c.

  Administratieve organisatie en Interne Controle;

 • d.

  Financiële administratie;

 • e.

  Kredietbewaking;

 • f.

  Applicatiebeheer;

 • g.

  Invordering;

 • h.

  Centrale kassa;

 • i.

  Het heffen van eilandelijke belastingen en retributies.

Artikel 3

De afdeling financiën is onderverdeeld in de in onderdeel a tot en met d vermelde onderafdelingen;

 • a.

  De stafsectie interne controle is verantwoordelijk voor:

  • -

   Administratieve organisatie en interne controle;

  • -

   Applicatiebeheer,

 • b.

  De onderafdeling financieel beleid is verantwoordelijk voor:

  • -

   Financieel-economische beleidsadvisering;

  • -

   Begrotingen budgetbewaking en liquiditeitsbeheer.

 • c.

  De onderafdeling financiële administratie is verantwoordelijk voor:

  • -

   Financiële administratie, inclusief de aansluiting met de subadministraties;

  • -

   Kredietbewaking;

  • -

   Het heffen van eilandelijke belastingen en retributies,

 • d.

  De onderafdeling incasso is verantwoordelijk voor:

  • -

   Invordering;

  • -

   Centrale kassa.

Artikel 4

 • 1.

  De stafsectie interne controle heeft de volgende doelstellingen:

  • -

   Het bevorderen van de rechtmatigheid van overheidsactiviteiten;

  • -

   Het zorgdragen voor de controle op het geheel aan operationele financiële werkzaamheden die plaats vinden bij de verschillende eilandsdiensten en afdelingen;

  • -

   ondersteuning leveren aan de dienstleiding ten behoeve van een betrouwbare vastlegging van gegevens conform een eenduidig, werkbaar en controleerbaar stelsel van procedures

   teneinde de bestuursorganisatie te kunnen besturen, alsmede op alle niveaus in de organisatie een aanvaardbare verantwoording af te kunnen leggen;

  • -

   Het zorgdragen voor een correcte informatieverzorging terzake op management- en beheersniveau.

 • 2.

  De stafsectie interne controle heeft de volgende taken:

  • a.

   repressieve interne controle;

  • b.

   beleid en realisatie administratieve organisatie;

  • c.

   advisering terzake administratieve organisatie;

  • d.

   applicatiebeheer.

Artikel 5

 • 1. De onderafdeling financieel beleid heeft de volgende doelstelling:

  Het zorgdragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de financieel-economische en financiële beleidsadvisering, van de samenstelling van de begrotingen en van financiële informatieverzorging door middel van management,- en bestuursrapportages."

 • 2. De onderafdeling financieel beleid heeft de volgende taken:

  • a.

   financieel-economische beleidsadvisering;

  • b.

   ontwikkelen nieuw beleid;

  • c.

   begrotingen en centrale budgetbewaking;

  • d.

   verzekeringen en riskmanagement;

  • e.

   liquiditeitsbeheer.

Artikel 6

 • 1. De onderafdeling financiële administratie heeft de volgende doelstelling:

  Het zorgdragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van een correcte financiële administratie en verslaglegging en het heffen van eilandelijke belastingen en retributies.

 • 2. De onderafdeling financiële administratie heeft de volgende taken:

  • a.

   financiële administratie;

  • b.

   kredietbewaking;

  • c.

   betaalbaarstelling;

  • d.

   heffing eilandelijke belastingen en retributies.

Artikel 7

 • 1. De onderafdeling incasso heeft de volgende doelstelling:

  Het zorgdragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van een tijdige en adequate invordering, alsmede van het beheer van de inkomende betalingen per bank, cheque en contant, voor het doen van betalingen, van teruggaaf op aanslagen alsmede betalingen in opdracht van de afdeling financiën zelve.

 • 2. De onderafdeling incasso heeft de volgende taken:

  • a.

   invordering;

  • b.

   centrale kassa

Artikel 8

De afdeling financiën heeft het volgende formatieplan:

1.0Hoofd afdeling Financiën
1.0Afdelingssecretaresse
1.0Hoofdmedewerker AO/IC
1.0Applicatiebeheerder
   
 Financieel Beleid
1.0Hoofd onderafdeling Financieel Beleid
3.0Medewerker Financieel Beleid
1.0Administratief Medewerker
   
 Financiële Administratie
1.0Hoofd onderafdeling Financiële Administratie
1.0Hoofdmedewerker Financiële Administratie
4.0Medewerker Financiële Administratie
   
 Incasso
1.0Hoofd onderafdeling Incasso
2.0Commies invordering, waarvan 1 Zaalchef
6.0Medewerker invordering
1.0Hoofddeurwaarder
3.0Deurwaarder
1.0Hoofdkassier
3.0Medewerker kassa
   
32.0Totaal

Artikel 9

De in het formatieplan genoemde organieke functies van de afdeling financiën zijn in het organisatieboek van de afdeling financiën per functie beschreven.

Artikel 10

Het organisatieboek van de afdeling financiën wordt vastgesteld conform de als bijlage bij het advies van de afdeling personeel, organisatie en informatievoorziening van 24 november 2005 (archiefnr. 25017791) gevoegd exemplaar.

Artikel 11

 • 1. Na decentralisatie van de Inspectie der Belastingen en de Landsontvanger wordt de tweede in artikel 1 genoemde doelstelling overgedragen aan de afdeling belastingen.

 • 2. Na decentralisatie van de Inspectie der Belastingen en de Landsontvanger worden de in artikel 2 onder h en i genoemde taken overgedragen aan de afdeling belastingen.

Artikel 12

Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.

Artikel 13

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit bestuursdienst, afdeling financiën.