Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 08 augustus 2006, no. 1 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 onderdeel b en artikel 5 van de Organisatieverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 3) en de vaststelling van de doelstelling, de taken, de onderverdeling in afdelingen, het formatieplan, de functiebeschrijvingen en het organisatieboek van de dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 08 augustus 2006, no. 1 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 onderdeel b en artikel 5 van de Organisatieverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 3) en de vaststelling van de doelstelling, de taken, de onderverdeling in afdelingen, het formatieplan, de functiebeschrijvingen en het organisatieboek van de dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer
CiteertitelOrganisatiebesluit dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
 2. Organisatieverordening Bonaire, artt. 2, lid 2 en lid 3, en 51

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
09-08-200610-10-2010Nieuwe regeling

08-08-2006

A.B. 2006, no. 7

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 08 augustus 2006, no. 1 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 onderdeel b en artikel 5 van de Organisatieverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 3) en de vaststelling van de doelstelling, de taken, de onderverdeling in afdelingen, het formatieplan, de functiebeschrijvingen en het organisatieboek van de dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Artikel 1

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt artikel 3, onderdeel b en artikel 5 van de Organisatieverordening Bonaire (A.B.1995, no. 3) in werking.

Artikel 2

De dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer heeft de volgende doelstelling:

 • -

  het behartigen en coördineren van de eigen aangelegenheden van het eilandgebied Bonaire op het gebied van de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting en het milieu en natuurbeleid alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake;

 • -

  het bevorderen van een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

 • -

  het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van de tot de fysieke infrastructuur behorende voorzieningen; en daarin de bestuursorganen van het eilandgebied te ondersteunen.

Artikel 3

De dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer heeft ter verwezenlijking van de doelstellingen de volgende hoofdtaken:

 • a.

  ruimtelijke ordening;

 • b.

  volkshuisvesting;

 • c.

  bouw- en woningtoezicht;

 • d.

  zorg voor het milieu;

 • e.

  natuurbeheer en -beleid;

 • f.

  beheer civiele werken;

 • g.

  bouwkundige werken.

Artikel 4

De dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer is onderverdeeld in een stafbureau en de in onderdeel a tot en met d vermelde afdelingen;

 • a.

  afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (hoofdtaken a, b en c);

 • b.

  afdeling bouwkundige werken (hoofdtaak g);

 • c.

  afdeling civiele werken (hoofdtaak f);

 • d.

  afdeling milieu- en natuurbeleid (hoofdtaken d en e).

Artikel 5

 • 1. Het stafbureau heeft de volgende doelstelling:

  het zorgdragen voor:

  • -

   het beheer en de kwaliteit van de inzet van intern en extern personeel;

  • -

   de besteding van gelden;

  • -

   het gebruik van de benodigde middelen;

  • -

   de inzet van automatisering;

  • -

   uitbestedingen.

 • 2. Het stafbureau heeft tot taak het diensthoofd te ondersteunen in een efficiënte en effectieve aanwending van de beschikbare middelen.

Artikel 6

 • 1. De afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting heeft de volgende doelstelling:

  het zorgdragen voor de voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de beleidsadvisering met betrekking tot de volkshuisvesting, de ruimtelijke ontwikkeling en de monumenten van het eilandgebied en het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid.

 • 2. De afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting heeft de volgende taken:

  • -

   ruimtelijke ordening (hoofdtaak a);

  • -

   volkshuisvesting (hoofdtaak b);

  • -

   bouw- en woningtoezicht (hoofdtaak c).

Artikel 7

 • 1. De afdeling bouwkundige werken heeft de volgende doelstelling:

  het zorgdragen voor de voorbereiding, uitvoering, het toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering, voortgang en kwaliteit van de instandhouding en de (ver-)nieuwbouw van overheidsgebouwen en overheidsmonumenten, waaronder het (doen) uitvoeren van incidentele opdrachten.

 • 2. De afdeling bouwkundige werken heeft de volgende taak:

  • -

   bouwkundige werken (hoofdtaak g).

Artikel 8

 • 1. De afdeling civiele werken heeft de volgende doelstelling:

  het zorgdragen voor de voorbereiding, uitvoering, het toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering, voortgang en kwaliteit van de instandhouding en de (ver-)nieuwbouw van de eilandelijke infrastructuur, voorzieningen en eigendommen, waaronder het (doen) uitvoeren van incidentele opdrachten.

 • 2. De afdeling civiele werken heeft de volgende hoofdtaak:

  • -

   beheer civiele werken (hoofdtaak f).

Artikel 9

 • 1. De afdeling milieu- en natuurbeleid heeft de volgende doelstelling:

  het zorgdragen voorde voorbereiding, uitvoering, voortgang en kwaliteitvan de beleidsadvisering met betrekking tot milieu, natuurlijke hulpbronnen, natuur en landschap en het ondersteunen, monitoren en evalueren van de uitvoering van het gekozen beleid.

 • 2. De afdeling milieu- en natuurbeleid heeft de volgende hoofdtaken:

  • -

   zorg voor het milieu (hoofdtaak d);

  • -

   natuurbeheer en -beleid (hoofdtaak e).

Artikel 10

De dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer heeft het volgende formatieplan:

1.0Diensthoofd ROB
Stafbureau DROB (5)
 Hoofd Stafbureau ( = Diensthoofd)
1.0Directiesecretaris
1.0Financieel Controller
1.0Gegevens- / applicatiebeheerder
1.0Telefonist / Receptionist
1.0Administratief Medewerker
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (9)
1.0Afdelingshoofd ROV
1.0Beleidsmedewerker RO
1.0Beleidsmedewerker Volkshuisvesting
1.0Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
2.0Medewerker ROV
3.0Inspecteur ROV
Bouwkundige werken (13)
1.0Afdelingshoofd Bouwkundige werken
 Binnendienst (5)
1.0Technisch hoofdmedewerker BW
3.0Technisch medewerker BW
 Buitendienst (8)
1.0Coördinator Buitendienst BW
1.0Uitvoerder BW
6.0Onderhoudsmedewerker BW
Civiele Werken (24)
1.0Afdelingshoofd Civiele Werken
 Binnendienst (7)
2.0Technisch hoofdmedewerker CW
2.0Technisch medewerker CW
1.0Hoofd Inspecteur EWT
1.0Hoofd Infra-inspecteur
 Buitendienst (17)
1.0Coördinator Buitendienst CW
3.0Uitvoerder CW
2.0Infra-inspecteur
1.0Inspecteur EWT
10.0Onderhoudsmedewerker CW
Milieu- en Natuurbeleid (7)
1.0Afdelingshoofd Milieu- en Natuurbeleid
2.0Beleidsmedewerker Milieu en Natuur
2.0Medewerker Milieu en Natuur
1.0Hoofdinspecteur Milieu en Natuur
1.0Inspecteur Milieu en Natuur
59.0Totaal

Artikel 11

De in het formatieplan genoemde organieke functies van de dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer zijn in het organisatieboek van de dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer per functie beschreven.

Artikel 12

Het organisatieboek van de dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer wordt vastgesteld conform de als bijlage bij het advies van de afdeling personeel, organisatie en informatiebeheer en de afdeling juridische algemene zaken van 30 juni 2006 (archiefnr. 26010663).

Artikel 13

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.

Artikel 14

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt aangehaald als: "Organisatiebesluit dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer".