Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek art. 1.16
 2. Besluit burgerlijke stand, art. 1 t/m 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201127-05-2015nieuwe regeling

29-03-2011

Borselse Bode, 21-04-2011

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

besluiten vast te stellen:

“het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand”. 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:a. de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb.1993, 555);b. het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 maart 12004, Stb. 190;c. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek));d. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);e. gemeentehuis: het huis waar het gemeentebestuur is gevestigd, alsmede alle huizen welke als zodanig zijn aangewezen. 

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: ambtenaren in dienst van de gemeente Borsele, werkzaam bij de afdeling Burgerzaken.

 • 2

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3

  Het college kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:a. leden van het college van burgemeester en wethouders;b. ambtenaren die voorheen in dienst waren van de gemeente Borsele bij de afdeling Burgerzaken.

   

Artikel 3 Benoeming

 • 1

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn op de afdeling Burgerzaken van de gemeente Borsele.

 • 2

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag voor de leden van het college van burgemeester en wethouders maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de persoon deel zal uitmaken van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele.

Artikel 4 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten. 

Artikel 5 Leiding van de dienst

Het hoofd van de afdeling Burgerzaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand en de verdeling van de werkzaamheden.

Artikel 6 Openstelling

 • 1

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:a. voor huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 uur en 12.00 uur, en tussen 13.15 uur en 16.00 uur, op donderdag tevens om 19.00 uur, en op zaterdag om 11.30 uur en om 13.30 uur;b. voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in het gemeentehuis of trouwboerderij op maandag en dinsdag om 09.00 uur;c. voor huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op locatie, kan het hoofd van de afdeling Burgerzaken besluiten tot afwijking van de onder a aangegeven uren;d. voor aangiften van voorgenomen huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur, op woensdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur, en op afspraak op maandag tussen 13.30 uur en 16.00 uur;e. voor overige werkzaamheden tijdens de openingstijden van de afdeling Burgerzaken. 

 • 2

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau van de burgeerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau van de burgerlijke stand gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren en voor de door hen te bepalen werkzaamheden.

 • 4

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau van de burgerlijke stand gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 5

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid, onder d en e aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2

  Het treedt in werking op 1 mei 2011.

 • 3

  Op dat moment vervalt het Reglement burgerlijke stand 2005 vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 14 december 2004.

Heinkenszand, 29 maart 2011Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,