Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Afvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012
CiteertitelAfvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Afvalstoffenverordening 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 10.23, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-201201-01-2018nieuwe regeling

06-09-2012

Bevelandse Bode, 19-09-2012

raadsstukken 6 september 2012, B9
20-09-2012nieuwe regeling

06-09-2012

Bevelandse Bode, 19-09-2012

raadsstukken 6 september 2012, B9

Tekst van de regeling

Intitulé

Afvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012

De raad van de gemeente Borsele;

gelezen het voorstel van het college van 21 augustus 2012;

gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

besluit vast te stellen de volgende Afvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012 

Paragraaf 1 ALGEMENE BEPALINGEN

De raad van de gemeente Borsele;

gelezen het voorstel van van het college van 21 augustus 2012;

gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

besluit vast te stellen de volgende Afvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

  a. wet: Wet milieubeheer;

  b het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele c. huishoudelijk restafval: afval dat overblijft bij particuliere huishoudens nadat deelstro- men gescheiden zijn aangeboden en/of ingezameld;

  d. inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

  e. ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelen- de persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of van- wege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of –voorzienin- gen of op een daartoe aangewezen plaats;

  f. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, rolcontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

  g. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

  h. inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

  i. andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

  j. gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

  een agrarisch bedrijf wordt ten aanzien van de inzameling van huishoudelijke afvalstof- fen gelijk gesteld met de gebruiker van een perceel zijnde een particulier huishouden;

  k. straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkings- materiaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

  l. wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

  m. motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegen-

  verkeerswet 1994;

  n. clusterplaats: een door het college aangewezen plaats waar op de dag van inzameling de rolcontainers naartoe gebracht worden;

  o. bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan Gedeputeerde Staten de grenzen hebben vastgelegd overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet.

   

Paragraaf 2 INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1

  Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2

  Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3

  Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beper- kingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

 • 4

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

 • 1

  Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoude- lijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

  a. elektrische en elektronische apparatuur;

  b. glas;

  c. groente-, fruit- en tuinafval;

  d. grof huishoudelijk afval, niet zijnde bouw en sloopafval, puin, grond, asbest en asbesthoudend afval;

  e. grof tuinafval;

  f. huishoudelijk restafval;

  g. klein chemisch afval;

  h. kunststof verpakkingen;

  i. oud papier en karton;

  j. textiel;

   

 • 2

  Op de regionale milieustraten kunnen de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk worden aangeboden:

  a. asbest en asbesthoudend afval;

  b. bouw- en sloopafval;

  c. elektrische en elektronische apparatuur;

  d. frituurvet;

  e. gipsafval;

  f. glas;

  g. grof huishoudelijk afval;

  h. grof tuinafval;

  i. grond;

  j. huishoudelijk restafval;

  k. klein chemisch afval;

  l. kleine dode huisdieren;

  m. kunststof verpakkingen;

  n. metalen;

  o. oud papier en karton;

  p. puin;

  q. textiel;

  r. verduurzaamd hout;

  s. vlakglas.

 • 3

  Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1

  De inzameling kan plaatsvinden via:

  a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  c. een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  d. de milieustraten (afvalbrengpunt op lokaal of regionaal niveau).

   

 • 2

  Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

 • 1

  Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per 2 weken bij elk perceel ingezameld.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval binnen de bebouwde kom van Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, ’s-Heer Abtskerke, ’s-Heerenhoek, Kwaden- damme, Lewedorp, ’s-Gravenpolder, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande alsmede in een deel van het buitengebied nabij elk perceel inge- zameld op clusterplaatsen. Het college wijst de delen van de gemeente aan waar huishou- delijk restafval nabij elk perceel wordt ingezameld.

 • 3

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste een maal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 4

  In afwijking van het derde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval binnen de bebouwde kom van Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, ’s-Heer Abtskerke, ’s-Heerenhoek, Kwadendamme, Lewedorp, ’s-Gravenpolder, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande alsmede in een deel van het buitengebied nabij elk perceel ingezameld op clusterplaatsen. Het college wijst de delen van de gemeente aan waar groente-, fruit- en tuinafval nabij elk perceel wordt ingezameld.

 • 5

  In afwijking van lid 1 wordt op recreatieterrein Scheldeoord in de periode medio juni tot me- dio september wekelijks restafval ingezameld bij elk perceel.

 • 6

  Oud papier en karton wordt ten minste een maal per 4 weken bij elk perceel ingezameld. In afwijking van het eerste lid wordt oud papier en karton binnen de bebouwde kom van Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, ’s-Heer Abtskerke, ’s-Heerenhoek, Kwaden- damme, Lewedorp, ’s-Gravenpolder, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande alsmede in een deel van het buitengebied nabij elk perceel inge- zameld op clusterplaatsen. Het college wijst de delen van de gemeente aan waar oud pa- pier en karton nabij elk perceel wordt ingezameld.

 • 7

  Het college wijst de percelen aan waar voor meerdere gebruikers met behulp van onder- grondse containers huishoudelijk restafval en oud papier en karton op afroep wordt ingeza- meld en de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval achterwege blijft.

 • 8

  Het college wijst de percelen aan waar in verband met de slechte bereikbaarheid geen afval wordt ingezameld.

 • 9

  Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën. huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

 • 1

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2

  Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

 • 3

  Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenver- antwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamel- plicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Paragraaf 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producen¬tenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inza¬melplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden.

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1

  Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 3, eerste en tweede lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

 • 2

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens artikel 2 aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

 • 3

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de in het Uitvoeringsbesluit Afvalstof- fenverordening aangewezen categorie van personen.

 • 4

  Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van producentenver- antwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamel- plicht hebben gekregen voor die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 • 5

  Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen of te laten bezorgen bij een woning, bedrijf of woonschip, indien de bewoner ervan duidelijk kenbaar heeft gemaakt (op een door het college vastgestelde wijze) geen prijs te stellen op het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

   

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1

  Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid een inza- melmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoor- ziening of het betreffende brengdepot.

 • 2

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel of deze inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid is bestemd.

 • 3

  Het college kan regels stellen omtrent het gebruik van een van gemeentewege verstekt inzamelmiddel.

 • 4

  Het college kan regels stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 5

  Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 6

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 11 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1

  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 12 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inza¬meldienst of andere inzamelaars.

Paragraaf 4 Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Artikel 13 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2

  Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 13 aangewezen categorieën bedrijfsafval- stoffen, voor zover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de Verordening reini gings- rechten en zoals laatstelijk vastgesteld.

 • 3

  Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4

  Het is verboden de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Artikel 15 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1

  Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 2

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Paragraaf 5 Zwerfafval

Artikel 16 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • 1

  Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3

  Het verbod is niet van toepassing op:

  a. het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke

      afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

  b. het thuis composteren van groente-, fruit- en tuinafval;

  c. voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

   

 • 4

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet bodembescherming of het Besluit bodemkwaliteit voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 17 Achterlaten van straatafval

 • 1

  Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

 • 2

  Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 18 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • 1

  Voor anderen dan de inzameldienst of andere inzamelaars is het verboden afvalstoffen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te verspreiden.

 • 2

  Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of deze anderszins te behandelen waardoor er zwerfafval ontstaat.

Artikel 19 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:                                          

a. een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;

b. zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

c. zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de naleving van dit artikel, in de nabijheid van  de  inrichting achtergebleven afval, voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

 

Artikel 20 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.

Artikel 21 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 • 1

  Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2

  Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde werk- zaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen:

  a. direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  b. direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  c. indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de werkzaamheden.

   

Paragraaf 6 OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN

Artikel 22 Verbod opslag van afvalstoffen

 • 1

  Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben.

 • 2

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3

  Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 23 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

Paragraaf 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 24 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3, Wet op de economische delicten :

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan an- deren

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 11 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 15 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de in- zameldienst

Artikel 16 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

Artikel 17 Achterlaten van straatafval

Artikel 18 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Artikel 19 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

Artikel 20 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Artikel 21 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

Artikel 22 Verbod opslag van afvalstoffen

Artikel 23 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

 

Artikel 25 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aange¬wezen ambtenaren.

Artikel 26 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 20 september 2012.

 • 2

  De Afvalstoffenverordening 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 27 Overgangsbepaling

 • 1

  Vergunningen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 3 jaar na de in werkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 2

  Ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 2 jaren na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een ontheffing als bedoeld in deze verordening.

 • 3

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 2 jaren na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 • 4

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning op grond van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 5

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot ontheffing, als bedoeld in deze verordening.

 • 6

  Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 26, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende be¬roepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid.

 • 7

  De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 28 Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als Afvalstoffenverordening gemeente Borsele 2012.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele op 6 september 2012.

De griffier,                                                                                              De burgemeester,