Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Beleidsregel anti-hagelgeneratoren gemeente Borsele 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel anti-hagelgeneratoren gemeente Borsele 2013
CiteertitelBeleidsregel anti-hagelgeneratoren gemeente Borsele 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Geluidverordening buitengebied Borsele 2011, art. 14
  2. Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 6.12, lid 5
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, lid 4
  4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 t/m 4:84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2013nieuwe regeling

02-07-2013

Bevelandse Bode 17-07-2013

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel anti-hagelgeneratoren gemeente Borsele 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;

gezien de door de gemeenteraad van Borsele op  6 oktober  2011 vastgestelde Geluidverordening buitengebied Borsele 2011;

gelet op artikel 14 van genoemde Geluidverordening waarin het college “kan afwijken van de bepalingen in de verordening, indien naar zijn oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard”;

gelet op artikel 6.12 lid 5 Activiteitenbesluit;

gelet op paragraaf 3.3 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998, waarin isolatiemaatregelen aan woningen van derden verplicht worden gesteld op kosten van de vergunninghouder in geval van overschrijding binnenwaarde;

gelet op artikel 1:3 lid 4 en de artikelen 4:81 t/m 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;

mede gelet op de Beleidsbrief d.d. 22 mei 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin gesteld wordt dat “de huidige regelgeving aan het bevoegd gezag op dit moment de mogelijkheid biedt om voor vergunningplichtige inrichtingen, zoals de anti-hagelgenerator, op basis van een lokaal optimale belangenafweging een passende milieuvergunning te verstrekken‘;

voorts gelet op het gegeven dat een deel van de fruittelers in Borsele gebruik maakt van de anti-hagelgenerator om schade aan hun fruitoogst te voorkomen dan wel te beperken;

overwegende dat de fruitteelt in Borsele van groot economisch en toeristisch belang is;

overwegende dat de belangen van omwonenden en de natuur in acht worden genomen;

overwegende dat er sprake is van bijzondere omstandigheden gelet op de mate van feitelijk gebruik van de anti-hagelgeneratoren in de gemeente Borsele in relatie tot de werkelijke geluidoverschrijding van de binnenwaarde van betrokken woningen van derden;

overwegende dat daardoor de isolatie van daarvoor in aanmerking komende woningen van derden zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard voor de betrokken vergunninghouder(s);

voorts overwegende dat een en ander per anti-hagelgenerator via akoestisch en volksgezondheidsonderzoek aangetoond moet worden;

ten slotte overwegende dat zij daarom met gebruikmaking van voornoemd artikel 14 Geluidverordening  wensen af te wijken van de in de Geluidverordening opgenomen geluidgrenswaarden met betrekking tot alle deelgebieden;

besluiten vast te stellen de Beleidsregel anti-hagelgeneratoren gemeente Borsele 2013, luidende als volgt:

Artikel 1 Afwijken geluidgrenswaarden Geluidverordening buitengebied Borsele 2011

  • 1

    Het college van B en W kan besluiten dat de opgenomen geluidgrenswaarden in tabel 1 behorende bij artikel 3 Geluidverordening buitengebied Borsele 2011 niet van toepassing zijn op een anti-hagelgenerator.

  • 2

    Het in lid 1 genoemde besluit kan uitsluitend genomen worden op basis van een akoestisch onderzoek en een daarop gebaseerd onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid per anti-hagelgenerator, behorende bij de aanvraag om omgevingsvergunning anti-hagel generator.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt per 1 augustus 2013 in werking.

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel anti-hagelgeneratoren gemeente Borsele 2013.

Heinkenszand, 2 juli 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van Borsele,

de secretaris,                              de burgemeester,