Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Tijdelijke subsidieverordening combinatieproject geluidsisolatie/energiebesparing bestaande woningen gemeente Borsele 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidieverordening combinatieproject geluidsisolatie/energiebesparing bestaande woningen gemeente Borsele 2013
CiteertitelTijdelijke subsidieverordening energiebesparing bestaande woningen gemeente Borsele 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet artikel 149
  2. Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2013nieuwe regeling

03-10-2013

Bevelandse Bode 16-10-2013

raadstukken 03-10-2013, B10

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieverordening combinatieproject geluidsisolatie/energiebesparing bestaande woningen gemeente Borsele 2013

Besluit tot het vaststellen van de ‘Tijdelijke subsidieverordening combinatieproject geluidsisolatie/energiebesparing bestaande woningen gemeente Borsele 2013’

 

De raad van de gemeente Borsele

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen met betrekking tot het subsidiëren van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen;

 

besluit vast te stellen de navolgende ‘Tijdelijke subsidieverordening combinatieproject geluidsisolatie/energiebesparing bestaande woningen gemeente Borsele 2013’

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

College: het college van burgemeester en wethouders van Borsele.

Maatwerkadvies: Advies dat inzicht geeft in de bouwkundige en installatietechnische verbetermogelijkheden van de woning. Het advies geeft duidelijk inzicht in de huidige energieprestatie (in een energielabel) en de mogelijke kosten en baten van energiegerelateerde verbeterpunten.

Energielabel: Het energielabel is een kwalificering (A t/m G) van de energetische kwaliteit van de woning. In bijlage I wordt een overzicht van de energielabels gegeven.

Labelsprong: Een labelsprong vindt plaats wanneer de energieprestatie van de woning, na woningaanpassingen, zodanig is verbeterd dat een beter energielabel wordt bereikt (bijvoorbeeld een sprong van energielabel C naar B).

Artikel 2 Doelstelling

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van energiebesparende maatregelen in bestaande woningen door middel van het uit laten voeren van woninggebonden maatregelen die het energielabel van de woning verbeteren.

Artikel 3 Bevoegdheid

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4 Subsidieplafond

  • 1

    Het subsidieplafond van deze subsidieverordening is vastgesteld op €5600,-

  • 2

    Alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Een aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij voldoet aan de eisen voor het in behandeling nemen van een aanvraag

Artikel 5 Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies

die op grond van de verordening worden verstrekt.

Artikel 6 Aanvrager

De aanvrager is eigenaar/bewoner van de woning.

Artikel 7 Toepassingsbereik

De subsidieregeling is van toepassing op de woningen die zijn benoemd in het ‘combinatieproject geluidsisolatie/energiebesparing woningen’ zoals vastgesteld in het collegebesluit van 17 september 2013.

Artikel 8 Enkelvoudige subsidietoekenning

Per woning kan eenmaal gemeentelijke subsidie worden toegekend betrekking hebbende op de verbetering van het energielabel.

Artikel 9 Maximale subsidie

Het college stelt een subsidiebedrag van maximaal €1400,- per woning ter beschikking.

Hoofdstuk 2 Aanvragen, verlenen, vaststelling en betaling van subsidie

Artikel 10 Aanvraag beschikking subsidieverlening

a. De aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening en subsidievaststelling wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier, onder overlegging van de daarop vermelde bijlagen.

b. De aanvraag wordt ingediend na uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in het maatwerkadvies en na vaststelling van het hernieuwde energielabel als bedoeld in artikel 13.

Artikel 11 Subsidiabele kosten

Het college kan aan een eigenaar-bewoner subsidie verstrekken voor het verbeteren van het energielabel van de woning, indien deze verbetering wordt bewerkstelligd met:

a. woningisolatie (vloer, dak, muren, ramen)

b. installatietechnische aanpassingen (cv-ketel) en duurzame energietechnieken (zonnepanelen) zijn enkel subsidiabel wanneer hiermee een tweede labelsprong wordt gemaakt.

Artikel 12 Uitzonderingsgrond

a. Het college stelt alleen subsidie beschikbaar wanneer, naast maatregelen ter verbetering van het energielabel, ook maatregelen worden getroffen om het geluidsniveau in de woning omlaag te brengen.

b. Onder lid a. benoemde maatregelen worden gekwalificeerd in het maatwerkadvies van een hiertoe gecertificeerd adviseur die is aangesloten bij Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-02 certificaat’.

Artikel 13 Gecertificeerd onderzoek

a. Het hernieuwde energielabel wordt vastgesteld door een gecertificeerd adviseur.

b. Bovengenoemde adviseur is aangesloten bij ‘Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-02 certificaat’.

Artikel 14 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt €700,- per labelsprong met een maximum van € 1.400,- per woning.

Artikel 15 Subsidievaststelling

Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van het aanvraagformulier, als bedoeld in artikel 10, een besluit met betrekking tot de subsidievaststelling. De aanvrager wordt hier schriftelijk over geinformeerd.

Artikel 16 Betaling

Het subsidiebedrag wordt binnen 30 werkdagen na het besluit tot subsidievaststelling betaalbaar gesteld.

Hoofdstuk 3 Nieuw HoofdstukOvergangs- en slotbepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van de bepalingen in de verordening, Indien naar zijn oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 18 Citeertitel

Deze subsidieverordening wordt aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieverordening energiebesparing bestaande woningen gemeente Borsele 2013’

Artikel 19 In werking treding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2013 en is geldig tot 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Borsele in zijn openbare vergadering van

3 oktober 2013.

 

 

de griffier,                                                     de voorzitter,