Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening gegevensverstrekking Wet basisregistratie personen gemeente Borsele 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking Wet basisregistratie personen gemeente Borsele 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking BRP
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpautomatisering en informatisering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 38 lid 1 en art. 39, de leden 1 en 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2014nieuwe regeling

12-12-2013

Bevelandse Bode, 18-12-2013

raadsstukken, 12-12-2013, B2

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Borsele 2013

Besluit van de raad van de gemeente Borsele tot het vaststellen van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013

 

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen (BRP);

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Borsele 2013

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voorzover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

 • 2.

  De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

  • a.

   De verstrekking van gegevens uit de BRP aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is;

  • b.

   De systematische verstrekking van gegevens uit de BRP aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is;

  • c.

   De toegang van een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is tot de BRP;

  • d.

   De toegang van de bewerker en diens medewerkers tot de BRP;

  • e.

   De verbanden tussen de BRP andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 

Artikel 2. Verstrekking aan derden

 

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 

Artikel 3. Gerede twijfel

 • 1.

  Een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is die gerede twijfel heeft over de juistheid van een gegeven dat hij verstrekt heeft verkregen uit de BRP, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen hiervoor nadere regels.

 

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 3 december 2009 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 6 januari 2014.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking BRP.

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 12 december 2013

 

De griffier, De voorzitter,