Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Regeling over de behandeling van bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling over de behandeling van bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden
CiteertitelKlachtenregeling Samenwerking de Bevelanden
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

de regeling is vastgesteld door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden, art 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2014Nieuwe regeling

07-04-2014

Gemeenteblad,dd. 29-04-2014, nr. 23410

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling over de behandeling van bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden;

gezien het voorstel van het dagelijkse bestuur van 24 maart 2014;

gelet op artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

b. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

c. voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 3 van deze regeling, en

d. secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 4 van deze regeling;

e. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling;

f. dagelijks bestuur: het dagelijkse bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter, twee leden en één of meer plaatsvervangende leden.

 • 2.

  De voorzitter, de leden en plaatsvervangende leden worden, op voorstel van het dagelijkse bestuur, door het algemeen bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De commissie regelt onderling de vervanging van de voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter en de (plv.) leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden of van de deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De secretaris is een door het dagelijkse bestuur aangewezen medewerker die de commissie in bij haar werkzaamheden ondersteunt.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk eenmaal herbenoemd te worden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het dagelijks bestuur.

 • 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid;

 • f.

  artikel 7:3.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan op verzoek dan wel uit eigen beweging bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het dagelijks bestuur vereist.

Artikel 10 Hoorzitting

De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich te laten horen.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14 Zitting

Behandeling van de bezwaarschriften vindt in een besloten zitting plaats.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het (audio)verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het (audio)verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de leden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissieberaadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 5.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn van twaalf weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de leden en de belanghebbende(n) een afschrift.

Artikel 19 Uitbrengen jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks voor 1 mei aan de bestuursorganen schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. Het jaarverslag wordt ter kennisname aan de deelnemende gemeenten toegezonden.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 21 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden.

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Samenwerking de Bevelanden in zijn openbare vergadering van 7 april 2014.

 

de secretaris,

mr. F.L.A.R. Marquinie MBA

 

de voorzitter,

mr. L.J. Verhulst

 

Vastgesteld door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Samenwerking de Bevelanden in zijn openbare vergadering van 7 april 2014.

 

de secretaris,

mr. F.L.A.R. Marquinie MBA

 

de voorzitter

mr. L.J. Verhulst