Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Regeling vergoeding bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie
CiteertitelRegeling vergoeding bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vastgesteld door hert algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 98
 2. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, art. 14 en 15
 3. Reisregeling Binnenland, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2014nieuwe regeling

12-05-2014

gemeenteblad dd 27-5-2014, nr. 29286

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur;

gelet op de artikelen 96 van de Gemeentewet, 14 en 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en 2 van de Reisregeling Binnenland;

b e s l u i t :

vast te stellen de Regeling vergoeding bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie;

Artikel 1 Hoogte vergoeding

 • 1.

  Aan de voorzitter en leden van de bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie wordt een jaarlijks vast te stellen vergoeding toegekend.

 • 2.

  Deze vergoeding per hoorzitting, waarin meerdere bezwaren en/of klachten behandeld kunnen worden, wordt vastgesteld op € 175,-- voor de voorzitter en op € 150,-- voor de (plaatsvervangende) leden.

 • 3.

  Indien er sprake is van een gecombineerde hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie, wordt één vergoeding uitbetaald.

 • 4.

  De hiervoor genoemde bedragen worden, gelet op het bepaalde in artikel 14, eerste lid, juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, per 1 januari van elk jaar herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande jaar. Een en ander zoals is aangegeven in de (jaarlijkse) circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties inzake ambtstoelage burgemeester, (onkosten)vergoeding wethouders, algemeen bestuursleden en commissieleden.

 • 5.

  Daar waar het advies van de commissie geheel buiten een hoorzitting als bedoeld onder het vorige lid tot stand komt, bedraagt de vergoeding de helft van het op grond van het eerste lid te vergoeden bedrag. Dit geldt ook voor zover een lid een hoorzitting niet heeft bijgewoond, maar aan de totstandkoming van een advies wel zijn noodzakelijk zijnde bijdrage heeft geleverd.

 • 6.

  De bedragen in het tweede lid van dit artikel zijn niet bedoeld voor gemaakte reiskosten ingevolge artikel 96, lid 1 onder b van de Gemeentewet. Daarvoor ontvangen de commissieleden, per hoorzitting per kilometer afstand tussen hun woonplaats en de plaats waar de hoorzitting plaatsvindt, het bedrag per kilometer zoals genoemd in artikel 2 van de Reisregeling Binnenland, zoals dat voor elk jaar door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt vastgesteld.

 • 7.

  Het gestelde in lid 6 geldt ook op het moment dat een commissielid uit hoofde van zijn functie als voorzitter of lid van de commissie om andere redenen reiskosten moet maken.

Artikel 2 Uitbetaling

De in artikel 1 genoemde vergoeding wordt per maand uitbetaald.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vergoeding bezwaarschriftencommissie en klachtencommissie gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden.

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden in zijn openbare hoorzitting van 12 mei 2014.

de secretaris,

mr. F.L.A.R. Marquinie MBA

 

 

 

de voorzitter,

mr. L.J. Verhulst