Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2015
CiteertitelHandhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Handhavings- en afstemmingsverordening WWB/Bbz/IOAW/IOAZ gemeente Borsele 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 8b en artikel 8, lid 1;
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1, en art. 38, lid 12;
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201701-10-20191e wijziging

07-04-2016

Gemeenteblad dd. 01-12-2014, nr. 70514

raadsstukken dd. 18-11-2014, nr. B4
03-05-201625-04-20171e wijziging

07-04-2016

Gemeenteblad dd. 01-12-2014, nr. 70514

raadsstukken dd. 18-11-2014, nr. B4
01-01-201503-05-2016Onbekend

18-11-2014

Gemeenteblad dd. 01-12-2014, nr. 70514

raadsstukken dd. 18-11-2014, nr. B4

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2015

De raad van de gemeente Borsele;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014;

 

Gelet op artikel 8b en artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a, d en e, van de Participatiewet, artikel 35 eerste lid onderdeel b en artikel 38, twaalfde lid van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

Gezien het advies van de Cliëntenraad Werk en Inkomen;

 

Besluit

vast te stellen de ‘Handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2015’.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  benadelingsbedrag: netto-uitkering op grond van de Participatiewet of de bruto-uitkering op grond van de IOAW of IOAZ, waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep wordt of is gedaan ten gevolge van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;

 • 2.

  bijstandsnorm: 1° toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de Participatiewet, of 2° grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) voor zover sprake is van een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ;

 • 3.

  uitkering: bijstand als bedoeld in artikel 5, onderdeel a, van de Participatiewet of een uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ.

 

Artikel 2. Het besluit tot opleggen van een verlaging

In het besluit tot het opleggen van een verlaging van de uitkering als bedoeld in de artikelen 9a, twaalfde lid en 18, tweede, vijfde en zesde lid, van de Participatiewet, de artikelen 20 en 38, twaalfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 20 en 38, twaalfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen worden in ieder geval vermeld:

 • a.

  de reden van de verlaging;

 • b.

  de duur van de verlaging;

 • c.

  het bedrag of percentage waarmee de uitkering wordt verlaagd, en

 • d.

  indien van toepassing, de reden om af te wijken van de standaardverlaging.

Artikel 3. Horen van belanghebbende

 • 1.

  Voordat een maatregel wordt opgelegd wordt een belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen als bedoeld in artikel 4:8 van de Awb.

 • 2.

  Toepassing van het eerste lid kan achterwege blijven als:

  • a.

   de vereiste spoed zich daartegen verzet;

  • b.

   belanghebbende al eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, of

  • c.

   het college het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de mate van verwijtbaarheid.

Artikel 4. Afzien van verlaging

 • 1.

  Het college ziet af van het opleggen van een maatregel als:

  • a.

   elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, of

  • b.

   de gedraging meer dan een jaar voor constatering daarvan door het college heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Het college kan afzien van een verlaging als het daarvoor dringende redenen aanwezig acht.

 • 3.

  Als het college afziet van een verlaging op grond van dringende redenen, wordt een belanghebbende hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 5. Ingangsdatum en tijdvak van een verlaging

 • 1.

  Een verlaging wordt toegepast op de uitkering over de kalendermaand volgend op de maand waarin het besluit tot het opleggen van de verlaging aan een belanghebbende is bekendgemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de op dat tijdstip voor die belanghebbende geldende bijstandsnorm.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de verlaging worden toegepast met ingang van de dag waarop het recht op bijstand is ontstaan, indien het besluit tot het opleggen van de verlaging samenvalt met het besluit tot toekennen van de bijstand.

 • 3.

  Een verlaging kan met terugwerkende kracht worden toegepast op de uitkering over de periode waarop de gedraging betrekking heeft gehad of over de periode waarin de gedraging heeft plaatsgevonden als een verlaging overeenkomstig het eerste lid niet mogelijk is omdat de uitkering is beëindigd of ingetrokken.

 • 4.

  Als een verlaging niet of niet geheel ten uitvoer kan worden gelegd als gevolg van de beëindiging of intrekking van de uitkering, wordt de verlaging of dat deel van de verlaging dat nog niet is uitgevoerd, alsnog ten uitvoer gelegd als belanghebbende binnen de termijn, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b van deze verordening, opnieuw een uitkering ontvangt.

Artikel 6. Berekeningsgrondslag

Een verlaging wordt berekend over de bijstandsnorm.

Artikel 7. Waarschuwing

Het college kan bij gedragingen van de eerste en tweede categorie als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 11 van deze verordening, volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing, tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van een jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een schriftelijke waarschuwing is gegeven.

Hoofdstuk 2. Niet nakomen van de niet geüniformeerde verplichtingen

Artikel 8. Gedragingen Participatiewet

 • Gedragingen van een belanghebbende waardoor een verplichting op grond van de artikelen 9 en 9a en 55 van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:

 • 1.

  Eerste categorie:

  • a.

   het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;

  • b.

   een aangeboden plan van aanpak, na kennisname daarvan, niet ondertekenen of tijdig retourneren.

 • 2.

  Tweede categorie:

  • a.

   het niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om in verband met arbeidsinschakeling op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen, voorzover niet de verplichting als bedoeld in artikel 18 lid 4 onderdeel h van de Participatiewet wordt geschonden.

 • 3.

  Derde categorie:

  • a.

   het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet;

  • b.

   het onvoldoende nakomen van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid van de Participatiewet, voor zover het gaat om een belanghebbende jonger dan 27 jaar, gedurende vier weken na een melding als bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, voor zover deze verplichtingen niet worden genoemd in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet;

  • c.

   het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet;

  • d.

   het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet.

   

 • 4.

  Vierde categorie:

  • a.

   het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in de gemeente van inwoning voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet.

   

Artikel 9. Gedragingen IOAW en IOAZ

 •  

  Gedragingen van een belanghebbende waardoor een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de IOAW of de artikelen 37 en 38 van de IOAZ niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:

 • 1.

  Eerste categorie:

  • a.

   het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;

  • b.

   een aangeboden plan van aanpak, na kennisname daarvan, niet ondertekenen of tijdig retourneren.

 • 2.

  Tweede categorie:

  • a.

   het niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om in verband met arbeidsinschakeling op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen.

 • 3.

  Derde categorie:

  • a.

   het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;

  • b.

   het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAW of de artikelen 36, eerste lid, en artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAZ, voor zover dit niet heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening;

  • c.

   het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAW of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAZ niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de IOAW of artikel 38, eerste lid, van de IOAZ;

  • d.

   het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de IOAW of artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de IOAZ;

  • e.

   overige in de persoon gelegen gedragingen die de arbeidsinschakeling belemmeren, zoals houding, kleding en gedrag, waardoor concrete kansen op werk of concreet uitzicht op werk zijn verspeeld.

 • 4.

  Vierde categorie:

  • a.

   het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen;

  • b.

   het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid;

  • c.

   het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder a of b, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 20, tweede lid, onder a of b, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • d.

   het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAW en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAZ, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening.

Artikel 10. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

 • Een verlaging wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Participatiewet wordt afgestemd op het benadelingsbedrag. Deze gedragingen worden onderscheiden in de volgende categorieën:

   

 • 1.

  Eerste categorie: gedragingen die hebben geleid tot een benadelingbedrag van minder dan € 500,00;

 • 2.

  Tweede categorie: gedragingen die hebben geleid tot een benadelingbedrag van € 500,00 tot € 2000,00;

 • 3.

  Derde categorie: gedragingen die hebben geleid tot een benadelingbedrag van € 2000,00 tot € 4000,00;

 • 4.

  Vierde categorie: gedragingen die hebben geleid tot een benadelingbedrag van € 4000,00 tot en met €10.000;

 • 5.

  Indien het benadelingbedrag meer bedraagt dan € 10.000,00 wordt een individueel besluit genomen.

Artikel 11. Niet nakomen van overige verplichtingen

 • Als een belanghebbende een door het college opgelegde verplichting als bedoeld in artikel 55 en 57 van de Participatiewet en artikel 38, tweede lid van het Bbz, niet of onvoldoende nakomt, wordt een verlaging toegepast. De gedragingen worden onderscheiden in de volgende categorieën:

 • 1.

  Eerste categorie:

  • a.

   het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting dat het college in naam van belanghebbende noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand verricht.

 • 2.

  Tweede categorie.

  • a.

   het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van bijstand;

  • b.

   het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting om, op advies van een arts, zich onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard.

 • 3.

  Derde categorie:

  • a.

   het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling.

   

 • 4.

  Vierde categorie:

  • a.

   het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die strekken tot vermindering of beëindiging van de bijstand.

   

Artikel 11A. Niet afleggen van de taaltoets zoals bedoeld in artikel 18b, lid 2 van de Participatiewet

Als een belanghebbende een taaltoets zoals bedoeld in artikel 18b, lid 2 van de Participatiewet verwijtbaar niet aflegt, wordt dit gekwalificeerd als zijnde schending van de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 17, lid 2 Participatiewet en wordt een verlaging, behoudens indien zich zeer dringende redenen voordoen, toegepast die overeenstemt met de verlagingen die zijn genoemd in de leden 9,10 en 11 van artikel 18b, lid 2 van de Participatiewet.

De verlagingen wegens het niet verschijnen bij/afleggen van de taaltoets zijn als volgt:

 

 • -

  een verlaging van 20% van de bijstandsnorm gedurende maximaal 6 maanden in het geval voor de eerste keer de taaltoets niet is afgelegd;

 

 • -

  een verlaging van 40% van de bijstandsnorm gedurende maximaal 6 maanden in het geval voor de tweede keer de taaltoets niet is afgelegd;

 •  

 • -

  een verlaging van 100% van de bijstandsnorm van tenminste 3 maanden in het geval voor de derde keer of vaker de taaltoets niet is afgelegd.

Deze verlagingen worden per direct beëindigd vanaf het moment dat belanghebbende de taaltoets alsnog heeft afgelegd.

Artikel 12. Hoogte en duur van de verlaging

 • De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 11, wordt vastgesteld op:

 • 1.

  10% van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de eerste categorie;

 • 2.

  20% van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de tweede categorie;

 • 3.

  40% van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de derde categorie;

 • 4.

  100% van de bijstandsnorm gedurende een maand bij gedragingen van de vierde categorie.

Artikel 13. Maatregel bij verlies van een voorliggende voorziening door toepassing van een recidiveboete

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 10 en 12 wordt, indien belanghebbende geen beroep meer kan doen op een passende en toereikende voorliggende voorziening, omdat deze volledig wordt verrekend met een bestuurlijke boete in het kader van het bij herhaling schenden van de inlichtingenplicht een maatregel opgelegd van 100% gedurende de eerste drie maanden van de bijstandsverlening.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, wordt de maatregel aansluitend in de tweede en derde maand gematigd tot 20% indien belanghebbende redelijkerwijs niet kan beschikken over gelden ter hoogte van ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 14. Zeer ernstige misdragingen Participatiewet

 • 1.

  Eerste categorie

  Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet, wordt een verlaging opgelegd van 40% van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij:

  • a.

   het uitoefenen van fysiek geweld tegen materiële zaken;

  • b.

   verbaal geweld, waaronder in ieder geval is begrepen: schelden;

  • c.

   discriminatie.

 • 2.

  Tweede categorie

  Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet als bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet, wordt een verlaging opgelegd van 100% van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij:

  • a.

   het uitoefenen van fysiek geweld;

  • b.

   intimidatie;

  • c.

   mondelinge of schriftelijke bedreigingen.

Artikel 15. Zeer ernstige misdragingen IOAW/IOAZ

 • 1.

  Eerste categorie

  Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, wordt een verlaging opgelegd van 40% van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij:

  • a.

   het uitoefenen van fysiek geweld tegen materiële zaken;

  • b.

   verbaal geweld, waaronder in ieder geval is begrepen: schelden;

  • c.

   discriminatie.

   

 • 2.

  Tweede categorie

  Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het college of zijn ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, wordt een verlaging opgelegd van 40% van de bijstandsnorm gedurende een maand, bij:

  • a.

   het uitoefenen van fysiek geweld;

  • b.

   intimidatie;

  • c.

   mondelinge of schriftelijke bedreigingen.

   

Hoofdstuk 3. Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de arbeidsinschakeling

Artikel 16. Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting

Als een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100% van de bijstandsnorm gedurende een maand.

Artikel 17. Toedeling verlaging

 • 1.

  Het bedrag van de verlaging, bedoeld in artikel 16, wordt toegepast over de maand van oplegging van de maatregel en de daaropvolgende maand als bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Hierbij wordt zowel aan de maand van oplegging als aan de daaropvolgende maand de helft van de verlaging toebedeeld.

 • 2.

  Als sprake is van een verlaging op grond van artikel 18, vierde lid, onderdeel a, van de Participatiewet, vindt geen verrekening als bedoeld in het eerste lid plaats.

Hoofdstuk 4. Samenloop en recidive

Artikel 18. Samenloop van gedragingen

 • 1.

  Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van meerdere in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt één verlaging opgelegd. Voor het bepalen van de hoogte en duur van de verlaging wordt uitgegaan van de gedraging waarop de hoogste verlaging is gesteld.

 • 2.

  Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichtingen, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen worden gelijktijdig opgelegd. Indien de maatregelen niet in één kalendermaand kunnen worden geëffectueerd, of als gelijktijdige oplegging gelet op de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is, worden de maatregelen na het besluit tot opleggen van de maatregel achtereenvolgend opgelegd.

 • 3.

  Als sprake is van één gedraging die schending oplevert van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, wordt geen verlaging opgelegd, voor zover voor die schending een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

 • 4.

  Als sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van zowel een in deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet genoemde verplichting als een in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet genoemde verplichting, waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd, tenzij dit gelet op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de belanghebbende niet verantwoord is.

Artikel 19. Recidive

 • 1.

  Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 11, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde categorie, wordt telkens de hoogte of duur van de oorspronkelijke verlaging verdubbeld. Met een besluit waarmee een verlaging is toegepast wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen en het besluit om te volstaan met een schriftelijke waarschuwing.

 • 2.

  Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 14 en 15 opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde categorie, wordt telkens de hoogte of duur van de oorspronkelijke verlaging verdubbeld. Met een besluit waarmee een verlaging is toegepast wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen.

 • 3.

  Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm gedurendetwee maanden.Met een besluit waarmee een verlaging is toegepast wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen.

Hoofdstuk 5. Blijvende of tijdelijke weigering IOAW/IOAZ

Artikel 20. Samenloop bij weigeren uitkering IOAW/IOAZ

Als het college de uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of artikel 20, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen blijvend of tijdelijk weigert en de gedraging die tot deze weigering heeft geleid tevens op grond van deze verordening tot een verlaging zou kunnen leiden, blijft een verlaging ter zake van die gedraging achterwege.

Artikel 20a. Blijvend en tijdelijk weigeren IOAW- of IOAZ-uitkering

 • 1.

  Het college kan de uitkering tijdelijk weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW of de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als:

  • a.

   aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een persoon ter zake een verwijt kan worden gemaakt, of

  • b.

   de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van een persoon zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem zou kunnen worden gevergd.

 • 2.

  Het college kan de uitkering blijvend weigeren naar de mate waarin de belanghebbende inkomen als bedoeld in of op grond van artikel 8 van de IOAW van de IOAZ zou hebben kunnen verwerven, als een persoon:

  • a.

   nalaat algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden, of

  • b.

   door eigen toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgt.

Hoofdstuk 6. Recidiveboete

Artikel 21. Verrekening met beslagvrije voet bij voldoende gelden

 • 1.

  Indien belanghebbende redelijkerwijs over gelden kan beschikken ter hoogte van ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm, verrekent het college de recidiveboete met de algemene bijstand zonder inachtneming van de beslagvrije voet.

 • 2.

  De verrekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende een tijdvak van ten hoogste drie maanden, met ingang van de eerst volgende kalendermaand volgend op het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 22. Verrekening bij geen of onvoldoende gelden

 • 1.

  Indien belanghebbende redelijkerwijs niet kan beschikken over gelden ter hoogte van tenminste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm, kan het college op verzoek van belanghebbende en onder toevoeging van overtuigende bewijsstukken, de recidiveboete verrekenen gedurende één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet. De verrekening geschiedt met ingang van de eerst volgende kalendermaand vanaf het moment van de dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd.

 • 2.

  Aansluitend op de verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekent het college de recidiveboete in de daarop volgende twee maanden op een dusdanige wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook de middelen gerekend als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n en r, van de Participatiewet.

Artikel 23. Verrekenen met inachtneming van de beslagvrije voet

In afwijking van de artikelen 21 en 22 kan het college, op verzoek van belanghebbende en onder toevoeging van overtuigende bewijsstukken, de recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien:

 • a.

  verrekening zou leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin; dan wel

 • b.

  anderszins sprake is van dringende redenen.

Artikel 24. Eerder opgelegde bestuurlijke boete

De artikelen 21, 22 en 23 zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid van de Participatiewet dan wel artikel 20a IOAW/IOAZ, indien en voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de recidiveboete.

Hoofdstuk 7. Handhaving en fraudepreventie

Artikel 25. Fraudepreventie en controle

Er wordt aandacht besteed aan het voorkomen van fraude:

 • 1.

  door het zowel mondeling als schriftelijk vroegtijdig informeren van de (potentiële) uitkeringsgerechtigde over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een uitkering zijn verbonden.

 • 2.

  door voorlichting te verstrekken over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik van een uitkering.

Artikel 26. Controle bij aanvraag, tijdens en na beëindiging van de bijstandsperiode

 • 1.

  Het college voert zowel bij de aanvraagprocedure als periodiek bestandsvergelijkingen uit waarbij actuele gegevens worden gecontroleerd op juistheid en echtheid. Op grond hiervan kan de uitkering na verificatie aan veranderende omstandigheden worden aangepast.

 • 2.

  Het college beschrijft welke controlesystematieken (signaal- en/of risicosturing) worden ingezet om de rechtmatigheid van de uitkering te controleren, alsmede binnen welke termijn deze plaatsvinden.

 • 3.

  Op basis van deze systematiek neemt het college besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid van de (verstrekte) uitkering en de wederzijds tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan.

Artikel 27. Verantwoording college

Het college rapporteert de raad over:

 • a.

  het aantal gevallen waarin is vastgesteld dat een uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;

 • b.

  de verschillende vormen van fraude die zijn geconstateerd en de frequentie ervan;

 • c.

  in hoeveel gevallen aangifte is gedaan bij het Openbaar Ministerie;

 • d.

  of, en zo ja, in hoeveel gevallen tot terugvordering is besloten, dan wel in hoeveel gevallen, met redenen omkleed, is afgezien van terugvordering;

 • e.

  of, en zo ja, in hoeveel gevallen is ingevorderd en tot welk bedrag;

 • f.

  of, en zo ja, in hoeveel gevallen een boete is opgelegd en tot welk bedrag;

Hoofdstuk 8. Slotbepaling

Artikel 28. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 onder gelijktijdige intrekking van de handhavings- en afstemmingsverordening WWB/Bbz/IOAW/IOAZ gemeente Borsele 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavings- en Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2015.

Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 november 2014,

De voorzitter, De griffier