Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening Declaratiefonds gemeente Borsele 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Declaratiefonds gemeente Borsele 2015
CiteertitelVerordening Declaratiefonds gemeente Borsele 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de  Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-08-2019nieuwe regeling

18-01-2015

Gemeenteblad dd. 01-12-2014, nr. 70541

raadsstukken dd. 18-11-2014, nr. B7

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Borsele;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Borsele van 4 november 2014;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

Vast te stellen de “Verordening Declaratiefonds gemeente Borsele 2015”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • 2.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Borsele;

 • 4.

  de afdeling: de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden.

Artikel 2. Doel

Het doel van het Declaratiefonds is het voorkomen dat inwoners van de gemeente Borsele met een laag inkomen in een sociaal-maatschappelijk isolement raken als gevolg van het om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  Voor een tegemoetkoming kunnen in aanmerking komen de personen van 21 jaar en ouder die in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Borsele staan ingeschreven en in die gemeente feitelijk woonachtig zijn.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt aan degene die gedurende zes maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag een inkomen heeft van maximaal 120 procent van de voor hem of haar geldende bijstandsnorm. Daarnaast mag het vermogen op de datum van de aanvraag niet meer bedragen dan het vrij te laten vermogen in het kader van de Participatiewet.Het vermogen uit de eigen woning wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

 • 3.

  De tegemoetkoming geldt voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden/ samenwonenden en hun ten laste komende kinderen tot 18 jaar en geldt voor ieder gezinslid afzonderlijk.

 • 4.

  Thuiswonende jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar van de in lid 3 vermelde ouder(s) die zelf ook voldoen aan de in lid 2 genoemde inkomens- en vermogenseisen, behoren ook tot de doelgroep van het Declaratiefonds.

 • 5.

  Van een bijdrage zijn de volgende categorieën inwoners uitgesloten:

  • a)

   studenten die een studie volgen waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering mogelijk is;

  • b)

   vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfstitel.

Artikel 4. Vergoedbare kosten

Voor declaratie komen in aanmerking de kosten die zijn gemaakt voor of in verband met sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten.

Artikel 5. Voorliggende voorzieningen
 • 1.

  Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds gelden als voorliggende voorzieningen voor de kosten van deelname aan sportieve en culturele activiteiten door kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

 • 2.

  Voor de in lid 1 genoemde activiteiten dient via een intermediair een aanvraag te worden ingediend bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds.

Artikel 6. Hoogte vergoeding

 • 1.

  De vergoeding voor de in artikel 4 vermelde kosten bedraagt 100 procent van de kosten;

 • 2.

  De maximum vergoeding van de in artikel 4 vermelde kosten bedraagt € 200,00 per persoon per kalenderjaar.

 • 3.

  In tegenstelling tot lid 2 geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een maximum vergoeding van de in artikel 4 vermelde kosten van € 100,00 per persoon per kalenderjaar.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag vast of recht op een bijdrage bestaat.

 • 2.

  De termijn voor het nemen van een besluit wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • 3.

  Het college doet mededeling van de opschorting aan de aanvrager en nodigt hem uit binnen een door hen te stellen termijn het verzuim te herstellen.

 • 4.

  Indien de aanvrager de aanvraag niet binnen de gestelde termijn aanvult, besluit het college de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 8. Procedure

 • 1.

  Een aanvraag kan met terugwerkende kracht tot 1 januari van het kalenderjaar worden ingediend, mits over die periode wordt voldaan aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden.

 • 2.

  De aanvraag kan tot uiterlijk 1 februari worden ingediend, van het jaar dat volgt op het declaratiejaar.

 • 3.

  Bij de aanvraag zoals bedoeld in het eerste lid dienen bewijsstukken te worden ingediend die op naam van de aanvrager of diens gezinsleden zijn gesteld.

 • 4.

  Inkomens- en vermogensgegevens moeten alleen overlegd worden, als de afdeling hierover niet zelf informatie kan inwinnen.

Artikel 9.Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Declaratiefonds gemeente Borsele 2015".

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 onder intrekking van de Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 18 november 2014,

de griffier, de voorzitter,