Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Asbest van het dak Borsele 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAsbest van het dak Borsele 2016
CiteertitelAsbest van het dak Borsele 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201601-06-2016nieuwe regeling

02-06-2016

Gemeenteblad, d.d. 18-07-2016, 97117

B9

Tekst van de regeling

Intitulé

Asbest van het dak Borsele 2016

Besluit tot het vaststellen van de subsidieverordening Asbest van het dak Borsele 2016

De gemeenteraad van Borsele,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 17 mei 2016;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het gewenst is om regels te stellen met betrekking tot subsidieverlening om verwijdering van asbestdaken in de dorpen van de gemeente Borsele te stimuleren.

Besluit vast te stellen de navolgende subsidieverordening ‘Asbest van het dak Borsele 2016’

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Aanvragereigenaar (particulier of bedrijf) van de betreffende opstallen/daken of een daartoe gemachtigd persoon of bedrijf;

 • 2.

  Asbest:De vezelachtige silicaten actinoliet, amosiet, anthofylliet, chrysotiel, crocidoliet en tremliet;

 • 3.

  Asbestdak: asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

 • 4.

  Bewijs van inlevering: formulier dat wordt ondertekend/gestempeld bij de milieustraat bij inlevering van maximaal 35m² asbestdak.

 • 5.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;

 • 6.

  Gecertificeerd bedrijf:bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • 7.

  Landelijk asbestvolgsysteem: digitale voorziening voor het registreren en melden van stappen in de procedure van asbestverwijdering, raadpleegbaar op: www.asbestvolgsysteem.nl

 • 8.

  SC-530: Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering

 • 9.

  Subsidie: financiële tegemoetkoming die wordt toegekend en verstrekt volgens de in deze verordening vastgestelde regels;

 • 10.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies ingevolge deze verordening;

 • 11.

  Quickscan asbestdaken dorpskernen gemeente Borsele: Rapport Quickscan 20163002 opgesteld door Enforcement BV, datum 14 maart 2016.

Artikel 2 Doelstelling

1.Het doel van deze verordening ‘Asbest van het dak Borsele 2016’ is het verwijderen van asbestdaken in de dorpen van de gemeente Borsele te bevorderen met behulp van subsidie.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een subsidie toe te kennen aan de aanvrager.

 • 3.

  Het college kan bij zijn beslissing op grond van het tweede lid van dit artikel rekening houden met financiële steun die op grond van enig andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 4.

  Het college kan aan de toekenning van de subsidie nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Verslag

Artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de subsidies die op grond van de verordening worden verstrekt.

Artikel 5 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze subsidieverordening is slechts van toepassing op asbesthoudend materiaal dat primair als dakbedekking wordt gebruikt.

 • 2.

  Deze subsidieverordening is van toepassing op asbestdaken groter dan 35m² in en nabij de dorpskernen die zijn geselecteerd in de ‘Quickscan asbestdaken dorpskernen gemeente Borsele’.

 • 3.

  Deze subsidieverordening is van toepassing op asbestdaken met een maximale oppervlakte van 35m² binnen de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Wegenverkeerswet.

 • 4.

  Deze verordening is niet van toepassing op de verwijdering van: puin, puingranulaat, rioolpijpen, schoorstenen, isolatiemateriaal, zwerfasbest of enig ander asbesthoudende bouwmateriaal.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de periode vanaf 1 juni 2016 t/m 31 december 2019 is vastgesteld op €310.000.

 • 2.

  Na 1 januari 2020 is de gemeenteraad of het college bevoegd om een nieuw subsidieplafond vast te stellen.

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1.

  Indien niet meer dan 35m² asbesthoudend dakoppervlak is verwijderd, bedraagt de subsidie € 50, -.

 • 2.

  Indien meer dan 35m² asbesthoudend dakoppervlak is verwijderd, bedraagt de subsidie € 3,50 per vierkante meter verwijderd asbesthoudend dakoppervlak.

Artikel 8 Subsidie zonnepanelen

Aanvullend op de subsidie voor het verwijderen van asbest kan subsidie worden verkregen op de plaatsing van zonnepanelen. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1/m² op basis van het te saneren dakoppervlakte aan asbest. Bij het plaatsen van zonnepanelen geldt tevens een maximum subsidiebedrag van € 0,70 per geplaatste Wattpiek.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening wordt uiterlijk 6 maanden na verwijdering van het asbestdak ingediend.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid wordt een aanvraag om een beschikking tot subsidieverlening ingediend voor asbestverwijdering dat is uitgevoerd na 31 december 2015.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4.

  Indien niet meer dan 35m² asbesthoudend dakoppervlak is verwijderd gaat de aanvraag vergezeld van een volledig ingevuld Bewijs van inlevering.

 • 5.

  Indien meer dan 35m² asbesthoudend dakoppervlak is verwijderd gaat de aanvraag vergezeld van de factuur voor het verwijderen van het asbestdak.

 • 6.

  De factuur, bedoeld in het vijfde lid, bevat tenminste de volgende gegevens:

  • a.

   het aantal verwijderde m² asbestdak;

  • b.

   de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid;

  • c.

   het nummer dat is toegewezen aan het object in het landelijk asbestvolgsysteem, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt;

  • d.

   de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd, en

  • e.

   de Ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering uitvoert;

 • 7.

  Indien van toepassing gaat de aanvraag vergezeld van een factuur van de geplaatste zonnepanelen inclusief de product specificaties.

Artikel 10 Vaststelling

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 9 binnen twee weken.

 • 2.

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen en deelt dit middels een besluit mee aan de aanvrager.

Artikel 11 Afwijzing

1.Het college beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien:

 • a.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • b.

  het asbestdak (nog) niet is verwijderd;

 • c.

  de verwijdering van meer dan 35m² asbestdak niet is uitgevoerd door een SC-530 gecertificeerd bedrijf;

 • d.

  de verwijdering van het asbestdak heeft plaatsgevonden meer dan 6 maanden voor de aanvraag en/of voor 1 januari 2016

 • e.

  de aanvrager geen eigenaar of daartoe bevoegd gemachtigd persoon of bedrijf is van het betreffende asbestdak.

 • f.

  de melding van de verwijdering van meer dan 35m² asbesthoudend dakoppervlak niet is ingevoerd in het landelijk asbestvolgsysteem.

 • g.

  er al subsidie is toegekend op basis van deze verordening op hetzelfde kadastrale perceel.

 • h.

  er niet is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor het verwijderen van asbest.

Artikel 12 Intrekking

1.Het college besluit een subsidievaststelling in te trekken als:

 • a.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • b.

  de subsidie is vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, af te wijken van deze verordening, indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juni 2016

 • 2.

  De tijdelijke subsidieverordening ‘Asbest van het dak’ wordt ingetrokken.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als subsidieverordening ‘Asbest van het dak Borsele 2016’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2016.

de griffier, de voorzitter,

dhr. P. de Vree dhr. E. Gelok