Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening burgerinitiatief gemeente Borsele 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief gemeente Borsele 2018
CiteertitelVerordening burgerinitiatief gemeente Borsele 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2020art. 2

09-01-2020

gmb-2020-45079

Raadsstukken d.d. 09-01-2020, nummer 8
19-10-201801-03-2020Verordening burgerinitiatief gemeente Borsele 2018

04-10-2018

gmb-2018-220400

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief gemeente Borsele 2018

De raad van de gemeente Borsele;

gelezen het voorstel van het presidium dd. 30 augustus 2018;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende Verordening burgerinitiatief gemeente Borsele 2018

Artikel 1.

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2.

1. De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering, indien daartoe door een

initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

2. Een verzoek is niet-ontvankelijk indien het:

a. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat;

b. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5 of

c. niet door ten minste 50 initiatiefgerechtigden is ondersteund.

Artikel 3.

1. Initiatiefgerechtigd zijn de ingezetenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad en de ingezetenen van 14 jaar en ouder die met uitzondering van de leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

2. Voor de beoordeling of iemand belanghebbende is, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4.

1. Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

b. een vraag over het gemeentelijk beleid;

c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht ;

d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

e. een onderwerp waarover korter dan een jaar voor indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden.

2. Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal door de raad worden doorgezonden naar het college of naar de burgemeester.

Artikel 5.

1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de griffier. De griffier zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

2. Het verzoek bevat ten minste:

a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

b. een toelichting op het burgerinitiatief, en

c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s);

d. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefgerechtigden die het burgerinitiatief ondersteunen.

Artikel 6.

1. De raad agendeert het burgerinitiatief, voor zijn eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het initiatief, indien het voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 5. Er dient ten minste twee weken te liggen tussen de dag van indiening van het burgerinitiatief en de dag van de vergadering waarin over het burgerinitiatief wordt beslist. Indien de termijn van twee weken redelijkerwijs niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat het voorstel nog niet gereed is, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor de daaropvolgende vergadering van de raad.

2. De voorzitter van de raad nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.

3. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

4. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer.

5. De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

6. Indien een burgerinitiatief is afgewezen, is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep open staat.

Artikel 7.

De Verordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele wordt ingetrokken.

Artikel 8.

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening burgerinitiatief gemeente Borsele 2018.

Artikel 9.

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

Vastgesteld in de vergadering van de raad van 4 oktober 2018.

de griffier, de voorzitter,