Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening winkeltijden Borsele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Borsele
CiteertitelVerordening winkeltijden Borsele
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dexe regeling vervangt de Verordening Winkelsluiting Borsele.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 149
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-1996nieuwe regeling

06-06-1996

raadsstukken 06-06-1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Borsele

Besluit van de raad van de Gemeente Borsele tot het vaststellen van de ‘Verordening winkeltijden Borsele’.In verband met de inwerkingtreding van de Winkeltijdenwet per 1 juli 1996 moet er een nieuwe verordening inzake de winkeltijden worden vastgesteld.De raad van Borsele besluit, gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de gemeentewet en gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 1996, vast te stellen de navolgende verordening: 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. de wet: de Winkeltijdenwet;b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag. 

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aan vraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de bevoegdheid

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist. c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daartoe gestelde termijn of, bij gebreke aan een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; f. de houder of de rechtverkrijgende dit verzoekt.  

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b, van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

   

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van: a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard; b. uitstallen van goederen.  

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden. bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

   

Artikel 8 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht, niet voor winkels en straathandel op een terrein waarop rekreanten volgens de bestaande voorschriften verblijf mogen houden gedurende het tijdvak tussen 29 april tot 1 oktober op zon- en feestdagen vanaf 06.00 uur tot 22.00 uur voor de verkoop van levensmiddelen

Artikel 9 In werking treden

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1996.

 • 2

  De Verordening Winkelsluiting Borsele vervalt per 1 juli 1996.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening winkeltijden Borsele’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 1996.

De secretaris,       De voorzitter,