Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening zienswijzen ontwerp-bestemmingsplannen gemeente Borsele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening zienswijzen ontwerp-bestemmingsplannen gemeente Borsele
CiteertitelVerordening zienswijzen ontwerp-bestemmingsplannen gemeente Borsele
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2005Nieuwe regeling

09-09-2004

Borselse Bode 27-01-2005

raadsstukken 09-09-2004, C4
28-01-2005Nieuwe regeling

09-09-2004

Borselse Bode 27-01-2005

raadsstukken 09-09-2004, C4

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening zienswijzen ontwerp-bestemmingsplannen gemeente Borsele

Besluit van de raad der gemeente Borsele tot het instellen van een commissie voor het

horen van hen die zienswijzen hebben kenbaar gemaakt ten aanzien van ontwerp

bestemmingsplannen.

Op grond van artikel 23, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening stelt de gemeenteraad

degenen die hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt in de gelegenheid tot het geven van

een nadere mondelinge toelichting.

Hiervoor kan de gemeenteraad met gebruikmaking van artikel 82 van de Gemeentewet een

commissie instellen.

B E S L U I T :

een commissie in te stellen voor het horen van degenen die tijdig hun zienswijze kenbaar

hebben gemaakt over ontwerp-bestemmingsplannen.

 

Artikel 1  

De commissie heeft tot taak degenen die hun zienswijze schriftelijk kenbaar hebben gemaakt over ontwerp-bestemmingsplannen te horen.

 

Artikel 2  

a. De commissie bestaat uit vijf leden, bij voorkeur één uit elke functie door de gemeenteraad uit zijn midden aangewezen.

b. Voor ieder lid wordt op dezelfde wijze een plaatsvervanger aangewezen.

c. Indien een lid en/of plaatsvervangend lid, om welke reden dan ook, verhinderd is, staat het diens fractie vrij een andere afgevaardigde aan te wijzen.

d. De leden wijzen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervanger aan.

e. De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegd de vergaderingen van de commissie bij te wonen en aan de besprekingen deel te nemen.

 

Artikel 3  

a. Het college van burgemeester en wethouders wijzen een secretaris en een plaatsvervangend secretaris van de commissie aan.

b. De secretaris maakt het ontwerp van het verslag en staat de commissie bij in de uitoefening van zijn functie.

c. De secretaris draagt er zorg voor dat de leden en degenen die gehoord worden tenminste twee weken vóór het horen worden uitgenodigd.

 

Artikel 4  

De commissie kan deskundigen uitnodigen en hen aan de besprekingen laten deelnemen.

Artikel 5  

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

Artikel 6  

a. De commissie kan ook anderen dan degenen die gehoord worden de gelegenheid geven het woord te voeren.

b. De voorzitter bepaalt de daarbij in acht te nemen spreektijd.

 

Artikel 7  

De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd,

wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders of anderen wordt verstoord, degenen die de verstoring veroorzaken te doen vertrekken.                                                                                                                                                                                                                                   De wethouder Ruimtelijke Ordening is in nader overleg met de voorzitter van de commissie

bij de hoorzitting aanwezig om hoor- en wederhoor te kunnen toepassen.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 september 2004.

De voorzitter,

 

De griffier,