Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Mandaatbesluit Borsele 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Borsele 2008
CiteertitelMandaatbesluit Borsele 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is mede vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201418-03-2015wijziging bijlage, Mandaatlijst 2012

17-12-2013

Bevelandse Bode, 18-12-2013

geen
01-01-201101-01-2011wijziging bijlage, Mandaatlijst 2011

28-09-2010

Borselse Bode, 30-09-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Borsele 2008

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Borsele, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar van Borsele van 18 december 2007 tot het intrekken van het Mandaatbesluit, vastgesteld op 20 december 2005;

overwegende dat zij het gewenst achten een nieuw mandaatbesluit vast te stellen;

besluiten:

vast te stellen het Mandaatbesluit Borsele 2008, luidende als volgt:

 

 

Artikel 1 Mandaat

De bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester besluiten te nemen en te ondertekenen wordt, met betrekking tot de op de Mandaatlijst vermelde bevoegdheden, gemandateerd aan de op de Mandaatlijst vermelde functionarissen. Aan de betreffende functionarissen wordt tevens machtiging verleend om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om tot besluitvorming te komen en de genomen besluiten uit te voeren of op de Mandaatlijst zijn vermeld. De namen van de mandatarissen worden vermeld op de bij de Mandaatlijst behorende bijlage.

Artikel 2 Vervanging

Bij afwezigheid van de mandataris geldt de volgende vervangingsregeling:

a de behandelend ambtenaar wordt bij diens afwezigheid vervangen door het afdelingshoofd;

b het afdelingshoofd wordt bij diens afwezigheid vervangen door het sectorhoofd;

c het sectorhoofd wordt bij diens afwezigheid vervangen door de secretaris.

 

Artikel 3 Toepassing

Het mandaat is niet van toepassing, indien het besluit in het betreffende geval:

a. niet binnen de regeling kan worden genomen;

b. leidt tot niet in de begroting geraamde uitgaven/inkomsten;

c. voorgelegd moet worden aan de raad;

d. niet spoort met een voorgenomen verandering in geformuleerd beleid;

e. is gebaseerd op contraire ambtelijke adviezen;

f. een afwijzende beschikking betreft, tenzij anders is vermeld op de Mandaatlijst;

g. een beslissing op een bezwaarschrift betreft;

h. zienswijzen naar voren zijn gebracht.

 

Artikel 4 Ondertekening

 • 1

  Bij de uitoefening van het beslissingsmandaat, verleend door het college van burgemeester en wethouders, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  Burgemeester en wethouders van Borsele,

  namens hen,

  gevolgd door de functienaam van de mandataris, alsmede diens naam en handtekening.

   

 • 2

  Bij de uitoefening van het beslissingsmandaat, verleend door de burgemeester, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  De burgemeester van Borsele,

  namens hem,

   

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2008.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als het Mandaatbesluit Borsele 2008.

Heinkenszand, 18 december 2007,

Burgemeester en wethouders van Borsele,

de secretaris,                    de burgemeester,

 

de burgemeester van Borsele,

 

 

Mandaatlijst 1  

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Borsele, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat zij op 18 december 2007 het Mandaatbesluit Borsele 2008 hebben vastgesteld;

 

dat zij op 18 december 2012, ter uitvoering van artikel 1 van het Mandaatbesluit Borsele 2008 de Mandaatlijst 2013 hebben vastgesteld;

 

dat zij de Mandaatlijst 2014 wensen vast te stellen;

 

besluiten:

 

I vast te stellen de Mandaatlijst Borsele 2014;

II te bepalen dat de Mandaatlijst Borsele 2014 per 1 januari 2014 in werking treedt;

III te bepalen dat de Mandaatlijst Borsele 2013 per 1 januari 2014 vervalt.

 

Heinkenszand, 17 december 2013.

 

Burgemeester en wethouders van Borsele,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

 

 

De burgemeester van Borsele,

 

 

Inhoudsopgave 2  

Inhoudsopgave

 

 

Voor de gehele organisatie..................................................... . .3

 

Sector I:.............................. ................................................... 4

Afdeling Financiën (4);

Afdeling Bestuursondersteuning (5-6);

Afdeling Interne Zaken (7);

Afdeling Personeel en Organisatie (8-9).

 

Sector II: ............................................................................... 10

Afdeling Grond en Economie (10-12);

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu (13);

Afdeling Bouwen en Wonen (14-15).

 

Sector III:.............................................................................. 17

Afdeling Woonomgeving (16-17);

Afdeling Buitendienst (18);

Afdeling Sociale Zaken (19-20);

Afdeling Samenleving (21-22);

Afdeling Burgerzaken (23-24).

 

 

Mandaatlijst voor de gehele organisatie 3  

 

 

 

 

 

 

Regeling inkoop en aanbesteding van leveringen, diensten en werken gemeente Borsele 2007

van de categorieën 2 en hoger: de aanbestedingsvorm, de criteria en de mededingers

B & W

Tevens parafen sectorhoofd en afdelingshoofd(afhankelijk van de vraag onder wiens beheer de leveringen, diensten en werken vallen) 

de portefeuillehouder

idem

van de categorieën 2 en hoger: de gunning

B & W

afhankelijk van de vraag onder wiens beheer de leveringen, diensten en werken vallen

afdelingshoofd

idem

van de categorie 1: de aanbestedingsvorm, de criteria, de mededingers en de gunning

B & W

Afhankelijk van de vraag onder wiens beheer de leveringen, diensten en werken vallen

afdelingshoofd

Algemene wet bestuursrecht titel 4.4

Beschikkingen met betrekking tot bestuursrechtelijke geldschulden

B & W/ Burg.

Het gaat hier om het hoofd van de behandelende afdeling.

afdelingshoofd

Algemene wet bestuursrecht art. 4:18

Beschikkingen dwangsom bij niet tijdig beslissen

B & W/ Burg.

Het gaat hier om het hoofd van de behandelende afdeling.

afdelingshoofd

Algemene wet bestuursrecht

Machtiging om het college of de burgemeester te vertegenwoordigen bij een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften

B & W/ Burg.

Na overleg met het afdelingshoofd.

de medewerkers

Algemene wet bestuursrecht art. 7:10

Verdagingsbesluiten beslissing op bezwaar

B & W/Burg.

Het gaat hier om het hoofd van de behandelende afdeling

afdelingshoofd

 

Sector I 4  

Afdeling Financiën

 

 

 

 

 

 

Opstellen en ondertekenen van aanmaningen

B & W

 

medewerkers debiteurenadministratie

Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 63

Het toepassen van de hardheidsclausule bij gemeentelijke belastingen

B & W

 

afdelingshoofd

Algemene wet inzake rijksbe- lastingen, art. 66

Het geheel of gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van een boete

B & W

 

afdelingshoofd

 

Het oninbaar verklaren van vorderingen < € 1.000 na beëindigen verhaalsmogelijkheden (niet van toepassing op bijstand en andere uitkeringen)

B & W

 

afdelingshoofd

 

Het indienen van een bezwaarschrift bij de Belastingdienst

B & W

tot een waarde van

€50.000

afdelingshoofd

 

 Afdeling Bestuursondersteuning

 

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening, art. 2.10

 Gebruik van de weg

 B & W

 Voor zover samenhangend met openbare orde/ evenementen

 medewerker bijz. wetten

 2.25

 Evenementenvergunning

 Burg.

 

 medewerker bijz. wetten

 2.28

 Exploitatievergunning

 Burg.

 

afdelingshoofd

 2.64

 Ontheffing houden bijen

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 2.67

 Waarmerken register van opkopers

 Burg.

 

 medewerker bijz. wetten

 4.6

 Ontheffing geluidshinder

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 5.6

 Ontheffing parkeren kampeeermiddelen

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 5.7

 Ontheffing parkeren reclamevoertuigen

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 5.8

 Ontheffing parkeren vrachtauto's

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 5.11

 Ontheffing rijden/parkeren in groenstrook

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 5.18

 Standplaatsvergunning

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 5.23

 Snuffelmarkten

 Burg.

 

 medewerker bijz. wetten

 Wet op kansspelen art. 3

 Vergunningen voor het houden van loterijen en andere kansspelen

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 art. 30

 Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

 Burg.

 

 medewerker bijz. wetten

 Drank- en Horecawet, art. 3

 Drank- en horecavergunningen (inclusief het wijzigen van het aanhangsel)

 Burg.

 

afdelingshoofd

 art. 35

 Ontheffingen voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank

 Burg.

 

 medewerker bijz. wetten

 Wet justitiële documentatie

 Opvragen justitiële inlichtingen ter uitvoering van de Drank- en Horecawet

 Burg.

 

 medewerker bijz. wetten

 Wegenverkeerswet 1994, art. 10/148

 Ontheffingen wedstrijden voertuigen op de weg

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 Wegenverkeerswet 1994, art. 10/148

 Afgeven verklaringen van geen bezwaar

 Burg.

 

 medewerker bijz. wetten

 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art. 87

 Ontheffing verkeersmaatregelen

 B & W

 Voor zover samenhangend met evenementen op openbare wegen

 medewerker bijz. wetten

 Babw, art. 56/Regeling verkeersregelaars 2009

 Het aanstellen van evenementenverkeersregelaars

 Burg.

 

 medewerker bijz. wetten

 Winkeltijden wet

 Ontheffing / vrijstelling van verplichte winkelsluitingstijden

 B & W

 

 medewerker bijz. wetten

 Algemene wet bestuursrecht

 ontvangstbevestigingen van bezwaarschriften

 Burg. en B & W

 

 juridisch medewerker

 Wet justitiële documentatie

 Opvragen justitiële inlichtingen in verband met aanvragen om een Koninklijke onderscheiding

 Burg.

 

 secretaresse b. en w.

 Algemene wet bestuursrecht

 Machtiging om het college in bestuursrechtelijke geschillen te vertegenwoordigen bij een zitting van de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

 B & W/ Burg.

 

 juridisch beleidsmede-werker

Wet openbaarheid van bestuur

 Beschikkingen (inclusief weigeringen en besluiten tot niet behandelen)

 B&W/Burg.

 

juridisch beleidsmede-werker

 Verzekeringen

Opvragen offertes, afsluiten verzekeringen, indienen schadeclaims

B & W

 Alle verzekeringen m.u.v. de verzekeringen die onder het beheer van de afdeling G. en E. vallen

 afdelingshoofd

Afdeling Interne Zaken

 

 

 

 

 

Archiefwet

Ondertekening correspondentie op genealogisch en archivistisch gebied

B & W

 

afdelingshoofd

 

dienstkleding

B & W

 

afdelingshoofd

 Afdeling Personeel en Organisatie

 

 

 

 

 

CAR/UWO 3.1.1

Bevordering

B & W

Alleen ondertekening

de secretaris

CAR/UWO 3.2

Overwerkvergoeding

B & W

 

direct leidinggevende

CAR/UWO 3.5

Ambtsjubileum- en afscheidsgratificaties

B & W

 

personeelsconsulent

CAR/UWO Hfst. 4a

Cafetariamodel (Kopen/verkopen van uren)

B & W

 

beslissing: direct leidinggevende; ondertekening hoofd P&O

CAR/UWO 6.1/6.2

Vakantie

B & W

 

direct leidinggevende

CAR/UWO 6.4

Buitengewoon verlof (Waz)Clamiteiten en ander kortdurend verlof

B & W

 

beslissing: direct leidinggevende; ondertekening hoofd P&O

CAR/UWO 6.4.1a

Buitengewoon verlof (Waz)Langdurig zorgverlof

B & W

 

idem

CAR/UWO 6.4.3

Buitengewoon verlof (Waz)Kortdurig zorgverlof

B & W

 

idem

CAR/UWO 6.4.5

Overige redenen buitengewoon verlof

B & W

o.a. jeugd- en jongerenwerk

hoofd P & O

CAR/UWO 6.5

Betaald ouderschapsverlof

B & W

 

personeelsconsulent

CAR/UWO 6.7

Zwangerschaps- enbevallngsverlof

B & W

 

personeelsconsulent

CAR/UWO 15.1.15

Beoordeling

B & W

 Er zijn drie parafen nodig

afdelingshoofd, sectorhoofd en secretaris

CAR/UWO 15.1.22

Reis- en verblijfkosten dienstreis

B & W

 

 direct leidinggevende

CAR/UWO 15.1.23

Schadevergoedingpersoonlijke eigendommen

B & W

 

 sectorhoofd

CAR/UWO 17.1.1

Studiefaciliteiten (ook conferenties etc.)

B & W

centraal budget sector budget

hoofd P & O sectorhoofd

Salarissen

Betalingsopdrachten, aangiften en correspondentie inzake de uitbetaling van salaris naar de belastingdienst, de bedrijfsvereniging, het ABP, het IZA. Tevens jaaropgaven aan genoemde instanties die hieruit voortvloeien.

B & W

 

 hoofd P & O

 

Ondertekening van werkgeversverklaringen

B & W

 

 medewerker salarisadministratie

vacature

Het plaatsen van personeelsadvertenties, het verzenden van ontvangstbevestigingen en afschrijvingen in het kader van sollicitaties

B & W

 In overleg met het hoofd van de betreffende afdeling/sector 

 personeelsconsulent

Sollicitaties

Het plaatsen van personeelsadvertenties en het verzenden van ontvangst-bevestigingen en afschrijvingen in het kader van sollicitaties

B & W

 

 personeelsconsulent

 

 

Sector II 5  

Afdeling Grond en Economie

 

 

 

 

 

 Regeling deelneming van het rijk in garanties gemeente voor eigen woningen (ex art. 77+81 Woningwet BGS VH)

 Omzetting en wijziging van gemeente-garantie t.b.v. hypothecaire leningen voor het verwerven van eigen of bestaande woningen

B & W

 Na positief advies van St. Waarborgfonds

 afdelingshoofd

 

 Declareren tekort bij het Rijk na gedwongen verkoop

B & W

 

 afdelingshoofd

 

 Ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid van (scheidende) partner bij lopende garantie

B & W

 

 afdelingshoofd

 Opties bouwgrond

 Het verlenen van opties op bouwgronden

B & W

 

 afdelingshoofd

 

 Bieden van gelegenheid tot onderzoek naar bouwmogelijkheden

B & W

 

 afdelingshoofd

 Verhuur

 Verhuur en ingebruik geven (tuin) gronden en jachtrecht

B & W

 

 afdelingshoofd

 Verpachting

 Aangaan kortlopende pacht, verlenging kortlopend pachten wijziging pachtcontracten

B & W

 

 afdelingshoofd

 Grondexploitatie

 Vragen offertes en opdrachtverlening voor onderzoeken t.b.v. in exploitatie te nemen/genomen bestemmingsplannen

B & W

 

 afdelingshoofd

 

 Vragen offertes en opdrachtverlening aan nutsbedrijven voor aanleg, vervanging en wijziging van kabels en leidingen, incl. bijbehorende voorzieningen in bestemmingsplannen (incl. apv-vergunningen)

B & W

 

 afdelingshoofd

 

 Uitbrengen offertes en sluiten koopovereenkomsten en nemen besluiten conform vastgestelde exploitatie

B & W

 

 afdelingshoofd

 

 Opdrachtverlening bodemonderzoeken en taxaties in kader van grondtransacties

B & W

 In overleg met afdeling Rom

 afdelingshoofd

 

 Verkoop erfpachtpercelen en instemmen met verkoop erfpachtrecht

B & W

 

 afdelingshoofd

 

Verkoop overhoeken, groenstroken en plantsoen

B & W

 

 afdelingshoofd

 

vestiging zakelijk recht t.b.v.kabels en leidingen

B & W

 

 afdelingshoofd

 

 Aangifte btw

B & W

 

 afdelingshoofd

 Wet kenbaarheid publiek-rechtelijke beperkingen onroerende zaken art. 5 t/m 8, 11 en 12

 Het beheren van het beperkingenregister en de beperkingenregistratie

B & W

 

 senior mede-werker geografische informatie;assistent mede-werker geogra-fische informatie;medewerker Grond en economie

 Wet kenbaarheid publiek-rechtelijke beperkingen onroerende zaken art. 9

 Het verlenen van inzage en het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel of van een verklaring

B & W

 Het hoofd en de medewerkers van de afdeling Bouwen en Wonen zijn tevens bevoegd

 senior medewerker geografische informatie;assistent medewerker geogra-fische informatie;medewerker Grond en economie

Wet BAG, art. 10, lid 1, onder a juncto Besluit

BAG, art. 8, onder i, sub 1, 2 en 3;

Wet BAG, art. 10, lid 1, onder b

a. Het opmaken van ambtshalve correcties;

 b. het signaleren van een wijziging;

c. een wijziging of opneming in de registratie;

d. het opmaken van een proces-verbaal van constatering

B & W

Het hoofd en de medewerkers van de afdeling Bouwen en Wonen zijn tevens bevoegd met betrekking tot de punten b en d

senior medewerker geografische informatie;assistent mede-werker geogra-fische informatie;medewerker Grond en economie

Wet basis- registratie adressen en gebouwen

Art. 9; 10.1; 10.2; 14; 15; 31; 32; 37; 39; 40; 41

Het beheren van het basisregister en de basisregistratie adressen en gebouwen alsmede het verlenen van inzage daarin.

B & W

 

 senior mede-werker geogra-fische informatie;assistent mede-werker geogra-fische informatie;medewerker Grond en economie

 Verordening naamgeving en nummering gemeente Borsele 2010

 Het uitvoeren van de verordening

B & W

 

 senior medewerker geografische informatie;assistent mede-werker geogra-fische informatie;medewerker Grond en economie

 Algemene wet bestuursrecht

 Machtiging om het college of de burg. in bestuursrechtelijke geschillen te vertegenwoordigen bij een zitting van de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

B & W

/Burg.

 

 senior medewerker geografische informatie

 Verzekeringen

 Opvragen offertes, afsluiten verzekeringen, indienen schadeclaims

B & W

 Voor zover de verzekeringen onder het beheer van de afdeling vallen

 afdelingshoofd

Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu 

 

 

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening (Wro)/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Afgeven van beschikkingen

B & W

 

afdelingshoofd

Wro

het waarmerken en het publiceren van de Wabovergunningen (afwijking bestemmingsplan), beschikkingen Beheersverordening, bestemmingsplannen en het manifest

B & W

 

(sr.) beleidsmedewerker r.o.;secretaresse r.o. 

Procedureverordening voor adviseringtegemoetkoming in planschade gemeente Borsele art. 2 en 3

Het aanwijzen van een adviseur of adviescommissie en het verstrekken van opdrachten tot het uitbrengen van advies

B & W

 

afdelingshoofd

Wet milieubeheer/ Wabo

Kennisgevingen van (ontwerp)beschikkingen

B & W

 

afdelingshoofd

Wet geluidhinder/Wabo

Beschikkingen

B & W

 

afdelingshoofd

Wet bodem-bescherming/Wabo

Beschikkingen

B & W

 

afdelingshoofd

Subsidieverordeningen

Beschikkingen

B & W

 voor zover van toepassing op de afdeling ROM

afdelingshoofd

Algemene wet bestuursrecht

Machtiging om het college in bestuursrechtelijke geschillen te vertegenwoordigen bij een (hoor)zitting van of namens gedeputeerde staten van Zeeland, de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

B & W

 

(sr.) beleidsmedewerker r.o.;(sr.) beleidsmedewerker milieu;(sr.) vergunning verlener milieu;mileuhandhaver;

techn. (beleids)medewerker bodem; projectbegeleider

 Afdeling Bouwen en Wonen

 

 

 

 

 

 Huisvestingswet

 vergunning voor tijdelijke bewoning

B & W

 

 Afdelingshoofd

 

 Subsidietoekenning woonconsumentenorganisaties

B & W

 

 Afdelingshoofd

 Monumentenwet 1988/Wabo

 monumentenvergunning

B & W

 

 Afdelingshoofd

 Monumentenwetgeving

 Behandeling subsidie-aanvragen Brom/Brim

B & W

 

 Afdelingshoofd

 Leegstandswet

 vergunning voor tijdelijke verhuur woonruimte

B & W

 

 Afdelingshoofd

 Algemene plaatselijke verordening art. 2.10

 Gebruik van de weg

B & W

 Gebruik van de openbare weg als opslagplaats bij verbouwingen etc.

 technisch medewerker/sr. technisch medewerker 

 Woningwet/Wabo c.a.

 Ontvangstbewijzen en verdagingsbesluiten

B & W

 

 Afdelingshoofd

 

Verlenen omgevingsvergunningen

B & W

 

Afdelingshoofd

 Woningwet/Wabo

 Toetsing akkoordverklaring sneltoetscriteria

B & W

 

 technisch (beleids)mede-werker./bouwin-specteur/ sr. technisch

medewerker

 

 Verzoeken om indienen aanvullende gegevens

B & W

 

 idem

 

 Akkoordverklaring sterkteberekeningen bouwwerken/constructie en brandweertoets

B & W

 

 idem

 

 Intrekken bouw- en omgevingsvergunningen

B & W

 

 Afdelingshoofd

 

 Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunningen

B & W

 

 Afdelingshoofd

 

 Aanhouden beslissing op aanvraag omgevingsvergunning

B & W

 

 Afdelingshoofd

 

 Constatering van bouwen in afwijking van of zonder vergunning

B & W

 

 afdelingshoofd/senior technisch medewerker/technisch (beleids)/ medewerker/bouwinspecteur

 

 Toestemming wijziging bouwplan

B & W

 

 Afdelingshoofd

 

 Mededeling goed- of afkeuring beplantingsplan

B & W

 

 Afdelingshoofd

 Algemene wet bestuursrecht

 Machtiging om het college in bestuursrechtelijke geschillen te vertegenwoordigen bij een (hoor)zitting van of namens gedeputeerde staten van Zeeland, de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

B & W

 

 senior juridisch medewerker;administratief juridisch medewerker,senior technisch medewerker

 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken art. 9 

 Het verlenen van inzage en het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel of van een verklaring

B & W

 diverse functio-narissen van de afdeling Grond en economie zijn ook bevoegd

 het afdelingshoofd en de medewerkers

 Wet basisregistratie adressen en gebouwen art. 10. lid 1, onder a juncto Besluit BAG, art. 8, onder i, sub 2; Wet BAG, art 10, lid 1, onder b 

 

B & W

 diverse functio-narissen van de afdeling Grond en economie zijn ook bevoegd

 het afdelingshoofd en de medewerkers

 

Sector III 6  

Afdeling Woonomgeving

Naam van de regeling/ art. onderwerp

Omschrijving bevoegdheid

Mandaatverlening door

Opmerkingen

Mandateren aan

BABW, art. 56

 Aanstelling verkeersbrigadiers

Burg.

 

Afdelingshoofd

art. 20/12

 Reservering invalidenparkeerplaats

B & W

 

Afdelingshoofd

art. 34

 Tijdelijke plaatsing verkeerstekens

B & W

 

Afdelingshoofd

RVV 1990, art. 87

 Ontheffing verkeersmaatregelen

B & W

 

Afdelingshoofd

art. 123

 Verlenen van ontheffingen transporten met afwijkende afmetingen

Burg.

 

 technisch medewerker verkeerszaken

Algemene plaatselijke verordening, art. 2.10

 Verlenen van ontheffingen voor gebruik van openbare weg als opslagplaats

B & W

Overig gebruik zie mandaat afd. BO en afd. BW

Afdelingshoofd

art. 2.11

 Veranderen van een weg

B & W

 

Afdelingshoofd

art. 2.12

 Uitweg

B & W

 

Afdelingshoofd

art. 2.21

 Kennisgeving aanbrengen verkeersborden en openbare verlichting

B & W

 

Afdelingshoofd

Idem

 Indienen verzoek bij Waterschap

B & W

 

Afdelingshoofd

art. 4.11/Wabo art. 2.2, aanhef en onder g

 Kapvergunning voor vellen bomen/omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand 

B & W

 

Afdelingshoofd

art. 4.12a

 Aanschrijving vellen etc. zieke iepenOntheffing voorhanden etc. gevelde iepen

B & W

 

Afdelingshoofd

Wro art. 3.3/Wabo art. 2.1, aanhef en onder b

 Aanlegvergunning voor het vellen bomen/ omgevingsvergunning (alleen vellen houtopstand)

B & W

 

Afdelingshoofd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Borsele 2010

 Uitgifte gebruiksrecht tot het doen begraven, bijzetten van asbussen en verstrooien van as

B & W

 

beheerder begraafplaatsen

Idem

 Vergunning tot het plaatsen van grafbedekking

B & W

 

beheerder begraafplaatsen

Groenstructuur-plan Borsele

 Beheersbeslissingen

B & W

 

Afdelingshoofd

Verkeersveiligheidsplan Borsele

 Beheersbeslissingen

B & W

 

Afdelingshoofd

Gemeentelijk rioleringsplan Borsele

 Beheersbeslissingen

B & W

 

Afdelingshoofd

Algemene wet bestuursrecht

 Machtiging om het college in bestuursrechtelijke geschillen te vertegenwoordigen bij een zitting van de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

B & W

 

Afdelingshoofd

Aansprakelijkstelling

 Aansprakelijkstelling derden bij schade gemeente-eigendommen

B & W

Voor zo ver de eigendommen onder het beheer van de afdeling vallen

Afdelingshoofd

 Afdeling Buitendienst

 

 

 

 

 

CAR/UWO

Kledingtoelage/ dienstkleding

B & W

 

Afdelingshoofd

Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling derden bij schade gemeente-eigendommen

B & W

Voor zover de eigendommen onder het beheer van de afdeling vallen

Afdelingshoofd

 

Afdeling Sociale Zaken

 

 

 

 

 

Wet werk en bijstand (Wwb), Ioaw en Ioaz

Beschikkingen (inclusief negatieve beschikkingen en boetes)

B & W

minimaal eens per maand wordt ter kennisname een lijst van beschikkingen aan het college aangeboden

Afdelingshoofd

idem

Het verstrekken van een voorschot tot max. 2.500

B & W

 

Afdelingshoofd

idem

Besluiten tot kwijtschelden dan wel buiten invordering stellen van vastgestelde vorderingen tot maximaal € 5.000

B & W

 

Afdelingshoofd

Wwb

Het ondertekenen van een op uitstroom gericht contract met een uitkeringsgerechtigde

Burg.

minimaal eens per maand wordt ter kennisname een lijst van beschikkingen aan het college aangeboden

senior consulent reïntegratie

Wwb en Wet inburgering

Het ondertekenen van een overeenkomst met een derde welke een reintegratietraject cq leerwerktraject tbv een cliënt verzorgt.

Burg.

 

Afdelingshoofd

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Beschikkingen individuele Voorzieningen (inklusief negatieve beschikkingen

B & W

 

Afdelingshoofd

Wmo

Het geven van een opdracht aan het Samenwerkings-verband tot levering hulp bij het huishouden

Burg.

na een positieve indicatie

consulent en senior consulent Wmo

Wmo

Het geven van een opdracht aan aannemer/leverancier totlevering voorziening tot max.€ 10.000

Burg.

na besluit B & W (al dan niet in mandaat)

senior-consulent

Wmo

Het geven van een opdracht aan aannemer/leverancier tot levering voorziening vanaf max. € 10.000

Burg.

na besluit B & W (al dan niet in mandaat)

afdelingshoofd

Wmo

Het geven van een opdracht tot aanpassingen aan reeds geleverde rolstoelen tot max.

€ 500

Burg.

 

seniorconsulent Wmo/consulent Wmo

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Afgeven gehandicapten-parkeerkaart 

B & W

de coördinatorzorgloket is ook bevoegd 

senior consulent Wmo

Bijdrageregeling minima Borsele

Beschikkingen

B & W

 

Afdelingshoofd

Faillissementswet, art. 285(Wsnp)

Afgifte van de verklaring voor de rechtbank

B & W

de directeur Kredietbank Walcheren en het  afdelings-hoofd van de Kredietbank West-Brabant zijn ook bevoegd

Afdelingshoofd

Wet inburgering

Beschikkingen tot opleggen van de verplichtingen en vergoeding van de te maken kosten

B & W

 

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht

Machtiging om het college in bestuursrechtelijke geschillen te vertegenwoordigen bij een zitting van de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep

B & W

 

afdelingshoofd;senior beleidsmedewerker;senior consulent Wwb senior consulent Wmo en consulent terugvordering en verhaal 

 Afdeling Samenleving

 

 

 

 

 

 

Toekennen en afwijzingen standplaatsen kermissen

B & W

 

Afdelingshoofd

titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Borsele

Beschikkingen op aanvragen om subsidieverlening, uitbetaling van een voorschot en tot subsidievaststelling, tot een bedrag van

€ 25.000 (inclusief negatieve beschikkingen)

B & W

 

afdelingshoofd

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Het vaststellen van de klokuren gymnastiekonderwijs

B & W

 

Afdelingshoofd

Verhuren gemeentelijke sportaccomodaties

Opstellen jaarcontracten en incidentele verhuringen

B & W

M.u.v. contract SFB bv (zie rdbsl. 5-10-95)

Afdelingshoofd

Subsdidieverordening stimuleren opplussen woningen gemeente Borsele

Beschikkingen op aanvragen om subsidieverlening, en subsidievaststelling, (inclusief negatieve beschikkingen)

B & W

 

Afdelingshoofd

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beschikkingen op aanvragen exploitatie peuterspeelzaal

B & W

 

Afdelingshoofd

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Inschrijven van een peuterspeelzaal in het landelijk register

B & W

 

Afdelingshoofd

Wet primair onderwijs/ Wet expertiscentra/Wet voortgezet onderwijs/Veror-deningleer-lingenvervoer Borsele

Beslissen op verzoeken om tegemoetkoming vervoerskosten (ook de afwijzingen) 

B & W

 

Afdelingshoofd

idem

Uitstel beslissing aanvraag

 

 

ambtenaar leerlingenvervoer

idem

Behandeling declaraties vervoerskosten (vervoerders)

 

 

ambtenaar leerlingenvervoer

idem

Treffen vervoersregelingen

 

 

ambtenaar leerlingenvervoer

idem

Behandeling declaraties vervoerskosten (vervoerders)

 

 

ambtenaar leerlingenvervoer

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het ondertekenen van zorgovereenkomsten inzake lichte opvoedingsondersteuning

Burg.

 

afdelingshoofd

Afdeling Burgerzaken

 

 

 

 

 

Wet basisregistratie personen

Uittreksels en verklaringen

B & W

naam functionaris behoeft niet te worden vermeld

ambtenaar Burgerzaken 

Wet basisregistratie personen

Afgifte bewijs van Nederlanderschap

Burg.

naam functionaris behoeft niet te worden vermeld

ambtenaar Burgerzaken 

Wet basisregistratie personen

Beschikkingen en kennisgevingen

Burg.

 

beleidsmedewerker Burgerzaken 

Wet basisregistratie personen

Behandeling terugmeldingen

B & W

 

beleidsmedewerker Burgerzaken

Wet op lijkbezorging art. 17

Stellen andere termijn voor begraving of verbranding

Burg.

 

de medewerkers die tevens abs zijn

Kieswet

Uitvoering

Burg.

 

beleidsmedewerker Burgerzaken

Paspoortwet

Volledige uitvoering

Burg.

 

afdelingshoofd

Paspoortwet

Doen van kennisgevingen

Burg.

 

ambtenaar Burgerzaken

Gemeentewet art. 147 juncto Burgerlijk Wetboek, art. 1.83

Het aanwijzen van een huis der gemeente

B & W

De bevoegd-heid heeft de raad op 3 maart 2011 gedelegeerd aan B & W

afdelingshoofd

Wegenverkeerswet 1994/Regelement rijbewijzen

Volledige uitvoering mbt aanvraag en uitgifte rijbewijzen

Burg.

 

ambtenaar Burgerzaken

Reglement rijbewijzen

Kennisgevingen afhalen rijbewijs

Burg.

 

ambtenaar Burgerzaken

Rijkswet op het Nederlanderschap

Volledige uitvoering

Burg.

 

afdelingshoofd

Algemene wet bestuursrecht

Machtiging om het college of de burg. in bestuursrechtelijke geschillen te vertegenwoordigen bij een zitting van de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

B & W

/Burg.

 

beleidsmedewerker Burgerzaken

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Volledige uitvoering

B & W

 

beleidsmedewerker Burgerzaken