Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening voor de uitoefening van rekenkamerfunctie van de gemeente Borsele 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de uitoefening van rekenkamerfunctie van de gemeente Borsele 2011
CiteertitelVerordening op de rekenkamerfunctie Gemeente Borsele 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt de Verordening op de rekenkamercommissie 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81oa

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2011nieuwe regeling

03-02-2011

Borselse Bode, 24-03-2011

raadsstukken 02-02-2011, nr. B2

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de uitoefening van rekenkamerfunctie van de gemeente Borsele 2011

De raad van de gemeente Borsele,

gelezen het voorstel van de het college van Burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet ;

besluit vast te stellen de Verordening voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie gemeente Borsele 2011

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:a. de raad: de gemeenteraad van Borseleb. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele.c. de rekenkamerfunctie: uitoefening van rekenkamerfunctie conform hetbepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewetd. het rekenkameronderzoek: het onderzoek in het kader van de uitoefening van de rekenkamerfunctiee. het presidium: het presidium van de raad ex art. 5 RvO van de Raadf. het onderzoeksbureau: een extern bureau of persoon, die, op grond vaneen schriftelijke overeenkomst opdracht heeft gekregen voor onderzoek naar doeltreffendheid en/of doelmatigheid 

Hoofdstuk 2 Taakverdeling en samenstelling

Artikel 2 Rekenkamerfunctie

Voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie, zoals beschreven in de Gemeentewet, wijst de raad het presidium aan. Een lid van het presidium kan zich laten vervangen door een ander lid uit fractie 

Artikel 3 Secretariaat van de rekenkamerfunctie

 • 1

  Het presidium krijgt een secretariaat voor de uitoefening voor de rekenkamerfunctie toegewezen. 

 • 2

  Het secretariaat staat het presidium bij de uitoefening van al haar taken in dit kader terzijde 

 • 3

  Het secretariaat legt rechtstreeks verantwoording af aan het presidium over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht. 

 • 4

  Het secretariaat draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.  

Hoofdstuk 3 Werkwijze

Artikel 4 Reglement van orde

Het presidium stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden ten behoeve van de uitoefening van de rekenkamerfunctie vast. Het presidium zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad. 

Artikel 5 Onderwerpselectie

 • 1

  Het presidium bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. 

 • 2

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door het presidium ter kennisneming aan de raad verstuurd 

 • 3

  De raad kan het presidium een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. Het presidium bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien het presidium niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gegronde redenen moeten aanvoeren 

Artikel 6 Werkwijze

 • 1

  Het presidium is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet. 

 • 2

  Het presidium beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3

  Het presidium kan voor de uitvoering van het rekenkameronderzoek, conform de bepalingen in het aanbestedingsbeleid, een ter zake deskundig en onafhankelijk onderzoeksbureau werven en is bevoegd opdracht te verlenen voor de uitvoering van het onderzoek.  

 • 4

  Zonodig in overleg met het onderzoeksbureau stelt het presidium de definitieve onderzoeksvraag en/of probleemstelling voor het onderzoek vast. 

 • 5

  Het presidium, danwel het onderzoeksbureau dat opdracht heeft gekregen, heeft ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek alle bevoegdheden, conform het bepaalde in de artikelen 183 en 184 van de Gemeentewet. 

 • 6

  Het presidium vergadert zoveel als het nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek. 

 • 7

  Ten aanzien van de uitoefening van de rekenkamerfunctie vergadert het presidium in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan het presidium rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. 

 • 8

  De hoorzittingen en informatieve bijeenkomsten in het kader van rekenkameronderzoek zijn openbaar, tenzij anders besloten. 

 • 9

  Het presidium stelt de betrokkenen, alsmede bestuurlijk eindverantwoordelijken in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan het presidium kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. Daarnaast bepaalt het presidium wie verder als betrokkenen worden aangemerkt. 

 • 10

  Na vaststelling door het presidium worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

   

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerktreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2011, onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening op de rekenkamercommissie 2008”. 

 • 2

  Deze verordening, alsmede de uitoefening van de rekenkamerfunctie zal iedere twee jaar worden geëvalueerd. 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de rekenkamerfunctie Gemeente Borsele 2011”. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Borsele d.d. 3 februari 2011.

de griffier       de voorzitter

 

Toelichting 1 Artikelsgewijs toelichting op de verordening rekenkamerfunctie

Artikel 1Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven.De begrippen doelmatigheid en doeltreffendheid worden evenals het begrip rechtmatigheid genoemd in artikel 182 van de Gemeentewet. Uiteraard wordt met de definitie in artikel 1 aangesloten bij de termen, zoals deze in de Gemeentewet worden gebruikt. In de Gemeentewet is doelmatigheid de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt. Bij doeltreffendheid gaat het er om of het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen worden verwezenlijkt. Bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat dan vooral om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de regelmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten.

Artikel 2Wanneer gemeenten geen rekenkamer instellen, stellen zij op grond van artikel 81 oa van de wet regels vast voor de oefening van de rekenkamerfunctie. Tevens volgt uit dit artikel van de wet bepaald dat, in tegenstelling tot het lidmaatschap van een rekenkamer, raadsleden wel betrokken mogen zijn bij het uitoefenen van die rekenkamerfunctie. De raad is echter geheel vrij bij de inrichting van de functie. In deze verordening wordt het presidium van de raad aangewezen als uitvoerend orgaan.

Artikel 3Voor uitoefening van de rekenkamerfunctie wordt het presidium bijgestaan door een secretaris.

Artikel 4 In artikel 81i van de gemeentewet is bepaald dat een rekenkamer een reglement van orde voor haar vergaderingen en werkzaamheden moet opstellen. De verordening schrijft voor dat ook het presidium dit voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie moet doen.In het reglement van orde kan het presidium, binnen de kaders van de verordening op de rekenkamerfunctie, nader bepalen op welke wijze men de uitoefening wil organiseren. Hierin bepaald het presidium bijvoorbeeld de procedure die wordt gevolgd bij onderzoeken, hoe wordt omgegaan met verzoeken van derden om onderzoek te verrichten en op welke wijze het presidium geïnformeerd wil worden over het verloop van onderzoeken.

Artikel 5 De onafhankelijkheid van het presidium, voor zover het haar rekenkamerfunctie betreft, blijkt onder andere uit het feit dat zij zelfstandig bepaalt welke onderzoeken zullen worden ingesteld. Het presidium kan ook op verzoek van de raad een onderzoek in(laten)stellen. Indien het presidium niet voldoet aan een gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor goede gronden moeten hebben.Artikel 6Om te waarborgen dat bij de uitvoering van een onderzoek over voldoende en relevante gegevens beschikbaar worden gesteld, is voorzien in de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren.De rapporten van rekenkameronderzoek zijn in beginsel openbaar, alleen op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wob kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt.Dit geldt ook voor de hoorzittingen en informatieve vergaderingen in het kader van de rekenkameronderzoeken. De vergadering van het presidium over onderzoeken zelf zijn besloten.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij de kans krijgt om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) ontwerp-onderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor plaats waarbij de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de betreffende ambtenaren worden voorgelegd met de vraag eventuele onjuistheden uit te halen en te corrigeren. Indien van toepassing wordt de verantwoordelijke wethouder of het college de gelegenheid geboden om te reageren op de concept aanbevelingen. 

Artikel 7 en 8Deze artikelen behoeven geen toelichting.