Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Borsele 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Borsele 2010
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen gemeente Borsele 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze regeling vervangt de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 147, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art 8
 3. Wet investeren in jongeren, art 12, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-201026-01-2015nieuwe regeling

22-07-2010

Bevelandse Bode, 04-08-2010

raadsstukken 22-07-2010, nr. B9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Borsele 2010

De raad van de gemeente Borsele;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele van 15 juni 2010;

gelet op de artikelen 147, eerste lid Gemeentewet, artikel 8 van de Wet werk en bijstand en artikel 12, eerste lid en onderdeel d van de Wet investeren in jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop bijstandsgerechtigden en jongeren betrokken worden bij de uitvoering van de wet, bij verordening te regelen;

b e s l u i t ;

in te trekken de "Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2004" en vast te stellen de volgende "Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Borsele 2010". 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder;

 • a.

  de wet de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ).

 • b.

  de gemeenteraad; de gemeenteraad van Borsele.

 • c.

  het college; het college van burgemeester en wethouders.

 • d.

  Sociale zaken de afdeling sociale zaken van de gemeente Borsele

 • e.

  cliënten personen woonachtig in de gemeente Borsele met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), alsmede Nuggers, ANWers en andere inwoners van Borsele die een beroep doen op, of in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het minimabeleid van de gemeente.

 • f.

  Nuggers; niet uitkeringsgerechtigden zoals genoemd in artikel 6 eerste lid, onderdeel a, van de WWB;

 • g.

  ANW-ers; personen met een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die als werkloos werkzoekende zijn geregistreerd bij het UWV-Werkbedrijf

 • h.

  de cliëntenraad de door de gemeenteraad ingestelde cliëntenraad.

Hoofdstuk 2 . BEPALINGEN OVER DE CLIËNTENRAAD

Artikel 2 Taak van de cliëntenraad

 • 1

  De cliëntenraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en de WIJ in de gemeente Borsele en zaken die daarmee samenhangen; 

 • 2

  De cliëntenraad is niet bevoegd zich te mengen in aangelegenheden met betrekking tot een individuele belanghebbende

Artikel 3 Samenstelling, voordracht, benoeming en zittingsduur

 • 1

  Er wordt een onafhankelijke commissie ingesteld, te weten de cliëntenraad;. 

 • 2

  Bij de samenstelling van de cliëntenraad wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling vanuit/namens de cliënten;  

 • 3

  De cliëntenraad bestaat uit negen leden. Vijf leden worden benoemd uit het uitkeringsbestand van de WWB, IOAW, IOAZ en de WIJ. Vier leden worden benoemd na voordracht van een maatschappelijke organisatie;  

 • 4

  Het staat de cliëntenraad vrij om voor bepaalde onderwerpen een commissie in te stellen, waarvan ook mensen van buiten de cliëntenraad deel kunnen uitmaken; 

 • 5

  De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van 4 jaar. Het college van burgemeester en wethouders besluit dit op basis van een voordracht van de cliëntenraad. Aftredende leden zijn in principe herbenoembaar voor een volgende termijn; 

 • 6

  De cliëntenraad benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester; 

 • 7

  Leden die tussentijds ontslag nemen doen hiervan schriftelijk mededeling aan de cliëntenraad en het college. Bij tussentijds ontslag geldt een opzegtermijn van één (1) maand;  

 • 8

  Indien de meerderheid van de leden van de cliëntenraad van mening is dat een lid de constructieve werking van de cliëntenraad in de weg staat of deze in diskrediet brengt, legt de cliëntenraad een verzoek tot ontslag voor aan het college van burgemeester en wethouders; 

 • 9

  Leden die niet langer uitkeringsgerechtigd zijn kunnen hun lidmaatschap voortzetten tot aan de afloop van hun benoemingstermijn

Hoofdstuk 3 INFORMATIE, OVERLEG EN ADVIES

Artikel 4 Informatieverschaffing en contactpersoon

 • 1

  De cliëntenraad ontvangt van gemeentewege alle informatie die nodig is voor haar taakvervulling op een zodanig tijdstip dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming; 

 • 2

  Het college wijst een vaste contactpersoon aan als aanspreekpunt voor de communicatie met de cliëntenraad; 

Artikel 5 Vergaderingen cliëntenraad

 • 1

  De vergaderingen van de cliëntenraad vinden vier keer per jaar plaats;  

 • 2

  Op initiatief van de voorzitter van de cliëntenraad of minimaal drie leden kunnen een of meerdere extra vergaderingen worden belegd, indien zij dit op grond van omstandigheden noodzakelijk achten; 

 • 3

  De vergaderingen van de cliëntenraad zijn in principe openbaar, tenzij de cliëntenraad uitdrukkelijk besluit dat een bepaald onderwerp in een besloten zitting zal worden behandeld; 

 • 4

  De voorzitter stelt de agenda voor de vergadering na overleg met de contactpersoon van de afdeling Sociale Zaken op en verzendt deze onder bijvoeging van de vergaderstukken uiterlijk tien dagen voor de vergadering aan de leden van de cliëntenraad; 

 • 5

  Indien de afdeling Sociale Zaken onderwerpen ter advisering voorlegt zal de vakinhoudelijke ambtenaar aanwezig zijn voor het geven van een toelichting; 

 • 6

  De vergadering wordt niet gehouden indien niet de meerderheid van de zitting hebbende leden aanwezig is. De voorzitter bepaalt terstond de datum en het uur waarop de vergadering alsnog gehouden kan worden. De tweede vergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal opgekomen leden; 

 • 7

  Een advies van de cliëntenraad wordt met meerderheid van stemmen van de leden uitgebracht. Het advies wordt schriftelijk vastgelegd. Desgewenst worden minderheidsstandpunten in het advies vermeld. Bij staken van stemmen beslist de stem van de voorzitter;  

 • 8

  Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van de cliëntenraad. 

Artikel 6 Overlegvergaderingen met gemeente

 • 1

  Ten minste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de cliëntenraad en de gemeente over beleidsontwikkeling en uitvoeringsaspecten; 

 • 2

  De overlegvergaderingen worden bijgewoond door de leden van de cliëntenraad, de wethouder Sociale Zaken, het afdelingshoofd Sociale Zaken of diens vervanger en de vakinhoudelijke beleidsmedewerker (s); 

 • 3

  Het voorzitterschap van de overlegvergadering wordt in eerste aanleg waargenomen door de wethouder. Bij afwezigheid van de wethouder neemt het afdelingshoofd het voorzitterschap waar; 

 • 4

  De agenda voor de vergadering wordt opgesteld door het afdelingshoofd. Deze verzendt de stukken uiterlijk tien dagen voor de vergadering aan de leden van de cliëntenraad en de wethouder van Sociale Zaken. 

Artikel 7 Werkzaamheden van de cliëntenraad

 • 1

  De cliëntenraad brengt binnen vier weken advies uit over de door het college ter advisering voorgelegde onderwerpen. Als een aanbeveling van de cliëntenraad niet wordt overgenomen, wordt dit schriftelijk gemotiveerd.  

 • 2

  Raadsvoorstellen betreffende onderwerpen waarop de cliëntenraad adviesbevoegdheid heeft, worden opgeschort zolang de gemeenteraad de aanbevelingen van de cliëntenraad niet heeft ontvangen voor zover de adviezen tijdig (binnen vier weken) door de cliëntenraad gegeven zijn. 

 • 3

  Het college c.q. de gemeenteraad informeert de cliëntenraad schriftelijk over wat er met het advies van de cliëntenraad is of zal worden gedaan. 

Artikel 8 Faciliteiten, eigen budget, jaarverslag en huishoudelijk reglement

 • 1

  Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een budget beschikbaar voor de door de leden van de cliëntenraad te maken kosten in verband met het cliëntenraadswerk, te weten:• huur vergaderruimte voor reguliere vergaderingen cliëntenraad;• deelname aan studiedagen en cursussen;• communicatie achterban;• reis- en verblijfskosten;• overleg andere cliëntenraden in regionaal en / of provinciaal verband;• andere kosten; 

 • 2

  De hoogte van het budget wordt jaarlijks toegekend op basis van de een door de cliëntenraad ingediende begroting en het activiteitenplan van de cliëntenraad; 

 • 3

  Voor niet-reguliere activiteiten kan een incidentele subsidie worden toegekend;  

 • 4

  Indien externe advisering noodzakelijk is en de kosten hiervan niet door het budget van de cliëntenraad worden gedekt is voorafgaande toestemming vereist; 

 • 5

  De cliëntenraad brengt jaarlijks voor 1 mei schriftelijk verslag uit over haar activiteiten in het afgelopen jaar aan de gemeenteraad en het college; 

 • 6

  De cliëntenraad voorziet zelf in een huishoudelijk reglement.  

Hoofdstuk 4 KOSTEN, SAMENWERKING EN EVALUATIE

Artikel 9 Kostenvergoeding

De leden van de cliëntenraad hebben recht op een forfaitaire kostenvergoeding en een vergoeding voor reis- en verblijfskosten. De hoogte van deze vergoeding wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 10 Geen benadeling

Leden van de cliëntenraad ondervinden op geen enkele wijze enig nadeel uit hoofde van de uitoefening van hun functie. Leden van de cliëntenraad kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11 Regionale Samenwerking

Het staat de cliëntenraad vrij zich regionaal en landelijk aan te sluiten bij verwante samenwerkingsverbanden.Indien een hechtere regionale samenwerking wordt beoogd en aanleiding zou geven tot het maken van wijzigingen in deze verordening, worden de benodigde wijzigingsvoorstellen voorgelegd aan het college. 

Artikel 12 Evaluatie

In het overleg tussen de vertegenwoordiger van de gemeente en de cliëntenraad zullen de deelnemers aan het overleg jaarlijks evalueren of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie goed voldoet. In het jaarverslag van de cliëntenraad wordt hier melding van gemaakt.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Geheimhoudingsplicht

De cliëntenraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2;5 van de Algemene wet bestuursrecht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente zal de cliëntenraad informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders

Artikel 15 Slotbepaling

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2010.

 

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als; de Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen gemeente Borsele 2010. De Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2004 wordt per 1 augustus 2010 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juli 2010,

De griffier,       De voorzitter, 

Toelichting 1  

VISIE ALS UITGANGSPUNTEen vitale samenleving vraagt om actieve participatie van haar burgers. Dit vooronderstelt een uitnodigende houding van de overheid (en andere instanties!) om mensen bij beleid en uitvoering te betrekken. Tegen deze achtergrond omvat participatie altijd meer dan in een verordening kan worden vastgelegd. In deze verordening hebben wij ons beperkt tot het vastleggen van globale rechten en plichten.

Hieronder volgt per artikel, waar nodig, een toelichting.

Artikel 1 BegripsomschrijvingIn het huishoudelijk reglement is opgenomen dat de leden van cliëntenraad woonachtig zijn in de gemeente Borsele.

Artikel 2 Taak van de cliëntenraadDit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden die aan de cliëntenraad zijn toebedeeld. Naast een adviserende taak over de uitvoering van de WWB en WIJ heeft de cliëntenraad ook recht van initiatief op dit terrein. Omdat sommige onderwerpen nauw kunnen samenhangen met de uitvoering van de WWB en WIJ, maar strikt genomen daar zelf geen deel van uitmaken, is de bevoegdheid van de cliëntenraad uitgebreid met deze onderwerpen. De cliëntenraad wordt in ieder geval om advies gevraagd bij het opstellen en wijzigen van beleidsplannen en verordeningen met betrekking tot de WWB, WIJ en het gemeentelijke minimabeleid.

Uitdrukkelijk worden individuele zaken buiten het overleg met de cliëntenraad gehouden omdat de cliëntenraad geen belanghebbende is ten aanzien van beslissingen die betrekking hebben op individuele gevallen.

Artikel 3 Samenstelling, voordracht, benoeming en zittingsduurOm voldoende te kunnen functioneren dient de cliëntenraad uit elf personen te bestaan. De wijze van werving van nieuwe leden voor de cliëntenraad wordt omschreven in het huishoudelijk reglement.Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor een cliëntenraad bestaande uit alleen vertegenwoordigers van de doelgroep of een raad met een bredere samenstelling. Gewaakt moet worden bij een bredere samenstelling, dat vertegenwoordigers van organisaties niet domineren. Daarom is gekozen voor vier vertegenwoordigers namens maatschappelijke instellingen en zeven uitkeringsgerechtigden.De cliëntenraad kan naast een voorzitter ook een secretaris en/of penningmeester uit haar midden benoemen.In deze verordening kan niet worden gesteld dat aan leden van de cliëntenraad ontheffing van de verplichting tot arbeidsinschakeling wordt verleend. Individueel moet namelijk worden vastgesteld dat er sprake is van zwaarwegende argumenten en/of dringende redenen zoals benoemd in het re-integratiebeleid om tijdelijke ontheffing te verlenen van de verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden.

Artikel 4 Informatieverschaffing en contactpersoonOm de cliëntenraad in staat te stellen optimaal te functioneren, is het noodzakelijk dat zij jaarlijks een werkplan kan opstellen. Dat betekent, dat de cliëntenraad haar werkzaamheden moet kunnen afstemmen op de planning van te behandelen onderwerpen in het gemeentelijke circuit van besluitvorming. Dit vergroot de kansen op kwaliteit en vroegtijdige en effectieve advisering. Om de cliëntenraad in staat te stellen zich tijdig voor te bereiden, ontvangt zij de het collegeprogramma van de gemeente. In uitzonderingssituaties kan het wegens de voortgang van een proces voorkomen dat een termijn niet gehandhaafd kan worden. Namens de afdeling Sociale Zaken zal een vaste contactpersoon worden aangewezen.

Artikel 5 Vergaderingen cliëntenraadDe cliëntenraad vergadert vier keer per jaar. Indien noodzakelijk is een inhoudsdeskundige van de afdeling Sociale Zaken aanwezig. In het huishoudelijk reglement wordt de wijze waarop personen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van het periodiek overleg kunnen aanmelden opgenomen. Het overleg vindt plaats als ten minste drie leden van de cliëntenraad aanwezig zijn. De periodieke vergadering is openbaar en biedt de mogelijkheid om de achterban te informeren over de te behandelen agendapunten. Inspraakrecht is mogelijk..Artikel 6 Overlegvergaderingen met gemeenteHet periodieke overleg met de gemeente vindt twee keer per jaar plaats en wordt gevoerd met de portefeuillehouder of bij diens afwezigheid het afdelingshoofd of diens vervanger.

Artikel 7 Werkzaamheden van de cliëntenraadDe periode van adviesbevoegdheid kan in overleg verkort dan wel verlengd worden. Indien noodzakelijk voor afdeling Sociale Zaken om een advies te kunnen voorbereiden wordt de reactie van de cliëntenraad eerder uitgebracht.

Artikel 8. Faciliteiten, eigen budget, jaarverslag en huishoudelijk reglement Het is van belang, dat de cliëntenraad over een eigen budget beschikt. Dit wordt toegekend op grond van een door de cliëntenraad ingediend begroting waarin de activiteiten worden benoemd. Het huishoudelijk reglement voor intern gebruik voorziet in een omschrijving van de wijze waarop de cliëntenraad dient te functioneren en wordt in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 9. Kostenvergoeding periodiek overlegOp grond van artikel 8 van de Verordening hebben alle leden van de cliëntenraad jaarlijks recht op een forfaitaire vergoeding voor het volgen van periodiek overleg. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en bedraagt 50% van het in tabel II vermelde bedrag per bijgewoonde vergadering.

Artikel 10. Geen benadelingDit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 11. Regionale SamenwerkingDit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 12. EvaluatieDit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 13. GeheimhoudingsplichtArtikel 2;5 van de Algemene wet bestuursrecht luidt;Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak, en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of krachtens de wet toegekende taak uitoefenen.

Omdat de mogelijkheid bestaat dat de cliëntenraad kennis neemt van vertrouwelijke informatie is het goed zich ervan rekenschap te geven dat hierop de geheimhoudingsplicht van artikel 2;5 van de Algemene wet bestuursrecht rust. Na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van het college mag de cliëntenraad genoemde informatie aan derden verstrekken of publiek maken.

Artikel 14Niet alle zich mogelijk in de praktijk voordoende situaties kunnen in een verordening worden vastgelegd. Vandaar dat burgemeester en wethouders de bevoegdheid krijgen hierin te voorzien.

Artikel 15, 16 en 17Deze artikelen behoeven geen toelichting

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juli 2010,

De griffier,    De voorzitter,