Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borsele

Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorsele
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2011
CiteertitelVerordening forensenbelastinig 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt de Verordening forensenbelasting 2010.

De datum van de ingang van de heffing is 01-01-2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Borsele 2010 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

02-12-2010

Borselse Bode, 09-12-2010

raadsstukken 02-12-2010, nr. B13
01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

02-12-2010

Borselse Bode, 09-12-2010

raadsstukken 02-12-2010, nr. B13
01-01-2011nieuwe regeling

02-12-2010

Borselse Bode, 09-12-2010

raadsstukken 02-12-2010, nr. B13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2011

Besluit van de raad der gemeente Borsele tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2011.

De raad der gemeente Borsele;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2010;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2011. 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1

  Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. 

 • 2

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1

  De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld. 

 • 2

  Ingeval geen heffingsmaatstaf voor onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting berekend naar de waarde. 

 • 3

  De vaststelling van de waarde geschiedt overeenkomstig de regels voor de in de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet bedoelde belastingen. 

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting bedraagt per jaar bij een waarde in het economische verkeer van:minder dan € 49.000,00 € 106,80€ 49.000,00 of meer, doch minder dan € 98.000,00 € 144,60€ 98.000,00 of meer, doch minder dan € 147.000,00 € 182,40€ 147.000,00 of meer € 220,20 

Artikel 6 Ontheffing

Indien een belastingplichtige in het belastingjaar meer dan één gemeubileerde woning elk gedu-rende meer dan 90 dagen beschikbaar houdt in de gemeente, wordt ontheffing verleend van de belasting ter zake van de woning(en) met de laagste waarde(n) in het economisch verkeer.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 10 Betalingstermijnen

 • 1

  De aanslagen moeten worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. 

 • 2

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 50,00 doch minder dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste vijf en ten hoogste negen bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de forensenbelasting.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De "Verordening forensenbelasting 2010" van 3 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorge-daan. 

 • 2

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2011.

 • 3

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011. 

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening forensenbelasting 2011". 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2010.de griffier,    de voorzitter,