Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode integriteit politieke ambtsdragers
CiteertitelGedragscode integriteit politieke ambtsdragers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15, 41c en 69 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-201127-11-2013Nieuwe regeling

27-03-2008

Boxmeers weekblad 19 juli 20011

2.07.51

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers

 

 

Artikel 1  

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT POLITIEKE AMBTSDRAGERS

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers van de gemeente Boxmeertenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt.1.2 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidigis, vindt bespreking plaats in een vergadering van het college van burgemeester enwethouders of in de gemeenteraad.1.3 De code is openbaar en op toegankelijke wijze te raadplegen.1.4 Politieke amtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.1.5 Een politieke ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

2. Belangenverstrengeling

2.1 Een politieke ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen.2.2 Bij publiek-private samenwerkingsrelaties voorkomt de politieke ambtsdrager (deschijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.2.3 Een oud-politieke ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijnambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voorde gemeente.2.4 Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politieke ambtsdrager over eenonderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan inhoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.2.5 Een politieke ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszinspersoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan degemeente, onthoudt zich van deelneming aan de besluitvorming over de betreffendeopdracht.2.6 Een politieke ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeentegeen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie tenopzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.2.7 Een politieke ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risicovormen voor een integere invulling van de politieke functie.2.8 Een politieke ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijnnevenfuncties en qualitate qua-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functiesworden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn.2.9 Een politieke ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een qualitate quanevenfunctie,tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. Deinkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente.

3. Informatie

3.1 Een politieke ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waaroverhij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijkegegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.3.2 Een politieke ambtsdrager houdt geen informatie achter.3.3 Een politieke ambtsdrager verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheimis.3.4 Een politieke ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijnpersoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregeninformatie.3.5 Een politieke ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail- eninternetfaciliteiten van de gemeente.

4. Geschenken, diensten en uitnodigingen

4.1 Een politieke ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of dienstenindien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. Inonderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenkenof andere voordelen.4.2 Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functieontvangt, worden gemeld en geregistreerd.4.3 Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functieontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen zijneigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.Geschenken en giften die een waarde € 50 of minder vertegenwoordigen kunnenworden behouden.4.4 Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch isgebeurd, meldt een politieke ambtsdrager dit in het bestuursorgaan waarvan hij deeluit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.4.5 Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privégoederen wordenniet geaccepteerd.4.6 Een politieke ambtsdrager maakt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maaktmelding van uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

5. Bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen, buitenlandse reizen envoorzieningen

5.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervankunnen worden aangetoond. Een politieke ambtsdrager is terughoudend bij het inrekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiekbevinden.5.2 Een politieke ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijzeworden vergoed.5.3 In geval van twijfel omtrent een declaratie door een bestuurder, wordt ditvoorgelegd aan de burgemeester en zonodig ter besluitvorming aan het college vanburgemeester en wethouders voorgelegd.5.4 Een politieke ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie eenbuitenlandse reis te maken (niet zijnde een reis naar een instelling van de EuropeseUnie) of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten vanderden, heeft vooraf toestemming nodig van het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor debesluitvorming. Indien het toestemming aan een dagelijks bestuurder betreft wordt deraad van de besluitvorming in het college op de hoogte gesteld.5.5 Een politieke ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of eenuitnodiging daartoe in het bestuurorgaan waar hij deel van uit maakt en verschaftdaarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, desamenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reisverslag wordt gedaan.5.6 Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een politiekeambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt opuitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmeegediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.5.7 Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van degemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaanen wordt in dat geval bij de besluitvorming betrokken.5.8 Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan,mits dit is betrokken bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten komenvolledig voor rekening van de politieke ambtsdrager.5.9 Op bruikleen van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen, zoals eenmobiele telefoon (voorzover het bruikleen aan dagelijks bestuurders betreft) en eencomputer zijn de bepalingen van de “verordening rechtspositie wethouders, raads- encommissieleden” van toepassing.

KERNBEGRIPPEN INTEGRITEIT VAN POLITIEKE AMBTSDRAGERS

Leden van de raad en van het college van burgemeester en wethouders stellen bij hunhandelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaarbestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente en inhet verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer.Integriteit van politieke ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met defunctie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is daaroververantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collegabestuurdersdan wel aan de raad, maar ook extern aan organisaties en burgers voorwie dagelijks bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen.Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst integriteit van politiekeambtsdragers in een breder perspectief:•DienstbaarheidHet handelen van een politieke ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belangvan de gemeente en op de organisaties en burgers die daar deel van uit maken.•FunctionaliteitHet handelen van een politieke ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met defunctie die hij vervult in het bestuur.•OnafhankelijkheidHet handelen van een politieke ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid,dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ookiedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.•OpenheidHet handelen van een politieke ambtsdrager is transparant, opdat optimaleverantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben inhet handelen van de politieke ambtsdragers en zijn beweegredenen daarbij.•BetrouwbaarheidOp een politieke ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijnafspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt,wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.•ZorgvuldigheidHet handelen van een politieke ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgersop gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen opcorrecte wijze worden afgewogen.Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de voorgaande gedragscode. Gedragingenvan politieke ambtsdragers moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.