Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Regeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer
CiteertitelRegeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenCategorie-indeling niet-planmatige ontwikkelingen kwaliteitsverbetering landschap schema ruimtelijke ontwikkeling t b v de handreiking landschap per 19-3-2013 schema bepaling omvang kwaliteitsverbetering per 19-3-2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.2 Verordening Ruimte 2012 provincie Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-201320-02-2019Nieuwe regeling

19-03-2013

Boxmeers Weekblad

R-RE/2013/273 - 274 - 387 - 388

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer

 

 

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer

Op grond van artikel 2.2 Verordening Ruimte van de provincie Noord- Brabant kunnen ontwikkelingen in het buitengebied alleen plaatsvinden indien deze gepaard gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de kwaliteiten van het buitengebied. Dit kan in de vorm van verbetering van de bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatie mogelijkheden. In de toelichting op een bestemmingsplan dient de gemeente aan te geven op welke wijze de beoogde landschapsverbetering is verzekerd.

 

De kwaliteitsverbetering kan zijn:

 • a.

  het slopen van bebouwing;

 • b.

  het wegnemen van verharding;

 • c.

  activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen;

 • d.

  de landschappelijke inpassing van bebouwing ten behoeve van intensieve veehouderij, voor zover vereist op grond van de Verordening Ruimte;

 • e.

  het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land;

 • f.

  een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones.

De Verordening Ruimte is juli 2011 in werking getreden. Om lokaal invulling te geven aan deze provinciale beleidsregel is in de vergadering van Burgemeester en wethouders van 19 maart 2013 de Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer vastgesteld.

Inhoud Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer

De Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Boxmeer gaat er van uit dat een initiatief moet bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Met het oog hierop wordt bij een ruimtelijke ontwikkeling een redelijke (financiële) bijdrage gevraagd.

Om te voorkomen dat voor elke ruimtelijke ontwikkeling, hoe gering ook, een kwaliteitsverbetering noodzakelijk is zijn 3 categorieën vastgesteld voor de vereiste kwaliteitsverbetering in relatie tot de impact van de ruimtelijke ontwikkeling (zie bijlage 1).

Impact

Maatregel

1. Geen of verwaarloosbare impact

1. Geen tegenprestatie

2. Een beperkte impact

2. Goede landschappelijke inpassing

3. Aanzienlijke impact

3. Goede landschappelijke inpassing + een extra tegenprestatie

 

Voor ontwikkelingen behorende tot categorie 1 wordt geen landschappelijke inpassing of tegenprestatie verlang, voor ontwikkelingen behorende tot categorie 2 uitsluitend een goede landschappelijke inpassing en voor ontwikkelingen behorende tot categorie 3 wordt naast een goede landschappelijke inpassing een extra tegenprestatie verlangd. De extra tegenprestatie die verlangd wordt, is gebaseerd op een percentage van 20% van de vastgestelde grondwaardevermeerdering. Voor bepaling hiervan wordt verwezen naar de schema’s van bijlage 2 en 3).

 

Wanneer sprake is van een extra tegenprestatie is het aan de ondernemer om er voor zorg te dragen dat deze wordt gerealiseerd. Bij de vaststelling van de structuurvisie Boxmeer later dit jaar zal een landschapsfonds worden ingesteld waardoor het mogelijk wordt, bij geringe tegenprestaties, de verlangde extra tegenprestatie te realiseren door het storten van een financiële bijdrage in dit landschapsfonds. De gemeente neemt daarmee de verplichting van het realiseren van kwaliteitsverbetering over van de betreffende ondernemer. Het landschapsfonds zal worden besteed aan de uitvoering van aangewezen projecten ter verbetering van de kwaliteiten van het buitengebied. Tot de tijd dat dit landschapsfonds is ingesteld bestaat niet de mogelijkheid gebruik te maken van dit fonds en zal de ondernemer zelf zorg moeten dragen voor realisering van kwaliteitwinst.

 

Boxmeer, 19 maart 2013,

 

Bijlage 1: Categorie-indeling niet-planmatige ontwikkelingen kwaliteitsverbetering van het landschap

Categorie-indeling niet-planmatige ontwikkelingen kwaliteitsverbetering landschap

Bijlage 2: Schema ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. kwaliteitsverbetering landschap per 19-3-2013

schema ruimtelijke ontwikkeling t b v de handreiking landschap per 19-3-2013

Bijlage 3 : Schema voor bepaling kwaliteitsverbetering per 19-3-2013

schema bepaling omvang kwaliteitsverbetering per 19-3-2013