Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beleidsregels aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-intergratietraject - gemeente Boxmeer 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-intergratietraject - gemeente Boxmeer 2013
CiteertitelBeleidsregels aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-intergratietraject - gemeente Boxmeer 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageGeconsolideerde beleidsregels ko-koa.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. 1. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 1.13
 2. 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, lid 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013Nieuwe regelgeving

29-04-2013

Gemeenterubriek Boxmeers Weekblad d.d. 15 mei 2013

I-SZ/2013/28

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-integratietraject - Gemeente Boxmeer2013

Het college van Boxmeer

gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteiteisen peuterspeelzalen en artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

de volgende Beleidsregels Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-integratietraject - Gemeente Boxmeer 2013 vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer;

 • b.

  de wet: de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko);

 • c.

  de bijstandswet: de Wet werk en bijstand (WWB);

 • d.

  de IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • e.

  de IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • f.

  e Anw: de Algemene nabestaandenwet

Artikel 2 Doelgroep

De beleidsregels zijn van toepassing op onderstaande doelgroepouders die volgens de gemeentelijke basisadministratie woonachtig zijn in de gemeente Boxmeer:

 • §

  uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW, IOAZ of Anw, die deelnemen aan een traject gericht op werk;

 • §

  schoolgaande tienermoeders met recht op WWB;

 • §

  werkende ouder(s) met aanvullende WWB-uitkering.

Artikel 3 Doel

De beleidsregels gelden voor personen die tot de doelgroep behoren en voorzien in een volledige compensatie van de eigen bijdrage aan kinderopvangkosten.

Artikel 4 Voorliggende voorziening

De kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst wordt aangemerkt als een voorliggende voorziening. Het college weigert de aanvullende uitkering voor kinderopvangkosten indien er geen recht bestaat op de voorliggende voorziening.

Artikel 5 Aanvraag

De aanvraag om een aanvullende uitkering voor kinderopvangkosten wordt schriftelijk ingediend bij het college.

Artikel 6 Hoogte aanvullende uitkering

Ouders die tot de doelgroep behoren worden volledig gecompenseerd voor de eigen kosten van de noodzakelijke kinderopvang.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2013.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het College kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het College.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: “Beleidsregels Aanvullende uitkering kinderopvangkosten voor ouders met een re-integratietraject - Gemeente Boxmeer 2013”.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 29 april 2013.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. Ir. H.P.M. van der Loo K.W.T. van Soest

Toelichting Algemeen

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet kinderopvang gewijzigd en heeft de Belastingdienst het gedeelte dat gemeenten, Uwv en werkgevers aan kinderopvangtoeslag aan ouders betaalden, overgenomen. De kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst is echter niet kostendekkend voor ouders.

In principe geldt de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst uitsluitend voor werkende ouders. Echter voor ouders die daadwerkelijk een traject gericht op arbeid volgen wordt een uitzondering gemaakt. Zij worden aangemerkt als “doelgroepouders”.

Aan onderstaande doelgroepouders mag op grond van de Wko (artikel 1.6, lid 1) door de gemeente een aanvullende kinderopvangtoeslag worden verstrekt:

 • §

  uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW, IOAZ of Anw, die deelnemen aan een traject gericht op werk;

 • §

  schoolgaande tienermoeders met recht op WWB;

 • §

  werkende ouder(s) met aanvullende WWB-uitkering en

 • §

  studenten.

De gemeente mag eigen beleid vaststellen en bepalen welke doelgroepouders voor een aanvullende uitkering in aanmerking komen. Naast het bepalen van de doelgroep mag de gemeente bepalen in welke mate zij belanghebbenden tegemoet komen in de kosten van kinderopvang.

Toelichting artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel bevat de begripsbepalingen die op deze beleidsregels van toepassing zijn.

Artikel 2 Doelgroep

Achterliggende gedachte bij het bepalen van de doelgroep is dat ouders in een uitkeringssituatie zich volledig moeten kunnen richten op hun re-integratietraject.

Een eigen bijdrage voor kosten kinderopvang bemoeilijkt dit proces en vergroot de kans op voortijdige beëindiging van het traject. Het is ongewenst dat de uiteindelijke uitstroom uit de bijstand langer duurt.

Tot de doelgroep worden ook gerekend werkende ouders met een aanvullende WWB-uitkering. Deze ouders worden in staat gesteld om zich ongehinderd te kunnen richten op het behouden en uitbreiden van hun werkzaamheden zodat volledige uitstroom uit de bijstand kan plaatsvinden. Schoolgaande tienermoeders met recht op WWB worden in staat gesteld om hun opleiding te volbrengen zonder de extra last van opvangkosten voor hun kind.

Artikel 3 Doel

De gemeente Boxmeer wil voor de komende jaren de focus onveranderd leggen op uitstroom uit de bijstand. Ouders die een uitkering voor levensonderhoud ontvangen via de gemeente worden daarom volledig gecompenseerd in de kosten voor kinderopvang. Zo kunnen personen die tot de doelgroep behoren ongehinderd het re-integratietraject volgen, het bestaande werk uitbreiden of in het geval van tienermoeders de lessen volgen.

Artikel 4 Voorliggende voorziening

De kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst is voor ouders die tot de doelgroep behoren een voorliggende voorziening. Belanghebbende(n) komen in aanmerking voor een aanvullende uitkering kinderopvangkosten via de gemeente als er recht bestaat op een kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Artikel 5 Aanvraag

Personen die tot de doelgroep behoren kunnen aanspraak maken op een aanvullende uitkering voor de kosten van kinderopvang door indiening van een schriftelijke aanvraag. Het college stelt aan de hand van de situatie de noodzaak vast en deelt het besluit schriftelijk mede aan belanghebbende(n).

Artikel 6 Hoogte aanvullende uitkering

De kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst is niet kostendekkend. Ouders hebben een eigen bijdrage voor de opvangkosten van hun kind(eren). De doelgroep wordt met de aanvullende uitkering kinderopvangkosten volledig compenseert voor dit eigen aandeel in de kosten.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 9 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.