Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Wegsleepverordening gemeente Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Boxmeer
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWijziging tarieven Wegsleepverordening Gemeente Boxmeer 2003.pdf Uitvoeringsbesluit wegsleepverordening gemeente Boxmeer 2003.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

www.boxmeer.nl; Home; Bestuur en organisatie; Regelgeving; Wegsleepverordening gemeente Boxmeer 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994, artikel 173, Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2003Nieuwe tarieven

05-04-2005

Boxmeers weekblad, 2 april 2003

5275

Tekst van de regeling

Intitulé

De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 december 2002;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit

wegslepen van voertuigen;

Overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande

voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende Wegsleepverordening gemeente Boxmeer 2003:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels

en verkeerstekens 1990;b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;c. besluit: het Besluit

wegslepen van voertuigen;d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder

al RVV 1990;e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c

van de wet;f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet

worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze

behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en

weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van Autohulpdienst Ben Heiltjes, Weldaad 18, 5431 SM Cuijk.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig tot 3500 kg naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten (“loze rit”) op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur €79,41, op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur en op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag € 102,10;

  • b.

   wegslepen inclusief de eerste 24 uur bewaring op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur € 124,79, op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 en op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag €175,16;

 • 2.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig tot 3500 kg tot 5000 kg naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten (“loze rit”) op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur €90,76, op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur en op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag €124,79;

  • b.

   wegslepen inclusief de eerste 24 uur bewaring op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur € 170,17, op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur en op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag € 215,54;

 • 3.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig van 5000 kg of zwaarder naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten (“loze rit”) op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur €158,82, op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur en op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag 226,89;

  • b.

   wegslepen inclusief de eerste 24 uur bewaring op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur €317,65, op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur en op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag € 385,71;

 • 4.

  Neemt het overbrengen meer tijd in beslag dan 2 uur dan wordt het bedrag van het overbrengen bovendien verhoogd met € 22,50 per uur, waarbij een gedeelte van een uur voor vol uur wordt gerekend.

 • 5.

  Geen inhoud aanwezig van lid