Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Besluit aanwijzing toezichthouders ODBN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouders ODBN
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders ODBN
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBesluit tot aanwijzing toezichthouders ODBN.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5:11 Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Start omgevingsdienst Brabant-Noord

17-12-2013

Boxmeers Weekblad

O-BOC/2013/4734

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders ODBN

 

 

Besluit tot aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Brabant – Noord

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer

 

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de artikelen 5.1, 5.2 en 5.10, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 34, lid 2, van de Wet op de Kansspelen, de Drank- en Horecawet en de gemeentelijke verordeningen;

 

Besluiten

 

Ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheden betreft:

 

1.

tot intrekking van het aanwijzingsbesluit aan RMB;

 

2.

tot aanwijzing van de medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Omgevings-dienst Brabant-Noord als toezichthouder voor de gemeente Boxmeer met dien verstande dat deze aanwijzing uitsluitend geldt voor zover dit binnen het taakveld van de medewerkers van de Omgevingsdienst Brabant-Noord valt;

 

3.

tot het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wetten zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht alsmede bij of krachtens de Wet op de kansspelen, de Drank- en Horecawet en de gemeentelijke verordeningen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat dit aanwijzingsbesluit is bekend gemaakt.

 

Boxmeer d.d. 17 december 2013

 

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester van Boxmeer,de secretaris,

 

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest

 

Besluit tot aanwijzing toezichthouders ODBN.pdf