Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Verordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt
CiteertitelVerordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 61, 61a, 84, 86, 147 en 149 Gemeentewet, artikel 15 en 31 Archiefwet 1995 en artikel 9 Archiefbesluit 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2015Nieuwe verordening

11-12-2014

Boxmeers Weekblad van 6 januari 2015

Raadsinformatiesysteem (RIS): 2014-586

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt

 

 

 

Verordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt

Artikel 1 Taak

De raadscommissie (hierna: commissie) heeft tot taak de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie wordt in functie benoemd.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De plaatsvervangend raadsgriffier is plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) griffier geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4.

  De (plaatsvervangend) griffier is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De commissie legt in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 7, tweede lid en artikel 8 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4.

  De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 6 en 10 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden en het voeren van correspondentie.

 • 5.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het tweede lid van dit artikel van deze verordening verplicht, niet opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) griffier.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, en indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in de volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 6 Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  De voorzitter borgt de geheimhouding van alle stukken bestemd voor de commissie en uitgaande van de commissie en draagt zorg voor adequate opberging tot het moment van archivering.

Artikel 7 Informatiebronnen

 • 1.

  De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van de bevindingen aan de gemeenteraad en Commissaris van de Koning te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3.

  Indien in het in vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester over het functioneren van de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 8 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

 • a.

  een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie;

 • c.

  een opgave of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie;

 • d.

  het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de conceptaanbeveling.

Artikel 9 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister van BZK door een Koninklijk besluit is gevolgd.

Artikel 10 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

(Vastgesteld door de gemeenteraad op 11 december 2014)