Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beleidsregels met betrekking tot artikel 11, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels met betrekking tot artikel 11, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer
CiteertitelBeleidsregels inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 11 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2016Nieuw

25-08-2015

Boxmeers Weekblad d.d. 19 januari 2016

R-MRM/2015/2983

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels met betrekking tot artikel 11, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer

 

 

 

Artikel 1 Voor textiel en schoeisel

 • 1.

  Verenigingen, instellingen en scholen (ouderverenigingen) krijgen toestemming voor het inzamelen van textiel indien zij binding hebben met de kern waar zij willen inzamelen.

   

 • 2.

  Verenigingen, instellingen en scholen (ouderverenigingen) krijgen toestemming voor het inzamelen van textiel indien zij gebruik maken van inzamelmiddelen die ter beschikking worden gesteld door de inzamelaar die aangewezen is door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA).

   

 • 3.

  Huis-aan-huis inzameling van textiel mag 2 keer per jaar in de aangewezen kern plaatsvinden.

   

 • 4.

  Plaatselijke verenigingen, instellingen en scholen worden aangewezen voor bepaalde tijd.

Artikel 2 Voor oud papier en karton

 • 1.

  Pas als een vereniging besluit te stoppen met de inzameling kunnen andere verenigingen in aanmerking komen voor een vergunning voor de inzameling van oud papier.

   

 • 2.

  De volgende voorwaarden gelden:

 • a.Een vereniging, instelling of school moet een binding hebben met de kern waar oud papier wordt ingezameld.

 • b.Er dient gebruik gemaakt te worden van de inzamelmiddelen die beschikbaar worden gesteld door de inzamelaar die aangewezen is door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA).

 • c.Meerdere verenigingen, instellingen of scholen kunnen zich aanmelden om de inzameling over te nemen.

 • d.Zijn er meerdere verenigingen of instellingen dan worden de verenigingen in de gelegenheid gesteld om samen in een kern het oud papier te gaan inzamelen (vergoedingen worden dan gedeeld). Indien partijen geen interesse hebben om samen te werken dan beslist college wie de inzameling gaat verzorgen.

 • e.De vereniging die gaat stoppen met het ophalen van oud papier draagt alle kennis en ervaring van de inzameling zorgvuldig over aan de overnemende vereniging(en).

   

 • 4.

  Aan een vergunning kunnen voorschriften verbonden worden, betrekking hebbend op het tijdstip en de wijze van inzameling, het inzamelgebied en de wijze van opslag van het oud-papier en oud-karton, de openbare orde en de brandveiligheid.

Artikel 3 Voor oud ijzer en metalen

 • 1.

  Verenigingen, instellingen en scholen (ouderverenigingen) krijgen toestemming voor het inzamelen van oud ijzer en metalen indien zij binding hebben met de kern waar zij willen inzamelen.

   

 • 2.

  Per kern wordt één inzamelaar aangewezen die huis aan huis mag inzamelen.

   

 • 3.

  Deze plaatselijk verenigingen, instellingen en scholen worden aangewezen voor een bepaalde tijd en bij de aanwijzing worden voorwaarden gesteld aan wat ingezameld mag worden.

Artikel 4 Commerciële inzamelaars

Commerciële inzamelaars, anders dan aangewezen door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel worden uitgesloten voor inzameling.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden de dag na bekendmaking, overeenkomstig afdeling 3.6 Algemene wet bestuursrecht, in werking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels met betrekking tot artikel 11, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de Gemeente Boxmeer, 25 augustus 2015

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris-directeur, de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest

Toelichting

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om inzamelvergunningen te verlenen. Artikel 11 van de Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel vormt hiervoor de grondslag. Dit artikel luidt als volgt:

 

Hoofdstuk 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 11 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens vergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder inzamelvergunning van het college huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2.

  De inzamelvergunning kan worden geweigerd in het belang van een doelmatigbeheer van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars die aangewezen zijn door de gemeente.

 • 4.

  Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

   

In deze beleidsregels is opgenomen in welke gevallen en aan wie het college van burgemeester en wethouders een inzamelvergunning kan verlenen en welke voorwaarden hieraan kunnen worden verbonden.

 

Artikel 1 Voor textiel en schoeisel

We streven er naar om alle (schone) textiel (kleding, schoenen, lakens, dekens, grote lappen stof, gordijnen, knuffels enz.) gescheiden in te zamelen. Het gescheiden ingezamelde textiel wordt hergebruikt als tweedehands kleding (producthergebruik) of gebruikt als grondstof in de textielindustrie (materiaalhergebruik).

 

Uit de praktijk blijkt dat een gecombineerd systeem van halen en brengen de beste inzamelresultaten oplevert. De aangewezen inzamelaar zorgt ervoor dat het textiel 2 maal per jaar huis-aan-huis wordt opgehaald.

Er staan diverse brengvoorzieningen voor textiel in de gemeente Boxmeer. Ook op de (mini)milieustraten staan containers voor textielinzameling. De containers zijn van een inzamelaar die is aangewezen door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Het geld dat de gemeente en verenigingen overhouden aan de textielinzameling komt weer ten goede aan de burgers via de verenigingen of omdat dit wordt verrekend via de afvalstoffenheffing. Op deze manier hebben burgers grotere betrokkenheid bij de inzameling van textiel.

 

Artikel 2 Voor oud papier en karton

De inzameling van oud papier kent een hele lange voorgeschiedenis. Al tientallen jaren zamelen een aantal verenigingen samen met de gemeente het oude papier en karton in. Deze verenigingen zijn aangewezen als oud papierinzamelaar in een bepaalde kern. Zij ontvangen voor het ophalen van oud papier een vergoeding. Pas als een vereniging stopt met de inzameling kunnen andere verenigingen in aanmerking komen.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet de vereniging een binding hebben met de kern waar zij willen inzamelen. Zo wordt de verbinding gelegd met de gemeenschap.

Deze verenigingen zijn goed bekend in een kern en hebben een grote gunfactor; burgers gunnen de verenigingen de inkomsten, en zo hebben de burgers grotere betrokkenheid bij de inzameling van oud papier.

Daarbij kan oud papier en karton naar de (mini)milieustraat worden gebracht.

 

Artikel 3 Voor oud ijzer en metalen

Oud ijzer en metalen worden apart ingezameld en is een kostbare grondstof. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet de vereniging een binding hebben met de kern waar zij willen inzamelen. Zo wordt de verbinding gelegd met de gemeenschap.

Deze verenigingen zijn goed bekend in een kern en hebben een grote gunfactor; burgers gunnen de vereniging de inkomsten, en zo hebben de burgers grotere betrokkenheid bij de inzameling van oud ijzer en metalen.

Daarbij kan het oud ijzer naar de (mini)milieustraat worden gebracht, waar het een positieve opbrengst heeft.

 

Artikel 4 Commerciële inzamelaars

Afval krijgt steeds meer waarde omdat het steeds vaker een grondstof is. Dat heeft tot gevolg dat allerlei inzamelaars afval/grondstoffen willen inzamelen/ophalen.

De gemeente wil graag toezicht houden op een juiste manier van inzamelen van deze afvalstroom. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld vervuild oud ijzer (met bijvoorbeeld olie of koelmiddel) wordt ingezameld, en om te voorkomen dat bijvoorbeel elektronische apparaten (bijvoorbeeld wasmachine of koelkast) uit het gewenste recyclingcircuit worden gehaal. Ook blijkt dat in de praktijk vaak kleine inzamelaars inzamelen die hiervoor niet de juiste voorzieningen en vergunningen hebben (bijvoorbeeld opslagmogelijkheden).

Voor het instand houden van een doelmatige inzamelstructuur is het van belang dat de continuïteit van de inzameling gewaarborgd blijft. Op de wijze zpals hierboven omschreven geschiedt het beheer op effectieve en efficiënte wijze en is effectief toezicht mogelijk.

Daarbij willen we ook graag dat de waarde van de grondstoffen zoveel mogelijk in onze gemeente blijft (via de verenigingen/gemeenschappen of ddat het wordt verrekend via de afvalstoffenheffing).

Beleidsregels inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer.pdf